การอบรมเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ปี 2564  (โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ)  (ออนไลน์ zoom)

วันที่: 4 ตุลาคม 2564

เวลา: 8.30 - 16.30 น.

สถานที่: ห้องประชุม ออนไลน์ Zoom

จัดโดย: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) 

สนับสนุนโดย: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กลุ่มเป้าหมาย:  ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินงานวิเคราะห์วิจัยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในด้านการประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง

วันที่เปิดรับสมัคร 13 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 

(ระบบจะส่งรายละเอียด ห้องประชุม zoom ให้ผู้ลงทะเบียนทาง email ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564)

กำหนดการอบรม

08:30 – 09:00 น.
เปิดห้องอบรม zoom และลงทะเบียน

09:00 – 09:10 น.  
กล่าวเปิดงาน
โดย       ศ. ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์      
            ผู้อำนวยการ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.10 – 9.30 น.
 -  นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ. 2562-2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  -  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
               -  ESPReL 7 องค์ประกอบ
               -  มาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
               -  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558)
โดย       ดร. ขวัญนภัส สรโชติ 
              ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.30 – 11.00 น  
การสำรวจและประเมินความปลอดภัยลักษณะทางกายภาพห้องปฏิบัติการ
โดย        ศ. ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล  
              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 12.00 น.
 การจัดการสารเคมีและของเสีย
 โดย        ดร. องอาจ ธเนศนิตย์
                ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.  
 การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการ PDCA
 โดย        รศ. ดร. เสาวรัตน์ จันทะโร    
               คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

15.00 – 16.00 น.  
ฝึกปฏิบัติการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ และใช้โปรแกรม ESPReL Checklist
โดย       นางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ   
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.00 – 16.30 น.      
 ถาม- ตอบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดร. ขวัญนภัส สรโชติ  โทรศัพท์ 08-7701-3850 อีเมล kwannapat.s@chula.ac.th


วันที่: 4 ตุลาคม 2564   เวลา: 8.30 - 16.30 น.

สถานที่: ห้องประชุม ออนไลน์ Zoom

จัดโดย: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) 

สนับสนุนโดย: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระบบจะส่งรายละเอียด ห้องประชุม zoom ให้ผู้ลงทะเบียนทาง email ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564

1. นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
3. นางสาวกมลทิพย์ มะโนสันต์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
4. นางสาวกมลรัตน์ ศิริโยธา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
5. นางสาวกมลวรรณ แสงสร้อย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6. นางสาวกรกมล เทียมระกิจ บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7. นางสาวกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
8. นางกรวิกา เก่งเกรียงไกร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
9. นางสาวกรองทิพย์ ทิพวัฒน์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
10. นายกริช แดงสังวาลย์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
11. นายกฤษณะ มาประเสริฐ ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. นางสาวกลิ่นผกา ภูถาวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13. นางกัญญาณัฐ ผิวผ่อง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
14. นางกัญณรัท แก้วไสย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
15. นางสาวกิตติรัตน์ กิตติเจริญวิวัฒน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
16. นายกิติพงษ์ อุ่นคำมี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
17. นางสาวแก้ว ขจรไชยกูล ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. นายโกวิท โกพล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล
20. นางสาวขวัญใจ นาคพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
21. นางสาวจริยา ประณิธาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
22. ผศ. ดร.จริยา ร่มสายหยุด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23. จักรพรรณพงษ์ ธีรปณิธาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
24. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
25. นางสาวจารนัย ถาวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
26. นางสาวจิณากานต์ อักษร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
27. นางจิระประภา เนียมปาน ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
28. นายจิรายุ ทินแก้ว บริษัท เอส. พี. เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด
29. จุมพล บุตรสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
30. นางชนกพร แซ่อึ้ง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
31. ชนิดา เจียรจิรพงศ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
32. นางสาวชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
33. นางสาวชวนพิศ จิระพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
34. ร.ต.อ.หญิงชัญญา สินบัว กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ
35. นายชัยภัทร จานุกิจ ภารกิจบริหารระบบกายภาพ ด้านวิศวกรรมอาคารและระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
36. นางสาวชาลิสศา กฤษณะดิลก โรงพยาบาลตำรวจ
37. นายชุติโชติ ปัทมดิลก ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
38. นายชูเกียรติ กุศลสถิตย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
39. นายสัตวแพทย์เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40. นายไชยยศ วุฒิเลิศอนันต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
41. นางสาวฐิติวรฎา ใยสำลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
42. นางสาวณัฏฐ์ชญา พุฒแก้ว สัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
43. นางสาวณัฏฐ์ณัชชา เงากล้า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
44. นายณัทกร ศรีไทย โรงเรียนนารีนุกูล
45. นางสาวณิศาพัชร์ อินเทศ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
46. นางสาวดวงใจ อุ่นคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรติ
47. นางสาวดวงชนก อำนวยยนต์วารี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
48. นางสาวดวงดาว ชื่นสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรยติ
49. นางดานัย แสงทองคณะ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50. ต่วนยัสมีน แซแร ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
51. นายทสร บุณยะกาญจน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
52. ทัศนา ทองจำรูญ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
53. นายทัศไนย กวิวังสานนท์ ส่วนตัว
54. นางธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
55. นายธนโชติ ศรีกอก คณะวิทยาศาสตร์​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​
56. นายธนทัต ทิศาภาคย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
57. ธนพร เสาวรัตน์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
58. นางสาวธนภร สงวนสัตย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
59. ธริษตรี พรประสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
60. นายธวัชชัย ทรายขาว ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
61. นางสาวธัญญาภรณ์ โตชำนาญวิทย์ TSH
62. นางสาวธัญธร สุวภาพไพบูลย์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
63. ธีรภัทร ชะนะเมืองคล ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
64. นางสาวธีรวรรณ ดังก้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
65. นางนรเทพ พลวณิช ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66. นางสาวนรารัชต์ เอกอัจฉริยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67. นายนราศธิป ศรีขาว สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
68. นางสาวนริศรา ศรีหา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
69. นางสาวนฤดี บูรณะจรรยากุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
70. นางนฤมล เพริศวงศ์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
71. นางสาวนฤมล ศรีวิริยะเลิศกุล ศิริแลบ
72. นางสาวนลิน รัตน์นราทร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
73. นางสาวนวรัตน์ นาคนิยม บ.สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
74. นัจวา สันติวรกุล ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
75. นางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
76. นายนัฐพล ประกอบแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
77. นางสาวนัทธกานต์ คณะนา ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
78. นันท์ธร เภาราช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
79. นางนันทพร ชูเรือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
80. นางสาวนันทิดา คุณสุทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
81. นางสาวนารีญา วาเล๊าะ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
82. นางสาวนารีรัตน์ เหมโลหะ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83. นางสาวนิธิพร อยู่สกุล กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
84. พ.ต.ท.หญิงนิ่มนวล เลี้ยงประยูร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง
85. นิสิต ไสยลักษณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
86. นางสาวนิสุฎา อิ่มเสถียร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
87. นางสาวนุชนาถ แซ่เลี่ยง ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
88. นางสาวนุสรา อินแขก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
89. นางสาวบงกช พุฒแก้ว วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
90. นางบังอร ฉางทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
91. นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
92. นางสาวบุษบา วงศ์ลา ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
93. นางสาวเบญจพร หนูทอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
94. นางสาวปทุมวดี ยอดมณี ม.รามคำแหง
95. นางสาวปนัดดา เจิมศรี คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
96. นายประทีป ใจนวล บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
97. ประมูล อรุณจรัส สหสาขาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
98. นายประยูรศักดิ์ เปลื้องผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
99. ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
100. นางสาวประวิชญา แข่งขัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
