หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่: 28 - 29 มกราคม 2564

เวลา: 16.30 - 19.00 น.

สถานที่: โปรแกรม Zoom (จะแจ้ง link สำหรับลงทะเบียนเข้าห้อง Zoom หลังจากปิดรับสมัครการอบรม)

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)


กลุ่มเป้าหมาย 

"บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ" ได้แก่

  1. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์)
  2. อาจารย์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ ควรผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย หรือหลักสูตรเทียบเท่า หรือ ศปอส. เห็นชอบ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านเคมีเกิน 5 ปี


!! สอบวัดความรู้ วันที่ 29 มกราคม 2564 หลังการอบรม!!


*ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะมีชื่อปรากฏที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” และได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในขั้นตอนลงทะเบียนและหากไม่พบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ) หากประสงค์แก้ไขชื่อและนามสกุลโปรดแจ้งกลับมาที่อีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

*ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

*สำหรับบุคคลภายนอกขอให้ติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

*มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th1. อ.ดร.กมลวรรณ ภาคาผล ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
2. กมลวรรณ วีรวานิช ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3. นายกิตติพศ คงสนทนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. นางสาวกิตติยา ตันติสุวณิชย์กุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5. กิติโชค ชูจิตวาณิชกุล ศูนย์สัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลอง
6. เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
7. ขวัญฤทัย บุตรศรีรักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
8. ครองขวัญ ธรรมทินนะ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
9. นางสาวจรรยา สุกรเมือง บริษัท มงคลสมัย จำกัด
10. นายจิรกิตต์ จิรายุภาพงศ์ Nabsolute
11. นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
12. จุฑารัตน์ หมวกเมือง ศูนย์นวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ จุฬา คณะทันตแพทยศาสตร์
13. นางสาวฉันทนา อินทิม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
14. ชนม์ชิตา คงจันทร์ ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
15. นางสาวชไมพร ศรีนาเมือง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
สำนักงานทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าน
16. ชุติวัฒน์ ลิขิตาภรณ์ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย
17. นางสาวฐิติพร ภัทรกานต์กุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
18. ณัฐกมล เชาวกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
19. ณัฐธยาน์ ภัทรพิพัฒน์กุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
20. นางถิรายุ วรรณีเวชศิลป์ คลินิกรวม คณะทันตแพทยศาสตร์
21. ทัศน์พล บุณยรัตนสุนทร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
22. ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์
23. นางธนัชพรรณ พรสวัสดิ์ชัย บริษัท ประมวลผล จำกัด
24. นางสาวธรรมสิรี ศรีสำอางค์ สาขาพยาธิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
25. ธีรภัทร ชะนะเมืองคล ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
26. ธีรวุฒิ เนตรอำพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
27. นางสาวนัฐธิญา กาลพงษ์นุกุล งานทรัพยากรการวิจัย ศูนย์เครื่องมือกลาง Chula MRC คณะแพทยศาสตร์
28. นางสาวนัทธกานต์ คณะนา ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
29. นางนันทนัช เมืองโคตร ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
30. นางสาวบุณยานุช เกตุโตประการ บริษัท แนบโซลูท จำกัด
31. เบญจพร ลิ้มเจริญ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
32. นางสาวเบญจวรรณ วงษ์พรม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
33. นางสาวปทุมพร พรมหอม คณะพยาบาลศาสตร์
34. ปวีณา มุกดา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
35. ปัญญ์ แสงไชย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
36. นางสาวปัณณพร พูสมจิตต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
37. นายปิติภัทร พูลทรัพย์ บริษัท แนบโซลูท จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38. นายพงศธร เอื้อเฟื้อกลาง บริษัท เคมเทค อินโนเวชั่น จำกัด
39. นายพงศ์พีระ รัตนะเหลี่ยม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
40. นางพรรณี แสงแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
41. พรสวรรค์ เนตรเจริญสิริสุข ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
42. อ.สพ.ญ.ดร.พรหมพร รักษาเสรี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
43. นางสาวพษณัช ทรัพย์โภคา nabsolute
44. นางสาวพัชรินทร์ วงศ์พาสุข ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์
45. นายพิทยา ใจกว้าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46. นางสาวพุทธมาศ ผิวล่อง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
47. ภัคพงษ์ ทุไธสง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
48. ภาสกร ภิรมณ์รัก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
49. นางสาวมินทราณี อบรมสุข บริษัท แนบโซลูท จำกัด
50. นางสาวยศวดี ฮะวังจู กลุ่มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
51. โยษิตา ปานรักษา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
52. รวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
53. นางสาวระพีพร แม้นนนทรัตน์ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
54. นายรังสรร สุวรรณบุตร บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซัย จำกัด (AMARC)
55. นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
56. นางสาวรัตติกาล ตาจา สำนักวิชาทรัพยากร​การเกษตร
57. ลลิตา ศรีอ่อน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
58. ลิปิการ์ อูปแก้ว ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
59. นางสาววชิราภรณ์ อินปา ไทยเบฟ
60. นายวนศิลป์ พรหมพิชัย Nabsolute
61. วัลวิภา เลี้ยงศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
62. วิกานดา ใหม่กันทะ ฝ่ายสุขภาพสัตว์  ศูนย์สัตว์ทดลอง
63. นางสาววีรนุช หวันเสนา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
64. ศยามณ สุขจำลอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
65. ศรสวรรค์ ชุ่มใจ ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ ศูนย์สัตว์ทดลอง
66. ศุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
67. นางสาวสมพร สินธารา บริษัท แสงโสม จำกัด
68. สลิลา ชยานันท์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์
69. นายสิทธิโชค ลาชโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
70. นางสิริพร สงวนพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
71. นางสาวสิรีธร แก้วมณี Nabsolute
72. นางสาวสุกานต์ดา อิ่นคำ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ น่าน
73. นางสาวสุชญา พรหมยารัตน์ บริษัท แนบโซลูท จำกัด
74. สุชานาถ บุญแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
75. นางสาวสุรีรัตน์ เหลืองวรคุณ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
76. อาจารย์อนิรุทธิ์ ต่ายขาว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี
77. อนุวัฒน์ แตงทอง สุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
78. จ่าสิบเอกหญิงอรัญญา พิลึกเรือง คณะพยาบาลศาสตร์
79. นายอัครพงษ์ เปล่งพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
80. อัจฉริยา พรหมจรรยา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
81. อัญญ์ชิยา พิทักษา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
82. นางสาวอาทิตยา จิตจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
83. นายอานนท์ สมพงษ์ หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค งานพยาธิวิทยา นิติเวช และบริการโลหิต
84. นางสาวอุษา มั่นยืนยง ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

