หลักสูตรความปลอดภัยพื้นฐาน สำหรับนิสิตและบุคลากร (e-Learning) ประจำปี 2564

ขั้นตอนการเข้าอบรมออนไลน์

1. กรอกข้อมูลของท่านที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" ด้านบน เพื่อแจ้งความจำนงขอเข้ารับการอบรมออนไลน์

2. หลังลงทะเบียนแจ้งความจำนง 1 วันทำการ สามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์ ได้ที่นี่!! โดยใช้ login และ password ตามระบบ CUNET


**กรณีบุคลากร หลังกรอกข้อมูลแสดงความจำนงขอเข้ารับการอบรม รายชื่อของท่านจะถูกบันทึกในระบบเป็นเวลา 7 วัน
ดังนั้น บุคลากรควรศึกษาบทเรียนและผ่านการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทรศัพท์ 02 218 5230 อีเมล woraluk.ma@chula.ac.th

จัดโดย : ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร และของเสียอันตราย (ศสอ.) 

1. Arvi Wahyu lestari สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
2. Ei mon Cho ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
3. Kanyarat Udompornpitak Medical microbiology บัณฑิตวิทยาลัย
4. Rhoda Ilenwabor Pharmaceutical Sciences and Technology คณะเภสัชศาสตร์
5. Dr.Sarinee Kalandakanond Thongsong ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
6. Zhe Wang ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
7. กชกร ศิรินันทชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
8. กชกร โสดากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
9. กชพร เอกเมธีพันธ์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
10. กนกพร จริยสุทธิศักดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
11. กนกภรณ์ บวรพนมศักดิ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
12. กนกภรณ์ พัฒนวิภาส การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
13. กมลชนก ขำดี การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
14. กรกมล อบทอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
15. กรณ์รัฐ เกิดชื่น ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
16. กรณิศ พิพัฒน์ประเสริฐ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
17. กรรณิกา ทองขาว ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
18. กฤติยา เพิ่มพิมพ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
19. กฤษฎา ริดกิ่ง นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
20. นายกฤษณ์ คงประสิทธิ์ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
21. กวินธิดา สุคันโธวงศ์ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ฯ คณะสหเวชศาสตร์
22. กวีไกร แห้วใต้ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
23. ก้องเกียรติ ภู่พันธ์ตระกูล นิสิตปริญญาเอก คณะการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย
24. กัญญาณัฐ ดวงจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. กัณฐิกา พงษ์พิมาย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
26. กันต์ธิดา ปัญญาดิศร การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
27. กาญจนา แย้มยี่สุ่น ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
28. กานดา เหลืองรุ่งวสันต์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
29. กานต์ มาดี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
30. กานต์ สระทองยอด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
31. กิตติเชษฐ์ พัฒนศศินิธิกุล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
32. กิตติธัช เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
33. กิตติพร คุ้มทรัพย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
34. กิตติยา พิมลวัฒนา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
35. กีรฏิญา พิชยพฤกษ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
36. กุลธนา ไชยเสโน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
37. กุสุมา ปิ่นสุวรรณ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
38. นายเกรียงไกร การสมวรรณ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
39. นายเกรียงไกร แซ่เต็ง ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
40. เกศราพร สมเพชร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
41. นางเกศราภรณ์ แก่นแก้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
42. นางสาวเกสร มโนภักดี ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
43. เกียรติธิดา ถิ่นถลาง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
44. เกียรติศักดิ์ จันทร์จิระศานติ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
45. ขวัญฤทัย บุตรศรีรักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
46. นายคมสัน จันทิมากร ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
47. คาโล โรมาโน กิซานา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
48. แคนไท อินพันทัง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
49. จงกล ขันแก้ว ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
50. จงนาถ พงศาจรัญ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
51. จรรยพร นันทะมีชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
52. จริยา ทวีพันธุรัตน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
53. จริยา อนันต์สารโสภณ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
54. จอมพล อภินันทโน บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
55. จักรพรรณพงษ์ ธีรปณิธาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
56. จันทกานต์ แสงเกตุ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
57. จันทร์ฉาย จันทร์มณีเลิศ ธุรกิจศึกษา คณะครุศาสตร์
58. จาฏุพัจน์ ระหาร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
59. จารุกร ทองดี เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
60. จารุกิตต์ สงวนวงศ์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
61. จิณณพัต เอกบูรณะวัฒน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
62. จิณห์จุฑา ไชยธนพิทักษ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
63. จิดาภา อาภรณ์รัตน์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
64. นางจิตตมาส โพธิ์ศรี ฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
65. จิรนันท์ พาละพล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
66. จิรารัตน์ ทัตติยกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
67. จิราวรรณ ผดุงศรี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
68. จุฑามาศ ชนะสุข ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
69. จุฑามาศ สิทธิ์พลางกูร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
70. จุฑารัตน์ จิตรดา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
71. นางสาวจุฑารัตน์ เผื่อนสุริยา ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
72. นางสาวจุไรวรรณ กิริยาดี หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม  คณะทันตแพทยศาสตร์
73. ฉัตฑริกา เพ็งดี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
74. ฉัตรชนก ทองเกิด ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
75. เฉลิมเกียรติ ยะประโคน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
76. ชญานิษฐ์ ศรีประดิษฐ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
77. ชฎาภัสส์ คชพงศ์ธีรประภา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
78. ชณิสรา ดีพุ่ม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
79. ชนกนาถ รพีพิศาล การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
80. ชนกพล อมรเวชยกุล การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
81. ชนน์ชนก หงส์นันทกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
82. ชนิดา ชาตโร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
83. ชนิตา อ่อนนุช ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
84. ชนินาถ สมบูรณ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
85. ชมพร สุหงษา เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
86. ชยกร ตั้งต่อสกุล การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
87. ชยพล ปานอาภรณ์ PL วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
88. ชรรินธรณ์ มโนนิจนันธวัช นิสิต คณะแพทยศาสตร์
89. ชลธิชา เล็กวงค์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
90. ชลัมพล ลือวิศวกุล เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
91. ชวกร คิดไมตรีจิตร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
92. ชัชฎาภรณ์ หล่อวัชระภรณ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
93. ชัญญานุช พรหมมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
94. ชัญญารัชช์ ชัยเจริญชนม์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
95. ชัญญาลักษณ์ จิรายุเพ็ญสกุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
96. ชาญถาวร บารมีถาวร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
97. ชาญนนท์ นามมีศรี ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
98. ชาติยา ตรีพูนสุข ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
99. ชานิดา พงษ์อมรพรหม ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
100. ชาลิณี วาระสิทธิ์ เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
101. ชิดาธิป หวังสุข นิสิตชั้นทีปี่3 คณะเภสัชศาสตร์
102. ชินวัตร สิริปรีดากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
103. ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
104. ชูติรัตน์ ต่อสหะกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
105. นายเชาวลิต จิบกระพงษ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
106. นางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
107. ญาณิกา วงค์มะลัย สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
108. ญาดา อัจจิมาธร จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
109. ฐณิญา ศรีประยูรณกูล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
110. ฐาปกรณ์ แพนเกาะ สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
111. ฐิตาภา มนัสเอื้อศิริ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
112. ฐิติยา รักษาเอกรส ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
113. ณฐพร ตัมพันธุสกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
114. ณฐพล พรพุทธพงศ์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
115. ณภัทร นิพพานนท์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
116. ณมน ขจรรุ่งศิลป์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
117. ณัชชา ศรีระบาย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
118. ณัชชา ศรีสิงห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
119. ณัฎฐาณิชา สว่างสมุทร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
120. ณัฏฐชา กิตติวรพจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
121. ณัฏฐนันท์ บูรณวณิชวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
122. ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโชติ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
123. ณัฏฐพัชร ชัยสิริบดินทร์ สำนักวิรัชกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
124. ณัฏฐาภรณ์ ทองวัฒนา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
125. ณัฐกมล ดีมูลมั่ง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
126. ณัฐกฤตา พงษ์สุชาติ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
127. ณัฐกานต์ โศภินชาญ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
128. ณัฐจิรา ตรียมณีรัตน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
129. ณัฐชา มีแย้ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
130. ณัฐฐินันท์ แพงจีน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
131. ณัฐณิชา นามวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
132. ณัฐณิชา ยามา เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
133. ณัฐธัญ ถวัลย์วาณิชกุล ยังไม่ได้เลือกภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์
134. ณัฐธิดา ศรีน้ำเงิน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
135. ณัฐนนท์ โชคชัยชุติกุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
136. ณัฐนันท์ คุ้มเพื่อน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
137. ณัฐนันท์ นันทรัตนพงศ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
138. ณัฐภัทร วรินทรา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
139. ณัฐมล เนื่องจำนงค์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
140. ณัฐริกา สกุลเมธานนท์ บริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
141. ณัฐวดี ล้อทองพานิชย์ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
142. ณัฐวรรณ ชลไชยะ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
143. ณัฐวรรณ ตั้งมหากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
144. นายณัฐวัฒน์ พลอยพลาย ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
145. อ. ทพ. ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
146. ณิชชยา สุขสมทรง สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
147. ณิชากร ชวนุตม์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
148. ณิชาพร เชาว์วิริยะเทพ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
149. ณิชาพัชร์ ภาวิไลรัตน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
150. ณิชารัศม์ อมรเสรีโรจน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
151. ณิชารีย์ ปัญญาพร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
152. ดนย์วรรธก์ สุขสวัสดิ์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
153. ดลพร กรัยวิเชียร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
154. ดลฤทัย รอดมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
155. ดวงกมล ลันสุชีพ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
156. ดาวเรือง ทองมาก ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
157. ตวงภรณ์ ปุณณะเวส ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
158. ทนันกุล ฉันทเนรมิตร บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
159. ทรงวุฒิ วังงาม ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
160. ทฤษฎ์รัตน์ เสรีสันติกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
161. ทองวรรณพร มหาวีระคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
162. ทอฟ้า บุริยเมธากุล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
163. ทัศไนย์พิมล ศิวรานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
164. ทาลฮา ซาลีม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
165. ธนกร เชี่ยววัฒนะกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
166. ธนกร เย็นใจ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
167. ธนกร สิริจันทรังสี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
168. ธนกฤต เพชรทอง การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
169. ธนกฤต เรืองจรูญ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
170. ธนพร แผ้วพลสง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
171. ธนภรณ์ ลิมปอารยะกุล ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
172. ธนภัทร เทียมถนอม ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
173. นายธนภัทร หงษาครประเสริฐ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
174. ธนภัทร อาทรสุทธิวัฒน์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
175. ธนวรรณ วิริยอัจฉรา ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
176. ธนัชพร เกษมพงษ์ ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ
177. นายธนาพงศ์ วงษ์งามมงคล ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
178. ธมนันท์ เอกวิริยะกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
179. ธมลวรรณ โชคมหาศาล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
180. ธรรมาธิปต์ ผ่องมณี การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
181. นายธราธร คัชวะรัง ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
182. ธัญญรัตน์ รวินธนเศรษฐ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
183. ธัญญา เหมวงษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
184. ธัญพิชชา จันทรโชติ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
185. ธัญภัส เกิดกลิ่นหอม การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
186. ธัญวรัตน์ ภัทรศรีเวชการ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
187. ธันยพร บูรณตรีเวทย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
188. ธันยาบูรณ์ ฮาร่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
189. ธิติพัทธ์ เสือแก้ว สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
190. ธิบดี ภูสีน้ำ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
191. ธีรดา นวกุล การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
192. ธีรวัฒน์ กัดจิตร ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
193. ธีระนาฎ จันทร์มณี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
194. นงลักษณ์ สมใจ ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
195. นนปภัส คล้ายทอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
196. นพรุจ หาริชัย เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
197. นภสร ปิ่นเพชร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
198. นภสร ห้อธิวงค์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
199. นภัสวรรณ สุดรัตน์ สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
200. นภัสสร คมพิพัฒน์พงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
201. นภัสสร วงค์ดวงผา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
202. นภา ลุงหนุ่ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
203. นภาพร จงจิรพงษ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
204. นางสาวนริญา จันทร์กลับ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
205. นางสาวนริศรา เชี่ยวสุวรรณ หส.บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
206. นริศรา โพธิ์วัฒนะชัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
207. นฤมล นาคเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
208. นลินนาถ เกียรติเรืองพงษ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
209. นวลนภา จรจำรัส ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
210. นัฐธิญา กาลพงษ์นุกุล งานทรัพยากรการวิจัย ศูนย์เครื่องมือกลาง Chula MRC คณะแพทยศาสตร์
211. นางนันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
212. น้ำฝน ศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
213. นิชาภา อัศวปยุกต์กุล นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
214. นิธิกันต์ กิติธรากุล ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
215. นิธิพล เฮงวิวัฒนชัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
216. นายนิมิต บุญมานะ ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร
217. นายนิวัติ เข็มนาค ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
218. นูรฟิรดาวส์ มะลี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
219. เนาว์ฉัตร คงนุรัตน์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
220. บุญญาณี ชัยธนะกุลมงคล เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
221. บุณยากร ลิมอักษร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
222. บุษรินทร์ วจนานวัช ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
223. ปฏิญญา ฉิมมา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
224. ปฏิภาณ ขันตี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
225. ปฏิมาพร พูลสวัสดิ์ บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
226. ปฐมพร ชื่นสมบัติ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
227. ปทุมวดี พัฒนเรืองกุล หลักสูตรพยาบาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์
228. ปภัสวดี สมสุขเจริญ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
229. ปรเมศวร์ ไมตรีโสภณ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
230. ประกายทิพย์ สมจิตต์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
231. ประจักร์ชัย สายเทพ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
232. นายประวิทย์ อภินันท์ธรรม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
233. นายประสิทธิ์ ยิ้มแย้ม ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
234. ปริญญาพร แฉ่ฉาย ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
235. ปรียดา สีพั้ว ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
236. ปวิชญา สุขประสาธน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
237. ปวีณณัฐ พงษ์บริบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
238. ปวีณ์นุช แก้วนพรัตน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
239. ปัญญาพร ชาตกิตติคุณวงศ์ เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
240. ปัณณธร เจียมวิจิตรกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
241. ปัณณธร อินธิหาญกุล เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
242. นายปัณณวิชญ์ ถิรบวรกิจพิธาน ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
243. ปัณพร เกลี้ยงดี ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
244. ปัณรส กิจพิมลกุล ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
245. ปาณัสม์ สุขพลอย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
246. ปิ่นเพชร์ ธูปทอง ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
247. นางสาวปิยฉัตร แขกระจ่าง ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
248. ปิยวัฒน์ อมรธาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
249. ปิยะธิดา นิ่มนวล ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
250. ปุณณจิต สาตราคม ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
251. ปุณณภา จันติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
252. พงศธร วีรวิบูลนันท์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
253. นายพงศ์พีระ รัตนะเหลี่ยม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
254. นายพงษ์ศักดิ์ ใจกล้า ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
255. พงษ์สวัสดิ์ ปานอุทัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
256. พจนีย์ เขียวน้อย กลุ่มภารกิจบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และนิสิต สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
257. นายพชร อินทรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
258. พชรดนัย ภาโนมัย การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
259. พนม จันทร์แย้ม ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
260. พนมศักดิ์ ต่อมใจ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
261. พนิดา เติมรัตนศิริกุล การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
262. พพิพัฒน์ พนิกรณ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
263. นายพรชัย ถิรชีวิน ฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
264. พรพิชชา อิ่มพูลทรัพย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
265. นายพรพิชญ์ กอวัฒนสกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
266. พรพิมล พึ่งเมือง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
267. พรพิมล วงศ์สุวรรณ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
268. พรภัสสร มูลสูงเนิน ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
269. พรวลัย ราชเฉลิม ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
270. พร้อมลักษณ์ ธีรัทธานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
271. พลอยชมพู รอดเสงี่ยม ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
272. พลอยณพัชร์ ศิริวีรณัฐ ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร
273. พสิษฐ์ สุรักษา การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
274. พัชราภรณ์ หิรัญสุข ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
275. พันธ์นที ตานีพันธ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
276. พิชชาพร จันทรีศรี บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
277. พิชญา เกื้อกูลเกียรติ เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
278. พิชญาภัค คงสุวรรณ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
279. พิชญาสินี ขจรเศรษฐการ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
280. พิชานนท์ ขันแก้ว ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
281. นายพิชิต จอกทอง คลินิกบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
282. นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
283. นายพิพัฒน์ เพ็งคุ้ม โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
284. นางสาวพิมพ์ คงมา ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
285. พิมพ์ญาดา การะเกด ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
286. พิมพ์พร ฤกษ์รุ่งเรือง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
287. พิมพ์ลภัส คำแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
288. พิมพ์ลภัส ทับสีเงิน บริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
289. พิสิฐชัย กนกปรีชาวุฒิ นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