101. นายปรัชย์เฉก คลังสิน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
102. นายปราโมท ศักดิ์วัฒนพงษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
103. ร้อยตำรวจเอกปริญญา สีลานันท์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
104. นายปรินทร เต็มญารศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
105. นายปรีชา เสนสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
106. ปฤงคพ เหมพันธุ์พิรุฬห์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
107. นางสาวปวีณา ใจแก้ว สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
108. นายปัญญาวุธ ทิพวันต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
109. ปาณิศา คำอินต๊ะ สหสาขาสรีรวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
110. นางสาวปิยพร โสเจยยะ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
111. นายปิยวัฒน์ แสงพิทยาธร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
112. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
113. นางสาวปียนันท์ น้อยรอด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
114. นางสาวผกากรอง โพธิวรรณ รพ.ลานนา
115. นางผุสดี สิรยากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
116. ดร.พงศ์กร ไชยยากูลวัฒน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนายาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117. ร.ต.ท.พงศธร กอนตะวัน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
118. นายพงศ์พีระ รัตนะเหลี่ยม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
119. พรทิพย์ ปรีชา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
120. นางสาวพรผกา จำปาเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
121. นางพรพรรณ บุญจึงมงคล กฟผ.
122. นางสาวพรพรรณ โรหิตรัตน์ ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
123. นางสาวพรพิมล แน่นอุดร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
124. พรรณกร แซ่เอี้ย ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
125. พรรณวดี สิงห์แก้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
126. นางสาวพัชรนันท์ ทองใบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
127. นางสาวพัชราพรรณ ไขศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
128. นายพันศักดิ์ บุญส่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
129. นางสาวพิจิตรา เพชรรัตน์ ศูนย์ชีวิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130. นายพิเชษฐ ผลสว่าง คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​
131. นายพิพัฒน์ ตั้งชูทองชัย บจก.
132. นายพิพัฒน์พล พ่วงพร้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2พิษณุฌลก
133. นางสาวพิมพ์นิภา กวีธีรรัตน์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์
134. ผศ. ดร.พิมพ์พินันท์ สมทรง ไม่มีภาควิชา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
135. พิมสิริ ติยายน บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
136. นางเพชรดลนภา พร้อมสุข ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
137. นางเพชรดาพัชญ์ บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
138. นางเพชรรัตน์ วงศ์ณัฐภัทร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
139. นางสาวเพ็ญภัสสา กาฬภักดี ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
140. นางสาวไพรินทร์ พลสารคาม ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร (FRLT)
จุฬาฯ
141. นางภวรรณพ เหมพันธุ์พิรุฬห์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
142. ผศ.ดร.ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ ไม่มีภาควิชา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
143. นางภัทรกานต์ พลทัสสะ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
144. นางสาวภัทร์ธารา ลาภล้ำอำไพ บริษัท
145. นางสาวภาสินี สงวนสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
146. พันตำรวจตรีภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร กองวิจัย ชั้น12 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
147. มณีรัตน์ สมสี ศูนย์ฝึกนิสิต นครปฐมและสระบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
148. มณีวรรณ สุวัฒน์รณกร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
149. นางสาวมธุมาส อำนวยโยธิน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานสชาติ
150. มนัสวี สุทธิพงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
151. นางสาวมยุรี อุ่นศิริ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
152. นางสาวมลิวรรณ จันทะชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
153. นางสาวมาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
154. นายยศภัทร เพ็ชรนาดี โรงพยาบาลตำรวจ
155. ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
156. นางสาวยุวธิดา ชิวปรีชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
157. นางสาวยุวภา ทัศบุตร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
158. เยาวลักษณ์ คำโสภา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
159. ว่าที่ ร.ต.ต.รวิกร ธรรัตโนบล กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
160. นางสาวรวินทรา เอี่ยมรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
161. นางสาวระพีพันธุ์ ศิริเดช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
162. นางรักชนก ดวงเพชร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12 สงขลา
163. นางสาวรังสิมา ใช้เทียมวงศ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
164. นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
165. นางสาวรัตติพร วสุนันต์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
166. นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
167. นางสาวรุจิราลัย พูลทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
168. นางสาวลินดา บุหงาเรือง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
169. ลูกน้ำ วรรณล้อม โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
170. นางสาววธิดา ฉิมสุนทร ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
171. นางสาววนัสยา รัตนศิริพรชัย โรงพยาบาลตำรวจ
172. นางสาววรกร วิวัชรากรกุล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
173. ภก.ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
174. นายวรพจน์ โปร่งมณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
175. นายวรพจน์ หริตกุล หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
176. นางวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177. นางสาววรรณศิริ เมฆศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
178. ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
179. นางสาววราภรณ์ นิคม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
180. นางวริศรา กาญจนะกัณโห ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
181. นางสาววรุณยุภา อำภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
182. นายวศธร กล้ากสิกิจ หน่วยปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์
183. นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
184. นายวัชระ วารินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
185. วัชรินทร์ แก้วมณีวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
186. นางวัชรินทร์ ศรีสกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
187. นางสาววัชรินทร เทียนสันต์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
188. นางวันดี ทองเอม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
189. นางสาววันทนา มงคลวิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
190. นายวาทิศ วารายานนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
191. นางวารุณี ศกุนตะประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
192. นางวาลีย์ ทองทา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
193. นายวิจักขณ์ เจริญสุข ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
194. นางสาววิภา ทัพเชียงใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
195. นายวิรพงษ์ ครพนม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