1. อ.ดร.กมลวรรณ ภาคาผล ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
2. นายกิตติพศ คงสนทนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
3. เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
4. นางสาวจรรยา สุกรเมือง บริษัท มงคลสมัย จำกัด
5. นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
6. นางสาวฉันทนา อินทิม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
7. ชนม์ชิตา คงจันทร์ ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
8. นางสาวชไมพร ศรีนาเมือง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
สำนักงานทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าน
9. ชุติวัฒน์ ลิขิตาภรณ์ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย
10. ทัศน์พล บุณยรัตนสุนทร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
11. นางธนัชพรรณ พรสวัสดิ์ชัย บริษัท ประมวลผล จำกัด
12. นางสาวธรรมสิรี ศรีสำอางค์ สาขาพยาธิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
13. ธีรวุฒิ เนตรอำพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
14. นางสาวนัฐธิญา กาลพงษ์นุกุล งานทรัพยากรการวิจัย ศูนย์เครื่องมือกลาง Chula MRC คณะแพทยศาสตร์
15. นางสาวนัทธกานต์ คณะนา ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
16. นางนันทนัช เมืองโคตร ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
17. เบญจพร ลิ้มเจริญ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
18. นางสาวปทุมพร พรมหอม คณะพยาบาลศาสตร์
19. นายปิติภัทร พูลทรัพย์ บริษัท แนบโซลูท จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. พรสวรรค์ เนตรเจริญสิริสุข ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
21. อ.สพ.ญ.ดร.พรหมพร รักษาเสรี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
22. นางสาวพัชรินทร์ วงศ์พาสุข ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์
23. นายพิทยา ใจกว้าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24. นางสาวยศวดี ฮะวังจู กลุ่มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
25. รวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
26. นางสาวระพีพร แม้นนนทรัตน์ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
27. นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
28. นางสาวรัตติกาล ตาจา สำนักวิชาทรัพยากร​การเกษตร
29. ลลิตา ศรีอ่อน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
30. วิกานดา ใหม่กันทะ ฝ่ายสุขภาพสัตว์  ศูนย์สัตว์ทดลอง
31. นางสาววีรนุช หวันเสนา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
32. ศยามณ สุขจำลอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
33. ศรสวรรค์ ชุ่มใจ ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ ศูนย์สัตว์ทดลอง
34. นางสิริพร สงวนพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
35. นางสาวสุรีรัตน์ เหลืองวรคุณ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
36. จ่าสิบเอกหญิงอรัญญา พิลึกเรือง คณะพยาบาลศาสตร์
37. นายอัครพงษ์ เปล่งพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
38. อัจฉริยา พรหมจรรยา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
39. นางสาวอุษา มั่นยืนยง ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

1. อ.ดร.กมลวรรณ ภาคาผล ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
2. นายกิตติพศ คงสนทนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
3. เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
4. นางสาวจรรยา สุกรเมือง บริษัท มงคลสมัย จำกัด
5. นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
6. นางสาวฉันทนา อินทิม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
7. นางสาวชไมพร ศรีนาเมือง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
สำนักงานทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าน
8. ชุติวัฒน์ ลิขิตาภรณ์ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย
9. ทัศน์พล บุณยรัตนสุนทร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
10. นางธนัชพรรณ พรสวัสดิ์ชัย บริษัท ประมวลผล จำกัด
11. นางสาวธรรมสิรี ศรีสำอางค์ สาขาพยาธิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
12. ธีรวุฒิ เนตรอำพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
13. นางสาวนัฐธิญา กาลพงษ์นุกุล งานทรัพยากรการวิจัย ศูนย์เครื่องมือกลาง Chula MRC คณะแพทยศาสตร์
14. นางสาวนัทธกานต์ คณะนา ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
15. นางนันทนัช เมืองโคตร ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
16. เบญจพร ลิ้มเจริญ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
17. นายปิติภัทร พูลทรัพย์ บริษัท แนบโซลูท จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. พรสวรรค์ เนตรเจริญสิริสุข ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
19. อ.สพ.ญ.ดร.พรหมพร รักษาเสรี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
20. นางสาวพัชรินทร์ วงศ์พาสุข ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์
21. นายพิทยา ใจกว้าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. นางสาวยศวดี ฮะวังจู กลุ่มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
23. รวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
24. ลลิตา ศรีอ่อน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
25. วิกานดา ใหม่กันทะ ฝ่ายสุขภาพสัตว์  ศูนย์สัตว์ทดลอง
26. นางสาววีรนุช หวันเสนา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
27. ศยามณ สุขจำลอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
28. ศรสวรรค์ ชุ่มใจ ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ ศูนย์สัตว์ทดลอง
29. นางสาวสุรีรัตน์ เหลืองวรคุณ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
30. นายอัครพงษ์ เปล่งพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
31. อัจฉริยา พรหมจรรยา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
32. นางสาวอุษา มั่นยืนยง ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์