การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
298 views    
    [1 มิ.ย. 65]    
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน


ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

         ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ"


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

         ศปอส.มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ดังนี้

1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ได้แก่

 • ชื่อ-สกุล
 • คำนำหน้าชื่อ
 • เพศ
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 • การแพ้อาหาร
 • บัญชีผู้ใช้ CUNET Account
 • รหัสประจำตัวนิสิต/บุคลากร
 • เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • สถานภาพ
 • ตำแหน่ง
 • สัญชาติ
 • หน่วยงาน
 • ตำแหน่งในคปอ. หรือด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
 • ตำแหน่งด้านบริหารในหน่วยงาน
 • หน้าที่ทางด้านชีวภาพ
 • การใช้งานด้านรังสี
 • ข้อมูลหัวหน้า/อาจารย์ที่ปรึกษา

2. ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับจากความยินยอมของผู้ใช้บริการ เมื่อมีการสมัครอบรม/สัมมนา การรายงานอุบัติการณ์ และอื่น ๆ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางบริการได้


แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

         ศปอส.อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

         1. ศปอส.ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยศปอส.จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

 • จากการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม / สัมมนา / ประชุม
 • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
 • จากข้อมูลการใช้ website ของศปอส.ผ่าน browser’s cookies ของท่าน

         2. ศปอส.ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

 • สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แหล่งข้อมูลอื่น เช่น ค้นหาผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ศปอส. จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นจากกิจกรรมของศปอส.
 • ศปอส. จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อการติดต่อประสานงาน สืบสวนหาสาเหตุ ถอดบทเรียน พิจารณาหามาตรการป้องกันแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยในหน่วยงานและส่วนงาน จากแบบรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) และแบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) หรือ อุบัติเหตุ (Accident)
 • ศปอส. จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในกระบวนการลงทะเบียนอบรม สัมมนา ประชุม ทดสอบความรู้ การออกใบวุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร
 • ศปอส. จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และศปอส. จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของศปอส. 


ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • ศปอส. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ 
 • ศปอส. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ศปอส. อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของศปอส.  โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


สิทธิของเจ้าของข้อมูล

         ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ
  ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับศปอส. ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับศปอส. 
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้ศปอส. 
  ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ศปอส. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ
  ยินยอมต่อศปอส. ได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้ศปอส. แก้ไขข้อมูลที่ไม่
  ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้ศปอส. ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง
  ประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
  ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ
  ท่านที่ท่านให้ไว้กับศปอส. ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิข้างต้นทุกสิทธิ ดังนั้นเจ้าของข้อมูลสามารถร้องขอให้ศปอส. ปฏิบัติตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลมีได้ทุกสิทธิ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอใช้สิทธิได้ที่ shecu@chula.ac.th

         ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยศปอส.จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศปอส. ได้รับคำร้องขอดังกล่าว


ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

         ศปอส. ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคที่มีมาตรฐาน และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของศปอส. เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต


นโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ (Cookies Policy)

         คุกกี้ คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนเบราเซอร์ คอมพิวเตอร์ หรือมือถือของผู้ใช้ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ภาษาที่ใช้งาน สถานะการเข้าใช้งาน บัญชีผู้ใช้ สถิติการใช้งานเว็บไวต์ เป็นต้น เพื่อความต่อเนื่องและความสะดวกในการใ้ช้งานเว็บไซต์ ศปอส.มีการใช้คุ้กกี้เพื่อการจดจำบัญชีผู้ใช้ และบันทึกสถิติการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น และคุกกี้จะถูกลบอัตโนมัติเมื่อเบราเซอร์ถูกปิดลง


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

         นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสาหรับการให้บริการของศปอส. และการใช้งานเว็บไซต์ของศปอส.เท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของศปอส.ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากเว็บไซต์ของศปอส.


การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         ศปอส.จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ศปอส.จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของศปอส. โดยเร็วที่สุด

นโยบายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565


   ประกาศความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล

         ศปอส.มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ดังนี้

1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ได้แก่

 • ชื่อ-สกุล
 • คำนำหน้าชื่อ
 • เพศ
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 • การแพ้อาหาร
 • บัญชีผู้ใช้ CUNET Account
 • รหัสประจำตัวนิสิต/บุคลากร
 • เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • สถานภาพ
 • ตำแหน่ง
 • สัญชาติ
 • หน่วยงาน
 • ตำแหน่งในคปอ. หรือด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
 • ตำแหน่งด้านบริหารในหน่วยงาน
 • หน้าที่ทางด้านชีวภาพ
 • การใช้งานด้านรังสี
 • ข้อมูลหัวหน้า/อาจารย์ที่ปรึกษา

2. ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับจากความยินยอมของผู้ใช้บริการ เมื่อมีการสมัครอบรม/สัมมนา การรายงานอุบัติการณ์ และอื่น ๆ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางบริการได้


วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

 • ศปอส. จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นจากกิจกรรมของศปอส.
 • ศปอส. จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อการสืบสวนหาสาเหตุ ถอดบทเรียน พิจารณาหามาตรการป้องกันแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยในหน่วยงานและส่วนงาน จากแบบรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) และแบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) หรือ อุบัติเหตุ (Accident)
 • ศปอส. จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในกระบวนการลงทะเบียนอบรม สัมมนา ประชุม ทดสอบความรู้ การออกใบวุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร
 • ศปอส. จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และศปอส. จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของศปอส. 


แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

         ศปอส.อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

         1. ศปอส. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยศปอส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

 • จากการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม / สัมมนา / ประชุม
 • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
 • จากข้อมูลการใช้ website ของศปอส. ผ่าน browser’s cookies ของท่าน

         2. ศปอส. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

 • สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แหล่งข้อมูลอื่น เช่น ค้นหาผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ


การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ศปอส. จะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวม โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของศปอส. ที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคที่มีมาตรฐาน และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 • ใช้ ข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผลและใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ได้แก่ การอบรม/สัมมนา การออกวุฒิบัตรออนไลน์ การรายงานอุบัติการณ์ 
 • เปิดเผย ศปอส.อาจมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น ดังนี้
  - สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  - สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ส่วนงานอื่น ๆ ที่ร้องขอข้อมูลตามความจำเป็น


การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

         ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

         1. ศปอส. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และดิจิตอลไฟล์ (Soft copy)

         2. ศปอส. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ณ ที่ทำการของศปอส. และศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

         3. ศปอส. จะทำการทบทวนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทุก 10 ปี นับแต่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

         4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ ศปอส. ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ศปอส. จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการที่ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ได้อีก และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว


สิทธิของเจ้าของข้อมูล

         ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ
  ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับศปอส. ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับศปอส. 
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้ศปอส. 
  ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ศปอส. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ
  ยินยอมต่อศปอส. ได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้ศปอส. แก้ไขข้อมูลที่ไม่
  ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้ศปอส. ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง
  ประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
  ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ
  ท่านที่ท่านให้ไว้กับศปอส. ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิข้างต้นทุกสิทธิ ดังนั้นเจ้าของข้อมูลสามารถร้องขอให้ศปอส. ปฏิบัติตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลมีได้ทุกสิทธิ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอใช้สิทธิได้ที่ shecu@chula.ac.th

         ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยศปอส.จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศปอส. ได้รับคำร้องขอดังกล่าว


   ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีความสำคัญและมีผลต่อสิทธิทางกฎหมายของคุณ จึงขอให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ศปอส. ทั้งหมดด้วยความเข้าใจก่อน


การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ศปอส. ถือว่าคุณยืนยันว่าคุณเข้าใจและได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เป็นประจำ สำหรับการปรับปรุงข้อมูล ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. นิยาม
  1. “เว็บไซต์” หมายความว่า เว็บไซต์ศปอส. ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  2. “ผู้ใช้” หมายความว่า ผู้เข้ามาใช้งานที่ตกลงยินยอมใช้เว็บไซต์
  3. “ศปอส.” หมายความว่า ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดูแลการให้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. “ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน” หมายความว่า ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ออกโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ศปอส.
  5. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัว ข้อมูลประวัติส่วนตัว และสิ่งอื่นใดที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นว่ามีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของศปอส. และ/หรือที่ศปอส. เก็บรวบรวมมาจากผู้ใช้ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยการกระทำใด ๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
  6. “อุปกรณ์” หมายความว่า อุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้งาน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือชนิดอื่นใดที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้้ได้
 2. การใช้งานเว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่า

  1. เว็บไซต์ของศปอส. นี้ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของศปอส. ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของศปอส.  ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ศปอส. กำหนด
  2. การใช้งานเว็บไซต์ของศปอส. นี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ การให้บริการเว็บไซต์ของศปอส. ไม่รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานเว็บไซต์ หากคุณต้องการใช้งานจะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคม ศปอส.จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  3. วัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละเมนู/ฟังก์ชั่น จะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการใช้งานเท่านั้น
  4. การกระทำการใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์ หากกระทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และคุณได้ให้ความยินยอมให้ผลจากการกระทำดังกล่าวสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว
  5. คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อกฎระเบียบของศปอส. 
  6. การใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นปรากฏขึ้นตามการใช้งานบนฟังก์ชั่นนั้น ๆ คุณยินยอมจะรับผิดชอบในการทำความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนด และเงื่อนไข และสามารถตัดสินใจเลือกใช้ฟังก์ชั่นตามแต่ดุลพินิจของคุณ ทั้งนี้ไม่ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการในแต่ละฟังก์ชั่นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  7. ศปอส. ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ การใช้อุปกรณ์ใดของคุณ
 3. นโยบายความเป็นส่วนตัว คุณรับทราบและยอมรับว่า

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บบนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศปอส.จะไม่สามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้
  2. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกหรือบันทึกเพื่อใช้งาน และข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ รวมถึงข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับศปอส.  ถือว่าคุณยินยอมให้ศปอส. จัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ของศปอส. ในการให้บริการ การปรับปรุงการให้บริการ การติดตามและตรวจสอบข้อมูลการศึกษา ข้อมูลกิจกรรมและอื่นๆ
 4. การใช้และการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณรับทราบและยอมรับว่า

  1. คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ศปอส. โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชุดเดียวกับที่คุณได้รับจากสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คุณจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้มิให้ผู้อื่นล่วงรู้ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลอื่น หากสงสัยว่ามีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโปรดแจ้งสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทราบ
  3. คุณจะไม่นำอุปกรณ์ที่มีการดัดแปลงระบบปฏิบัติการมาใช้กับเว็บไซต์ศปอส. โดยคุณรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการโจรกรรมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น และคุณยอมรับว่าหากนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งาน ศปอส.ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 5. เครื่องหมายทางการค้าและลิขสิทธิ์ ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศปอส. เนื้อหาข้อมูลและการออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงข้อความกราฟฟิก ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย วีดิทัศน์ การคิดสร้างสรรค์ การเลือกสรรและการจัดเรียง รวมถึงซอสโค๊ดของเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของศปอส. เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา