หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 14 (รูปแบบออนไลน์) (สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากร จุฬาฯ)ปิดรับลงทะเบียนอบรมแล้ว


สำคัญ !!!

***ผู้มีสิทธิ์เข้าอบบรมติดตามรับอุปกรณ์ที่ผู้จัดอบรมส่งให้ทางไปรษณีย์ เข้ากลุ่มไลน์ (QR code เข้ากลุ่มไลน์อยู่ในถุงอุปกรณ์) และทดสอบระบบตามกำหนดเวลา (รายละเอียดแจ้งในกลุ่มไลน์)***


การแจ้งที่อยู่สำหรับส่งอุปกรณ์

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ขอให้แจ้งที่อยู่สำหรับส่งอุปกรณ์สำหรับภาคปฏิบัติทางไปรษณีย์ที่ลิงก์ด้านล่าง (ผู้ที่มีเวลาเรียนไม่พอหรือไม่ส่งงานภาคปฏิบัติจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบหลังอบรม)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd0WyMK2AlRT1bKNmAse-I8crFuxLTyvXt5oCeL5p895QzRg/viewformประกาศ

- หลักฐานผ่านการอบรมที่ได้จากหลักสูตรอบรมนี้สามารถใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพกับ IBC ประจำส่วนงานหรือ CU-IBC ได้

- ศปอส. ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (เลขที่ทะเบียน สธ 0621.06/2935) ฉะนั้น หลักฐานผ่านการอบรมที่ได้รับจากหลักสูตรอบรมนี้จึงสามารถใช้เป็น “หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)” สำหรับการขอ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้


เงื่อนไข

- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น (หลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพมีอายุ 3 ปี ดังนั้นกรณีผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ไม่เกิน 3 ปี แต่มีความประสงค์จะอบรมซ้ำ ศปอส. ขอพิจารณาสิทธิ์เข้าอบรมเป็นลำดับถัดไปจากผู้ที่ยังไม่เคยอบรมและผู้ที่อบรมเกิน 3 ปีแล้ว)

- ผู้ประสงค์เข้าอบรมต้องมีบัญชี CUNET ห้ามใช้บัญชี CUNET ของผู้อื่น หากตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์เข้าอบรม

- ผู้ประสงค์เข้าอบรมต้องตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม และรายชื่อผู้ผ่านการอบรมที่หน้าเว็บไซต์ ศปอส. เมนูอบรม/สัมมนา

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมแต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ต้องแจ้งกลับมาที่คุณวันวิสา สุดสมัย ทางอีเมล Wanwisa.Su@chula.ac.th ภายในวันที่ 26 พ.ย. 64 โดยจะมีอีเมลตอบกลับภายใน 1 วันทำการ หากไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าอบรมหลักสูตรนี้ทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติในรุ่นสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบบรมต้องติดตามรับอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ (PPE และ Spill kit) ที่ผู้จัดอบรมส่งให้ทางไปรษณีย์

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถเข้าโปรแกรม Zoom และสามารถเปิดกล้องได้ และอุปกรณ์สำหรับสแกน QR code เพื่อเช็คชื่อ ถ่ายภาพในช่วงอบรมภาคปฏิบัติ และใช้ส่งภาพถ่าย

- ผู้เข้ารับการอบรมต้องเปิดกล้องในขณะทำการสอบก่อนและหลังอบรม

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต้องเตรียมพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร สำหรับฝึกปฏิบัติการ

- ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหลักฐานผ่านการอบรมเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนอบรม ขณะอบรม และหลังอบรมดังด้านล่าง ผู้ที่มีเวลาเรียนไม่พอหรือไม่ส่งงานภาคปฏิบัติจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบหลังอบรม ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันและช่องทางที่กำหนด

 

ขั้นตอนก่อนการอบรม

- ลงทะเบียนวันที่ 3-17 พ.ย. 64 (หรือปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 220 คน) (ไม่เสียค่าใช่จ่าย)

- การลงทะเบียนและการเข้าอบรมออนไลน์ต้องใช้ Username และ Password ของบัญชี CUNET ในการเข้าสู่ระบบ กรณีไม่มีบัญชี CUNET สามารถขอได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/service/cunet/

- ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” ทันทีที่ลงทะเบียนเสร็จ และตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมที่เมนู “รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม” ในวันที่ 19 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบบรมติดตามรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ (PPE และ Spill kit) ที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังวันที่ 29 พ.ย. 64

- หลังได้รับอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติการขอให้ผู้เข้ารับการอบรมสแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์ (QR code แจ้งไปพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติการ) เพื่อรับข่าวสารการอบรมและเป็นช่องการการติดต่อตลอดการอบรม

- เข้าทดสอบระบบภายในวันที่ 13-14 ธ.ค. 64 (แจ้งขั้นตอนการทดสอบระบบในกลุ่มไลน์) หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณวันวิสา สุดสมัย (โทรศัพท์มือถือ 09 9132 6622) หรือคุณวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา (โทรศัพท์มือถือ 08 5045 2299) ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 64

 

ขั้นตอนขณะอบรม

- เข้าอบรมในวันที่ 20-22 ธ.ค. 64 ที่เว็บไซต์ ศปอส. (https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=139)

- ในหน้ารายละเอียดการอบรม เลือก SHECU Moodle จากนั้นเลือกหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพรุ่นที่ 14 (สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากร จุฬาฯ) (รูปแบบออนไลน์) และ Login ด้วยบัญชี CUNET (พิมพ์ Username และ Password ด้วยตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมด)

- เข้าลิงก์ห้องอบรม Zoom ที่แสดงใน SHECU Moodle โดยห้องอบรม Zoom เปิดตั้งแต่เวลา 8.00 น. ขอให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานด้วยชื่อและนามสกุลของผู้เข้าอบรมเป็นภาษาไทย

- ไม่อนุญาตให้คัดลอกและส่งต่อลิงก์ห้องอบรม Zoom ให้ผู้อื่น

- การสอบก่อนและหลังอบรมต้องเปิดกล้อง

 

ขั้นตอนหลังการอบรม

- ดาวน์โหลดหลักฐานผ่านการอบรมที่ Moodle หรือที่เว็บไซต์ ศปอส. ตรงระบบผู้ใช้งานหลังสอบผ่าน (ขั้นตอน คลิก)


โครงการและกำหนดการ คลิก***เลขหน้าชื่อที่เมนูนี้ "ไม่ใช่" เลขประจำตัว โปรดตรวจสอบเลขประจำตัวที่เมนู "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม"***

1. นางสาวกรณิศ พัฒนชัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
2. ดร.กรรณิกา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
3. กฤษฏิ์ ประชาอุดม ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
4. นางสาวกษิราพัชร์ อริยะอนันต์เดช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตเเพทยศาสตร์
5. นางสาวกาญจนา ปัญญาไว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
6. กิตติพร นาคประสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
7. นายกิตติพศ คงสนทนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
8. กิตติพิชญ์ อุสิทธิ์ ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
9. กิตติมา ชมทอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
10. กิตติศักดิ์ คุปตวัช สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
11. กุลรัตน์ พิชยภิญโญ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
12. ไกรวิชญ์ พลพงษ์ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
13. นางสาวขนิษฐา สุขธรรม คลินิกรวม คณะทันตแพทยศาสตร์
14. ขวัญกมล รัตนตุมหิ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์
15. คชพล จาตุรันต์รัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
16. คณนา หรั่งประเสริฐ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
17. คณิตตา มานาดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
18. นางสาวจรัญญา ชาติศิริ ภาควิชาเวชศาสตรช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
19. จันทร์สุดา พิมพา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
20. นางจันทิมา อินทรปัญญา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
21. จารุวรรณ ประดับแสง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
22. จิตรตรา เพียภูเขียว ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
23. นางสาวจิตราภา ยินดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
24. จินต์จุฑา อร่ามมนุปัญญากุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
25. จิรนันท์ พาละพล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
26. จิรัชญา จงรักษ์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
27. จิรานุช มิ่งเมือง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
28. จิรายุส ขาวสังข์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
29. นางสาวจีริสุดา พรหมเพรา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
30. นางสาวจุไรวรรณ กิริยาดี หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม  คณะทันตแพทยศาสตร์
31. เจมส์ พึ่งผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
32. ฉัตฑริกา เพ็งดี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
33. เฉลิมเกียรติ ยะประโคน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
34. ชญานิศ พูลเจริญ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
35. ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
36. ชญานุคน์ สีทา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
37. ชณิสรา ดีพุ่ม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
38. ว่าที่ร.ต.ชนาธิป ไกรทัต ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
39. ชนาธิป ธนสารตั้งเจริญ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
40. ชนิดา เจียรจิรพงศ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
41. ชมัยพร วงศ์วรรณ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
42. ชยาภรณ์ หลักเมือง ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
43. ชลัมพล จันทร์พุ่ม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
44. ชวิศา จีระสันติกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
45. ชุติมา รสชุ่ม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
46. ญาณิกา ฉันทโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
47. ญาดา อัจจิมาธร จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
48. ฐสิณัส ดิษยบุตร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
49. นายฐาปกรณ์ แพนเกาะ สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
50. ณัฏฐณิชา ฉ่ำจิตรชื่น ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
51. ณัฐกานต์ ทิพม้อม ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์
52. ณัฐกุล อัครปรีดี ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
53. ณัฐฐา วรรณปะกา ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
54. ณัฐนรี แตงเอี่ยม สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
55. ณัฐพล เพ็งบุบผา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
56. ณัฐภรณ์ ภัทรโชติอนันต์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
57. ณัฐวดี ล้อทองพานิชย์ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
58. ณัฐวุฒิ สุดหนู หสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
59. ณิชชยา สุขสมทรง สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
60. ดลพรรณ พูลเพิ่ม สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
61. นางสาวดวงชนก อำนวยยนต์วารี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
62. เทอดเกียรติ ผลบุญ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
63. ธนพัต โอคง สหสาขาวิชา (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) บัณฑิตวิทยาลัย
64. ธนวัฒน์ ปานศรีแก้ว ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
65. ธนัชชา โพชสาลี สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
66. ธเนศ ศรีมติมานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
67. ธมนวรรณ พรหมอารักษ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
68. ธรณ์ธันย์ เอื้อพงศ์สุขกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
69. ธรธรร ชัยนิธิกรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
70. ธันยรัตน์ ทรัพย์ธนากร ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
71. ธารีญา เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
72. ธิติมา เบ็ญจะชาติ สุทธิเชษฐ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
73. ธิติอร อัศวรังษี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
74. ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
75. ธีรานุช เจริญชื่นสิริ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
76. นนทพัทธ์ อนันตวิรุฬห์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
77. นางสาวนพวรรณ วรมงคลชัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
78. นภิสา วาณิชยชาติ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
79. นรันพร เพิ่มพูนวัฒนาสุข ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
80. นันทัชพร ไชยชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
81. นิธิวดี เกษจำรัส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
82. นุสรีย์ สามาลูกา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
83. บัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
84. ปฐมาวดี ตรีสอน สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
85. ปทุมภรณ์ มะโนวรรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
86. ประชาพันธ์ ศิริ บริการงานช่าง ศูนย์สัตว์ทดลอง
87. ปริญญา สร้อยทองคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
88. ปวเรศ ชิตยานันท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
89. ปวันรัตน์ ฟองแก้ว สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
90. ปวิชญา จาตุรพิศานุกูล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
91. ปวีณ์กร วงศ์รัตนพิบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
92. ปานวาด ทรัพย์ละออ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
93. ปิยนุช น่วมทนง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
94. ปิยะพร ธรรมเจริญศักดิ์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
95. นางสาวปิยะวรรณ เจริญเลิศกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
96. ปุณชรัชต์ ปิลอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
97. ปุณณรัตน์ วิบูลย์จันทร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
98. ปุ้มณัฐฑิกา เมฆขลา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
99. พงษ์พันธุ์ สุวรรณชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
100. พนมกร อคีรา ใจกว้าง ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
101. นางพนิดา ขานดา โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
102. พรชนก อินทวงษ์ศรี ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
103. พรพิมล พึ่งเมือง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
104. พรยมล ขวัญกลับ ฝ่ายบริหาร ศูนย์สัตว์ทดลอง
105. นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสดิ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
106. พลอยไพลิน สุดใจ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
107. นายพศณัฏฐ์ พิศินทิวัตต์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
108. พสธร ชาญเกียรติก้อง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
109. พัชรดนัย สิทธวีร์ชยะกูร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
110. พัชรินทร์ รัตนมณี จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
111. พัฒศรัลณัฐ เดชมา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
112. พิมพ์ชนก เมนะปรีย์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
113. พิศิษฐ์ บุญชัยยะ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
114. พีรวัส จิรโรจน์วัฒน Pharmaceutical science and technology คณะเภสัชศาสตร์
115. ภควัต ศิริเลิศพานิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
116. ภัทรารีย์ อินทมาตร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
117. นางภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
118. มณฑ์ปราชญ์ หาญผดุงกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
119. มณฑิรา เชื้อหอม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
120. มนสิชา นิจรัญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
121. มาสุฑล สัญพึ่ง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
122. โมธี ฉิมงาม ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
123. ยูวิตตา ซีเดะ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
124. รจนา แสนคำแพ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
125. นางสาวรวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
126. รัชนิดา คำวา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
127. นายเรืองสิทธิ์ อินทร์ทอง สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (นานาชาติ)/Medical Microbiology (Interdisciplinary and international program) บัณฑิตวิทยาลัย
128. ลภัสรดา เชิงวิวัฒน์กิจ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
129. ลัดดา สุริยะวัทนกุล สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
130. นางสาววทันยา ห้าวหาญ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
131. วราลี เติบศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
132. วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
133. นางสาววัลลภา ยะด้วง ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาสาสตร์
134. วิมาลา กรินทร์ไตรทิพย์ กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
135. วุฒิพร ลิ้มประสูตร ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
136. วุฒิศักดิ์ สริขิต สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
137. ศรัณย์ภร ภู่ทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
138. ศรินยา อานามวงษ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
139. ศรุตาพร สูงติวงค์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
140. ศิตา วีรกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
141. ดร.ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
142. ศุภิสรา พิบูลย์ลาภอุดม ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
143. สมจินต์ สุทธิกาญจน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
144. สมรัก สุขสมกิจ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลอง
145. สรอรรถ อำพัน สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
146. สรายุทธ วงษ์จันทร์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
147. นายสราวุธ มูลจันที ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
148. นางสฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
149. นายสว่าง เกษแดงสกลวุฒิ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
150. รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
151. สายพิณ บุญเกิด ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
152. สิขเรศ ประชานุกูล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
153. สิตา ฤทธิ์ธาธรรม นักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
154. สิรวิชญ์ จิรวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
155. สิริกร โพธิแดง โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
156. สิริกานต์ มณฑาทิพย์ สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
157. สิรินาถ ชาญควร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
158. นางสาวสุชันษา ธานี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
159. นางสุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
160. สุทธิดา แก่นบุตร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
161. สุภาภรณ์ เทศวิเชียร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
162. อนุวัฒน์ แตงทอง สุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
163. อรรัตน์ แสงแก้ว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
164. อรอุมา ศรีหะวรรณ์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
165. นางอริยา ขันบุญ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
166. อักษราภัค รัตนะ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
167. นางสาวอัจจิมา ก๋าพรม หาญพัฒนากิจ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
168. อัญญพร แสงแก้ว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
169. นายอิงครัต กิ่งแก้ว ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
170. นายอิทธิโชติ สอนมีทอง ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
171. อิษฎี จึงประดิษฐ์ผล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
172. อิสยา กิจพัฒนาศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
173. อุทัยพร สิงห์คำอินทร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
174. ฮับเซาะ มามะ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

1. นางสาวกรณิศ พัฒนชัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
2. ดร.กรรณิกา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
3. นางสาวกษิราพัชร์ อริยะอนันต์เดช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตเเพทยศาสตร์
4. นางสาวกาญจนา ปัญญาไว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
5. กิตติพร นาคประสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
6. นายกิตติพศ คงสนทนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. กิตติพิชญ์ อุสิทธิ์ ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
8. กิตติมา ชมทอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
9. กิตติศักดิ์ คุปตวัช สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
10. กุลรัตน์ พิชยภิญโญ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
11. ไกรวิชญ์ พลพงษ์ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
12. นางสาวขนิษฐา สุขธรรม คลินิกรวม คณะทันตแพทยศาสตร์
13. ขวัญกมล รัตนตุมหิ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์
14. คชพล จาตุรันต์รัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
15. คณนา หรั่งประเสริฐ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
16. คณิตตา มานาดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
17. นางสาวจรัญญา ชาติศิริ ภาควิชาเวชศาสตรช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
18. จันทร์สุดา พิมพา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
19. นางจันทิมา อินทรปัญญา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
20. จารุวรรณ ประดับแสง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
21. จิตรตรา เพียภูเขียว ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
22. นางสาวจิตราภา ยินดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
23. จินต์จุฑา อร่ามมนุปัญญากุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
24. จิรัชญา จงรักษ์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
25. จิรานุช มิ่งเมือง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
26. จิรายุส ขาวสังข์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
27. นางสาวจีริสุดา พรหมเพรา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
28. นางสาวจุไรวรรณ กิริยาดี หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม  คณะทันตแพทยศาสตร์
29. เจมส์ พึ่งผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
30. ฉัตฑริกา เพ็งดี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
31. เฉลิมเกียรติ ยะประโคน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
32. ชญานิศ พูลเจริญ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
33. ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
34. ชญานุคน์ สีทา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
35. ชณิสรา ดีพุ่ม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
36. ว่าที่ร.ต.ชนาธิป ไกรทัต ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
37. ชนาธิป ธนสารตั้งเจริญ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
38. ชนิดา เจียรจิรพงศ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
39. ชมัยพร วงศ์วรรณ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
40. ชยาภรณ์ หลักเมือง ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
41. ชลัมพล จันทร์พุ่ม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
42. ชวิศา จีระสันติกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
43. ชุติมา รสชุ่ม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
44. ญาณิกา ฉันทโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
45. ญาดา อัจจิมาธร จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
46. ฐสิณัส ดิษยบุตร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
47. นายฐาปกรณ์ แพนเกาะ สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
48. ณัฏฐณิชา ฉ่ำจิตรชื่น ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
49. ณัฐกานต์ ทิพม้อม ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์
50. ณัฐกุล อัครปรีดี ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
51. ณัฐฐา วรรณปะกา ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
52. ณัฐนรี แตงเอี่ยม สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
53. ณัฐพล เพ็งบุบผา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
54. ณัฐภรณ์ ภัทรโชติอนันต์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
55. ณัฐวดี ล้อทองพานิชย์ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
56. ณัฐวุฒิ สุดหนู หสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
57. ณิชชยา สุขสมทรง สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
58. ดลพรรณ พูลเพิ่ม สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
59. นางสาวดวงชนก อำนวยยนต์วารี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
60. เทอดเกียรติ ผลบุญ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
61. ธนพัต โอคง สหสาขาวิชา (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) บัณฑิตวิทยาลัย
62. ธนวัฒน์ ปานศรีแก้ว ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
63. ธนัชชา โพชสาลี สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
64. ธเนศ ศรีมติมานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
65. ธมนวรรณ พรหมอารักษ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
66. ธรณ์ธันย์ เอื้อพงศ์สุขกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
67. ธันยรัตน์ ทรัพย์ธนากร ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
68. ธารีญา เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
69. ธิติมา เบ็ญจะชาติ สุทธิเชษฐ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
70. ธิติอร อัศวรังษี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
71. ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
72. ธีรานุช เจริญชื่นสิริ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
73. นางสาวนพวรรณ วรมงคลชัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
74. นภิสา วาณิชยชาติ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
75. นรันพร เพิ่มพูนวัฒนาสุข ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
76. นันทัชพร ไชยชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
77. นิธิวดี เกษจำรัส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
78. นุสรีย์ สามาลูกา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
79. บัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
80. ปฐมาวดี ตรีสอน สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
81. ปทุมภรณ์ มะโนวรรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
82. ประชาพันธ์ ศิริ บริการงานช่าง ศูนย์สัตว์ทดลอง
83. ปริญญา สร้อยทองคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
84. ปวันรัตน์ ฟองแก้ว สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
85. ปวิชญา จาตุรพิศานุกูล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
86. ปานวาด ทรัพย์ละออ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
87. ปิยนุช น่วมทนง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
88. ปิยะพร ธรรมเจริญศักดิ์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
89. นางสาวปิยะวรรณ เจริญเลิศกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
90. ปุณชรัชต์ ปิลอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
91. ปุณณรัตน์ วิบูลย์จันทร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
92. ปุ้มณัฐฑิกา เมฆขลา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
93. พงษ์พันธุ์ สุวรรณชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
94. พนมกร อคีรา ใจกว้าง ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
95. นางพนิดา ขานดา โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
96. พรชนก อินทวงษ์ศรี ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
97. พรพิมล พึ่งเมือง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
98. พรยมล ขวัญกลับ ฝ่ายบริหาร ศูนย์สัตว์ทดลอง
99. นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสดิ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
100. พสธร ชาญเกียรติก้อง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
101. พัชรดนัย สิทธวีร์ชยะกูร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
102. พัชรินทร์ รัตนมณี จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
103. พัฒศรัลณัฐ เดชมา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
104. พิมพ์ชนก เมนะปรีย์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
105. พีรวัส จิรโรจน์วัฒน Pharmaceutical science and technology คณะเภสัชศาสตร์
106. ภควัต ศิริเลิศพานิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
107. ภัทรารีย์ อินทมาตร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
108. นางภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
109. มณฑ์ปราชญ์ หาญผดุงกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
110. มณฑิรา เชื้อหอม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
111. มนสิชา นิจรัญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
112. มาสุฑล สัญพึ่ง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
113. โมธี ฉิมงาม ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
114. ยูวิตตา ซีเดะ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
115. นางสาวรวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
116. รัชนิดา คำวา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
117. นายเรืองสิทธิ์ อินทร์ทอง สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (นานาชาติ)/Medical Microbiology (Interdisciplinary and international program) บัณฑิตวิทยาลัย
118. ลัดดา สุริยะวัทนกุล สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
119. นางสาววทันยา ห้าวหาญ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
120. วราลี เติบศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
121. วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
122. นางสาววัลลภา ยะด้วง ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาสาสตร์
123. วิมาลา กรินทร์ไตรทิพย์ กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
124. วุฒิพร ลิ้มประสูตร ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
125. วุฒิศักดิ์ สริขิต สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
126. ศรัณย์ภร ภู่ทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
127. ศรินยา อานามวงษ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
128. ศรุตาพร สูงติวงค์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
129. ศิตา วีรกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
130. ดร.ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
131. ศุภิสรา พิบูลย์ลาภอุดม ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
132. สมจินต์ สุทธิกาญจน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
133. สมรัก สุขสมกิจ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลอง
134. สรอรรถ อำพัน สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
135. สรายุทธ วงษ์จันทร์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
136. นายสราวุธ มูลจันที ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
137. นางสฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
138. นายสว่าง เกษแดงสกลวุฒิ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
139. รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
140. สายพิณ บุญเกิด ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
141. สิขเรศ ประชานุกูล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
142. สิตา ฤทธิ์ธาธรรม นักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
143. สิรวิชญ์ จิรวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
144. สิริกร โพธิแดง โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
145. สิริกานต์ มณฑาทิพย์ สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
146. สิรินาถ ชาญควร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
147. นางสาวสุชันษา ธานี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
148. นางสุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
149. สุทธิดา แก่นบุตร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
150. สุภาภรณ์ เทศวิเชียร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
151. อนุวัฒน์ แตงทอง สุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
152. อรรัตน์ แสงแก้ว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
153. อรอุมา ศรีหะวรรณ์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
154. นางอริยา ขันบุญ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
155. นางสาวอัจจิมา ก๋าพรม หาญพัฒนากิจ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
156. อัญญพร แสงแก้ว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
157. นายอิงครัต กิ่งแก้ว ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
158. นายอิทธิโชติ สอนมีทอง ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
159. อิษฎี จึงประดิษฐ์ผล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
160. อิสยา กิจพัฒนาศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
161. อุทัยพร สิงห์คำอินทร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
162. ฮับเซาะ มามะ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

1. นางสาวกรณิศ พัฒนชัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
2. ดร.กรรณิกา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
3. นางสาวกษิราพัชร์ อริยะอนันต์เดช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตเเพทยศาสตร์
4. นางสาวกาญจนา ปัญญาไว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
5. กิตติพร นาคประสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
6. นายกิตติพศ คงสนทนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. กิตติพิชญ์ อุสิทธิ์ ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
8. กิตติมา ชมทอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
9. กิตติศักดิ์ คุปตวัช สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
10. กุลรัตน์ พิชยภิญโญ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
11. ไกรวิชญ์ พลพงษ์ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
12. นางสาวขนิษฐา สุขธรรม คลินิกรวม คณะทันตแพทยศาสตร์
13. ขวัญกมล รัตนตุมหิ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์
14. คชพล จาตุรันต์รัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
15. คณนา หรั่งประเสริฐ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
16. คณิตตา มานาดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
17. นางสาวจรัญญา ชาติศิริ ภาควิชาเวชศาสตรช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
18. จันทร์สุดา พิมพา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
19. นางจันทิมา อินทรปัญญา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
20. จารุวรรณ ประดับแสง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
21. จิตรตรา เพียภูเขียว ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
22. นางสาวจิตราภา ยินดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
23. จินต์จุฑา อร่ามมนุปัญญากุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
24. จิรัชญา จงรักษ์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
25. จิรานุช มิ่งเมือง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
26. จิรายุส ขาวสังข์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
27. นางสาวจีริสุดา พรหมเพรา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
28. นางสาวจุไรวรรณ กิริยาดี หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม  คณะทันตแพทยศาสตร์
29. เจมส์ พึ่งผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
30. ฉัตฑริกา เพ็งดี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
31. เฉลิมเกียรติ ยะประโคน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
32. ชญานิศ พูลเจริญ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
33. ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
34. ชญานุคน์ สีทา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
35. ชณิสรา ดีพุ่ม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
36. ว่าที่ร.ต.ชนาธิป ไกรทัต ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
37. ชนาธิป ธนสารตั้งเจริญ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
38. ชนิดา เจียรจิรพงศ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
39. ชมัยพร วงศ์วรรณ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
40. ชยาภรณ์ หลักเมือง ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
41. ชลัมพล จันทร์พุ่ม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
42. ชวิศา จีระสันติกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
43. ชุติมา รสชุ่ม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
44. ญาณิกา ฉันทโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
45. ญาดา อัจจิมาธร จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
46. ฐสิณัส ดิษยบุตร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
47. นายฐาปกรณ์ แพนเกาะ สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
48. ณัฏฐณิชา ฉ่ำจิตรชื่น ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
49. ณัฐกานต์ ทิพม้อม ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์
50. ณัฐกุล อัครปรีดี ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
51. ณัฐฐา วรรณปะกา ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
52. ณัฐนรี แตงเอี่ยม สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
53. ณัฐพล เพ็งบุบผา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
54. ณัฐภรณ์ ภัทรโชติอนันต์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
55. ณัฐวดี ล้อทองพานิชย์ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
56. ณัฐวุฒิ สุดหนู หสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
57. ณิชชยา สุขสมทรง สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
58. ดลพรรณ พูลเพิ่ม สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
59. นางสาวดวงชนก อำนวยยนต์วารี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
60. เทอดเกียรติ ผลบุญ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
61. ธนพัต โอคง สหสาขาวิชา (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) บัณฑิตวิทยาลัย
62. ธนวัฒน์ ปานศรีแก้ว ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
63. ธนัชชา โพชสาลี สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
64. ธเนศ ศรีมติมานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
65. ธมนวรรณ พรหมอารักษ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
66. ธรณ์ธันย์ เอื้อพงศ์สุขกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
67. ธันยรัตน์ ทรัพย์ธนากร ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
68. ธารีญา เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
69. ธิติมา เบ็ญจะชาติ สุทธิเชษฐ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
70. ธิติอร อัศวรังษี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
71. ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
72. ธีรานุช เจริญชื่นสิริ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
73. นางสาวนพวรรณ วรมงคลชัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
74. นภิสา วาณิชยชาติ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
75. นรันพร เพิ่มพูนวัฒนาสุข ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
76. นันทัชพร ไชยชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
77. นิธิวดี เกษจำรัส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
78. นุสรีย์ สามาลูกา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
79. บัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
80. ปฐมาวดี ตรีสอน สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
81. ปทุมภรณ์ มะโนวรรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
82. ประชาพันธ์ ศิริ บริการงานช่าง ศูนย์สัตว์ทดลอง