290. พีรดนย์ พงษ์ลำเจียกงาม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
291. พีรวัส จิรโรจน์วัฒน Pharmaceutical science and technology คณะเภสัชศาสตร์
292. พุฒิเศรษฐ์ จิรพิศาลกุล ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
293. เพชรลัดดา บุดดี นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
294. แพรพลอย พรหมสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
295. นายโพธิวัฒน มิตรจิตต์ ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ
296. นายไพริน ถุงเงินโต ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
297. รศ. ทพ. ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
298. ไพศาล ตู้ประกาย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
299. ฟิกกรี ตาเดอิน นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
300. ภรณีย์ บัญญัติวรกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
301. ภริตา โตมรศักดิ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
302. ภัคจิรา พิสุทธินรเศรษฐ์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
303. ภัทร์ณัชชา เมืองสอน ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
304. ภัทรพล อุดมลาภ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
305. ภัทรวดี จิตขาว ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
306. ภัทรีวรรณ อิ่มสุวรรณ์ สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
307. ภาคย์ ภูมิวัฒน์ นิสิตเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
308. ภานิชชา กิตติรัตวรางกูร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
309. ภานุมาศ คงปันนา ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
310. นางสาวภาวีณา จันทร์แย้ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
311. ภาสกร ภิรมณ์รัก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
312. ภิรฎาวดี ตาวงศ์ ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
313. ภูมิ จันทร์บุษราคัม หน่วยฝึกปฏิบัติวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์
314. ภูมิพชร เจริญทอง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
315. ภูมิพิทักษ์ รักเรือง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
316. ภูมิพิพัฒน์ พรสาโรจน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
317. ภูริชญา ศิริพูล การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
318. ภูริณัฐ มหารัตน์สกุล เภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
319. นายภูริทัต แก้วอาสา ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
320. ภูวนัย ศรีโง๊ะ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
321. นางมณฑารัตน์ เขียวขาว ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
322. มณีมณฑ์ พละสุ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
323. มณีรัตน์ แซ่เช็ง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
324. มานิดา สมจินตนา ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
325. มินทิรา กมลเสถียร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
326. ยลศิริภัทร แก้วนารี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
327. ยุพิน ทองสุทธิ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
328. เยาวลักษณ์ คำโสภา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
329. โยษิตา จันทะวงษ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
330. รดา รุ่งประทีปไพบูลย์ สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
331. รพีพันธุ์ คุ้มโต การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
332. นายรวิกร ธรรัตโนบล ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
333. รวินท์วัฒน์ ทัพเจริญ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
334. นางสาวรวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
335. รสสุคนธ์ สิงห์สม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
336. ระพีพัฒน์ ไทรงาม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
337. นายรังสรรค์ คติการ ฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
338. รัชชานนท์ บุญญะอติชาติ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
339. นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
340. นางสาวรามนรี เนตรวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
341. ริสา ศรีสังข์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
342. นายเรืองสิทธิ์ อินทร์ทอง สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (นานาชาติ)/Medical Microbiology (Interdisciplinary and international program) บัณฑิตวิทยาลัย
343. ฤทธิชัย แจ้งสว่าง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
344. วงศ์ชนก ชีวะธรรม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
345. นายวชิรา หุ่นประสิทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
346. นางสาววทันยา ห้าวหาญ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
347. นางสาววธิดา ฉิมสุนทร ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
348. วนัสพร แพรกทอง อุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
349. รศ. ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์
350. วรภัทร แช่มวงษ์ บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
351. วรเมธ เลิศกำจรวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
352. วรรณวนัช เกิดน้อย ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
353. วรรณวิศา สาธร ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
354. วรรธนัย ดิลกสุนทรสกุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
355. วรรษา ไววิญญา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
356. วรัชยา วิสารทะสกุล ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
357. วรัญญา พูลแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
358. วราณี แก้วภูทอง สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
359. วริทยา เรืองพชร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
360. วริษฐา สหะวิริยะสกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
361. วฤตดา ปุกมณี สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
362. วศิน ภัทรปรัชญากุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
363. วศินี โพสาราช ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
364. วสพล ธนบดีภัทร CUTIP บัณฑิตวิทยาลัย
365. วสวัตติ์ ฉายวัง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
366. นายวสุวัฒน์ ศิริกุล ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
367. วัชรินทร์ แก้วมณีวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
368. นางสาววันทนา สายยุเขตต์ ฝ่ายบริหาร  คณะครุศาสตร์
369. วันวิสา ดีนิล สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
370. วัลลภา วิศิษฎ์ธรรมศรี สหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
371. นายวาทิศ วารายานนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
372. วิชญาพร ศีลธรรม ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
373. วิชุดา ศิลปสม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
374. วิเชียร ไชยพินิจ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
375. นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
376. นางสาววิภาวรรณ โอ้ทา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
377. วิภาวินี ศรีสุวรรณเตมี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
378. วิมาลา กรินทร์ไตรทิพย์ กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
379. วิลาสินีย์ สายศร สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์/ ภาคจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
380. วิศรุต คล้ายเผือก นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
381. นายวิษณุ เนียมสี ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
382. วิษุวัต ทองพิชัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
383. นายวิสิฐ นงค์พรหมมา ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
384. นางสาววีรนุช หวันเสนา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
385. วีราพร ตรีฤทธิวิทยา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
386. วุฒิพร ไวโรจนกิจ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
387. แวว นันชมชื่น ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
388. ศรายุธ ชุมคง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
389. ศรุดา หยกพุทธรักษา ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
390. ศศิกานต์ ดิษฐ์อำไพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
391. ศศิธร ศิริสอน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
392. ศศินา พลับวังกล่ำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
393. ศศินา ไพบูลย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
394. ศศิพิมพ์ เพียรการดี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
395. ศศิร์อร กีรตินันทิพย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
396. นายศักดิ์นรินทร์ สิ่วกลาง ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์
397. ศักดิ์สิทธิ์ คำด่าน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
398. ศิร์กานต์ พรมเต็ม ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
399. ศิริมา บุญจริง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
400. ศิริลักษณ์ แจ่มศรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
401. ศิริลักษณ์ ชมชื่นกลิ่น สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
402. ศิษฎี แก้วนุกูล บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
403. ศุภกฤต ประพฤติชอบ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
404. ผศ. ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
405. ศุภณัฐ ริเจริญกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
406. ศุภณัฐ สามัคคี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
407. ศุภรักษ์ ยมกกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
408. ผศ.ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
409. ศุภารมย์ ณ กลองดี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
410. ศุภิสรา จรรยาพรพาณิชย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
411. ษณอนงค์ ศิริพิชัยพรหม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
412. นายส่งศักดิ์ ศรีสง่า ศูนย์ติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
413. สพล เสมเสริมบุญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
414. สมชาย ยอดพิกุล ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
415. นายสมบัติ พรหมสวรรค์ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
416. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ แย่งคุณเชาว์ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
417. ภก.สมภพ ถมโพธิ์ ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์
418. สมฤดี แก้วมาลุน ไม่สังกัดภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์
419. นายสมศักดิ์ เดชโชค ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
420. สรวงธร วุฒิวณิชย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
421. สรวิชญ์ พรมมี ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
422. สรสิช วีระวิโรจน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
423. สรสิช อนันตชัยวณิช การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
424. สรอรรถ อำพัน สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
425. สราวุธ บูรณะอุดม นิสิตเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
426. สโรชา กระแสทร บริบาล คณะเภสัชศาสตร์
427. สหัสวรรษ มากสุริย์วงศ์ เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
428. สัณหณัฐ จงอักษร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
429. สันติ วงค์ษา การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
430. สาธิกา บุญแก้ววรรณ การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย
431. นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์ ฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
432. สาวิตรี เสือยอด ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ฯ คณะสหเวชศาสตร์
433. สิรภพ โสภณพนา บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
434. นายสิรวิชญ์ เงินสอน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
435. สิริกานดา จันทบูรณ์ สรีรวิทยา สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
436. สิริชฎา เข็มนาจิตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