83. ปริญญา สร้อยทองคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
84. ปวันรัตน์ ฟองแก้ว สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
85. ปวิชญา จาตุรพิศานุกูล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
86. ปานวาด ทรัพย์ละออ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
87. ปิยนุช น่วมทนง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
88. ปิยะพร ธรรมเจริญศักดิ์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
89. นางสาวปิยะวรรณ เจริญเลิศกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
90. ปุณชรัชต์ ปิลอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
91. ปุณณรัตน์ วิบูลย์จันทร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
92. ปุ้มณัฐฑิกา เมฆขลา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
93. พงษ์พันธุ์ สุวรรณชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
94. พนมกร อคีรา ใจกว้าง ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
95. นางพนิดา ขานดา โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
96. พรชนก อินทวงษ์ศรี ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
97. พรพิมล พึ่งเมือง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
98. พรยมล ขวัญกลับ ฝ่ายบริหาร ศูนย์สัตว์ทดลอง
99. นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสดิ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
100. พสธร ชาญเกียรติก้อง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
101. พัชรดนัย สิทธวีร์ชยะกูร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
102. พัชรินทร์ รัตนมณี จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
103. พัฒศรัลณัฐ เดชมา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
104. พิมพ์ชนก เมนะปรีย์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
105. พีรวัส จิรโรจน์วัฒน Pharmaceutical science and technology คณะเภสัชศาสตร์
106. ภควัต ศิริเลิศพานิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
107. ภัทรารีย์ อินทมาตร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
108. นางภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
109. มณฑ์ปราชญ์ หาญผดุงกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
110. มณฑิรา เชื้อหอม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
111. มนสิชา นิจรัญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
112. มาสุฑล สัญพึ่ง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
113. โมธี ฉิมงาม ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
114. ยูวิตตา ซีเดะ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
115. นางสาวรวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
116. รัชนิดา คำวา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
117. นายเรืองสิทธิ์ อินทร์ทอง สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (นานาชาติ)/Medical Microbiology (Interdisciplinary and international program) บัณฑิตวิทยาลัย
118. ลัดดา สุริยะวัทนกุล สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
119. นางสาววทันยา ห้าวหาญ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
120. วราลี เติบศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
121. วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
122. นางสาววัลลภา ยะด้วง ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาสาสตร์
123. วิมาลา กรินทร์ไตรทิพย์ กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
124. วุฒิพร ลิ้มประสูตร ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
125. วุฒิศักดิ์ สริขิต สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
126. ศรัณย์ภร ภู่ทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
127. ศรินยา อานามวงษ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
128. ศรุตาพร สูงติวงค์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
129. ศิตา วีรกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
130. ดร.ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
131. ศุภิสรา พิบูลย์ลาภอุดม ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
132. สมจินต์ สุทธิกาญจน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
133. สมรัก สุขสมกิจ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลอง
134. สรอรรถ อำพัน สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
135. สรายุทธ วงษ์จันทร์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
136. นายสราวุธ มูลจันที ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
137. นางสฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
138. นายสว่าง เกษแดงสกลวุฒิ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
139. รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
140. สายพิณ บุญเกิด ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
141. สิขเรศ ประชานุกูล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
142. สิตา ฤทธิ์ธาธรรม นักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
143. สิรวิชญ์ จิรวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
144. สิริกร โพธิแดง โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
145. สิริกานต์ มณฑาทิพย์ สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
146. สิรินาถ ชาญควร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
147. นางสาวสุชันษา ธานี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
148. นางสุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
149. สุทธิดา แก่นบุตร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
150. สุภาภรณ์ เทศวิเชียร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
151. อนุวัฒน์ แตงทอง สุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
152. อรรัตน์ แสงแก้ว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
153. อรอุมา ศรีหะวรรณ์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
154. นางอริยา ขันบุญ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
155. นางสาวอัจจิมา ก๋าพรม หาญพัฒนากิจ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
156. อัญญพร แสงแก้ว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
157. นายอิงครัต กิ่งแก้ว ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
158. นายอิทธิโชติ สอนมีทอง ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
159. อิษฎี จึงประดิษฐ์ผล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
160. อิสยา กิจพัฒนาศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
161. อุทัยพร สิงห์คำอินทร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
162. ฮับเซาะ มามะ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์