437. สิรินทรา ศิริวิสูตร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
438. สิรีธร ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
439. นางสาวสุจิน ชุมประเสริฐ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
440. สุชัญญา เจริญศิลป์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
441. สุชาดา สกลสุจินต์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
442. สุดารัตน์ เกษมทรัพย์สำราญ บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
443. สุดารัตน์ ตันอารีย์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
444. สุทธิพร รักษากิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
445. สุธารัตน์ ชีวชิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
446. สุธีรา เตชคุณวุฒิ ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
447. สุนิสา สาและ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
448. นายสุพจน์ ศรีเมือง ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
449. สุพัทรา เชิดฉาย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
450. สุพิชญา รอดเปรม การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
451. สุภจิรา สุภัควาณิชย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
452. นางสุภาวดี เพ็งคุ้ม ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
453. สุรพัศ หลุ่งหม่าน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
454. นายสุรินทร์ ฉิมแป้น ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
455. สุวธิดา บุญจริง คณะเภสัชศาสตร์
456. สุวภัทร คชบาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
457. สุวไล พวงไสว ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
458. สุวิทวัส แก้วกระจ่าง ศูนย์และห้องปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
459. เสริมสกุล เสริมพานิช ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
460. เสาวลักษณ์ แก้วมี ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
461. โสภิดา ศุภเกียรติกุล สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
462. หทัยชนก พงษ์นุ่มกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
463. หฤษฎ์ เจียมวิจิตร นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
464. หัสฐพล สว่างอรุณพร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
465. หัสฤทัย ยางทอง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
466. เหมวรรณ สาออน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
467. ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ SHECU ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
468. อณัญญา วงศ์ผาสุกโชติ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ฯ คณะสหเวชศาสตร์
469. อดิศร ชูเมือง การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
470. อดิสร สิริโชติจิรกุล ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
471. อธิชา ภู่จันทร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
472. ผศ.ดร.อนงค์ ตันติสุวัฒน์ ฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์
473. อนัญญา ต่อกระโทก ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
474. อนุภัทร วิจิตรบรรจงดี ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
475. อนุรักษ์ อ่อนนุ่ม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
476. อภิชญา มาลีเลิศ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
477. อภิญญา ศิริพร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
478. อภิวิชญ์ บุญงามศรี สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
479. อมรรัตน์ บุญรอด นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
480. อรนลิน ดีรัตนศรีกุล คณะเภสัชศาสตร์
481. อรวี สำลีพันธ์ มัธยมศึกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
482. อรัญญา เจริญคง บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
483. อริยา จุ่มมา สาขา ม.บูรพา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
484. อรุณโรจน์ เชาว์สุโข ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
485. อลงกรณ์ เครือเสน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
486. อลีนา ดำเนินสวัสดิ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
487. อวิกา ไกวัลยธาดา สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
488. อัจจิมา นุชจันทร์ นิสิต คณะเภสัชศาสตร์
489. อัจจิมา ศิริมุกดากุล บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
490. อัจฉริยา โฆวัฒนะกุล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
491. อัจฉรียา จิตต์เลขา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
492. อัญชนาภรณ์ ยิสารคุณ บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
493. อัญชลี ต้นสมบูรณ์ สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
494. นางสาวอัญชลี นันตี ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
495. อัญชิสา พรายแก้ว สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
496. อัญชิสา อ้นประดิษฐ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
497. อัฐภิญญา ชัยนะเลิศวงศ์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์
498. อัณณพ ฮาวคำฟู หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
499. อาชัญ ชาวชายโขง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
500. อาทิตยา เคนานันท์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
501. อาทิตยา โภคา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
502. อาราดา หวังสะเล็บ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
503. อาริยา คำนวนเดช ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
504. อารียา สีหะวงษ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
505. อารีรัตน์ คุณานพรัตน์ ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
506. อิตถี อ่อนทอง ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
507. นายอิทธิโชติ สอนมีทอง โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
508. อุดมศักดิ์ ทองเครือ บริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
509. อุษา ดำรักษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
510. อุษา มหาอุดมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์
511. เอกอนันต์ สร้อยทองมูล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์