196. วิโรจน์ รักเกียรติสกุล ห้องปฏิบัติการ​วิจัยและ​ทดสอบ​อาหาร​ คณะวิทยาศาสตร์
197. วิลาสิณี ดุนโคกสูง ศูนย์วิจัยและพัฒนายา สำนักบริหารวิจัย
198. นางสาววิไล ปาคำทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
199. นางสาววิไลพรรณ ลีปรีชานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
200. นายวิสิฐ นงค์พรหมมา ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
201. นางสาววีรนุช หวันเสนา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
202. นายวีระพงษ์ พรประสาทผล บริษัท พรีมาแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
203. นางศรมน สุทิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
204. นางสาวศรัณย์รัสย์ เสนาสุธรรม ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
205. นายศรัณยู ใคลคลาย ม.สงขลานครินทร์
206. พันตำรวจโทหญิงศลิษา พรหมมะกฤต คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
207. นางสาวศศิดารา เจริญศิริ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
208. ว่าที่ ร.ต.ท.ศิขรินทร์ ศรีหาญ กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ
209. อ.ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
210. นางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ โรงไฟฟ้าจะนะ
211. นางสาวศิริประภา จันทะบุญ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
212. นางสาวศิริพร ภิรมวาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
213. นางสาวศิริภัสสร สุขวุฒิกิจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
214. นายศุภกานต์ หรรษาไพบูลย์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
215. นายศุภเดช นิยมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
216. นางศุภนุช คุ้มทอง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
217. นายศุภฤกษ์ ขอนดอก Cmu she
218. นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์ CMU SH&E
219. นางสาวโศภิต พุ่มพวง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
220. นางสมจิต นินิปัทธหัตถพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์สวนดุสิต ม.สวนดุสิต
221. นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
222. นางสมใจ สังข์เกษม คณะเทคนิคการแพทย์
223. นายสมชาย วงษ์ละคร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
224. นายสมชาย อิสระวาณิชย์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
225. พ.ต.อ.หญิงสมพร ศรีทองพิมพ์ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร
226. นางสาวสมิตา แสงบุญเรือง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
227. นายสรรพสิทธิ์ ฐิติวานนท์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
228. นายสราวุธ จันทร์โคตรเเก้ว กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์
229. นายสราวุธ มูลจันที ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
230. นายสิทธิรัญ คุ้มญาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2 พิษณุโลก
231. นางสาวสิริกัลยา พานชาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
232. สิริพร อินทร์คล้า โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
233. นางสาวสิริรัตน์ วัตระดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
234. รศ. ดร.สิริวรรณ พัฒนาฤดี ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
235. นางสุกัญญา เพชรศิริเวทย์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
236. สุกัญญา โสอุดร บริการวิชาการและวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
237. นางสาวสุกันดา พลสันต ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
238. นางสาวสุกานต์ดา อิ่นคำ ผู้ช่วยวิจัย
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ
239. นางสุกุมา สามงามนิ่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
240. อ.ดร.สุจารี บุรีกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
241. นางสาวสุจิวรรณ บัวสด ควบคุมคุณภาพ
242. นางสาวสุชาดา พยัคฆวงษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
243. สุบิน ขันตี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
244. นางสาวสุปวีณ์ กินโนนกอก ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
245. นางสุพจนา สิทธิกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
246. นางสาวสุพิชชา วัฒนะประเสริฐ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
247. นายสุภัท ชานนท์เมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
248. นางสุภาพร กาญจนศิราธิป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
249. นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
250. นายสุรศักดิ์ ศรีสำลี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
251. นางสาวสุรัสสวตี จามิกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
252. นางสาวสุรีย์พร หอมวิเศษวงศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
253. นางสาวสุรีรัตน์ เหลืองวรคุณ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
254. นางสาวสุวณี เฉลิมชัยนุกูล ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
255. นางสาวสุวรรณา โพธิ์ไทร บริษัท
256. สุวิทย์ กิระวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
257. นางสาวสุวิมล เอี่ยมบู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2 พิษณุโลก
258. นางสาวโสภี บุญทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
259. นางสาวหทัยชนก หมื่นกล้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
260. น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
261. นางสาวหัสฤทัย ยางทอง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
262. นางสาวอติกานต์ ยะตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
263. ร.ต.ท.อธิปพงศ์ บุญญกิจ สถาบันนิติเวชวิทยา
264. ว่าที่เรือตรีอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยค มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
265. นายอภิรัฐ วุฒิคณารักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
266. อรพรรณ อินทรพาณิชย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
267. นางอริยา ขันบุญ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
268. นางสาวอรุณ สิงห์เหลือง เจ้าหน้าทีห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
269. นางสาวอังคณา มีชัยชนะ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
270. นางสาวอัจจิมา ก๋าพรม หาญพัฒนากิจ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
271. นางสาวอัจฉราวดี ทองอ่อน กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
272. ผศ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
273. นางสาวอัญชลี นันตี ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
274. นางสาวอัมพาภรณ์ อมรเสาวภาคย์ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
275. นายอาคม สิมโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
276. นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล ศูนย์CMU SH&E  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
277. อาณกร เรืองปราชญ์ บริการวิชาการและวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
278. นางอาสีนะ ยามาเจริญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12สงขลา
279. นายอำนาจ ศรีแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
280. นางอำไพ เขตสาลี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
281. อินทุอร ชัยสิทธิ์ หน่วยสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์
282. นางสาวอิษฏ์วร ปานผดุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
283. อุดมศักดิ์ อุดมนิโลบล ศูนย์วิจัยและพัฒนายา สำนักบริหารวิจัย
284. นายอุทิศ ทองคำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์
285. นางสาวอุมาพร ภูสด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
286. นางสาวอุษา มั่นยืนยง ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
287. ดร.เอกพล รัตนางกูร ศูนย์วิจัยและพัฒนายาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
288. นายเอกสิทธิ์ สมสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
289. นางสาวโอปอล์ สอนพ่วง ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

1. นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
3. นางสาวกมลทิพย์ มะโนสันต์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
4. นางสาวกมลรัตน์ ศิริโยธา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
5. นางสาวกมลวรรณ แสงสร้อย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6. นางสาวกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
7. นางกรวิกา เก่งเกรียงไกร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
8. นางสาวกรองทิพย์ ทิพวัฒน์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
9. นายกริช แดงสังวาลย์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
10. นายกฤษณะ มาประเสริฐ ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. นางสาวกลิ่นผกา ภูถาวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. นางกัญญาณัฐ ผิวผ่อง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
13. นางสาวกิตติรัตน์ กิตติเจริญวิวัฒน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
14. นางสาวแก้ว ขจรไชยกูล ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. นายโกวิท โกพล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล
17. นางสาวขวัญใจ นาคพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18. นางสาวจริยา ประณิธาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
19. ผศ. ดร.จริยา ร่มสายหยุด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20. จักรพรรณพงษ์ ธีรปณิธาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
21. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
22. นางสาวจารนัย ถาวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
23. นางสาวจิณากานต์ อักษร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
24. นางจิระประภา เนียมปาน ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
25. นายจิรายุ ทินแก้ว บริษัท เอส. พี. เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด
26. จุมพล บุตรสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
27. ชนิดา เจียรจิรพงศ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
28. นางสาวชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
29. นางสาวชวนพิศ จิระพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
30. นายชัยภัทร จานุกิจ ภารกิจบริหารระบบกายภาพ ด้านวิศวกรรมอาคารและระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
31. นางสาวชาลิสศา กฤษณะดิลก โรงพยาบาลตำรวจ
32. นายชุติโชติ ปัทมดิลก ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
33. นายไชยยศ วุฒิเลิศอนันต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
34. นางสาวฐิติวรฎา ใยสำลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
35. นางสาวณัฏฐ์ชญา พุฒแก้ว สัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
36. นางสาวณัฏฐ์ณัชชา เงากล้า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
37. นางสาวดวงใจ อุ่นคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรติ
38. นางสาวดวงชนก อำนวยยนต์วารี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
39. นางสาวดวงดาว ชื่นสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรยติ
40. ต่วนยัสมีน แซแร ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
41. นายทสร บุณยะกาญจน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
42. ทัศนา ทองจำรูญ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
43. นายทัศไนย กวิวังสานนท์ ส่วนตัว
44. นางธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
45. นายธนโชติ ศรีกอก คณะวิทยาศาสตร์​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​
46. นางสาวธนภร สงวนสัตย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
47. ธริษตรี พรประสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
48. นายธวัชชัย ทรายขาว ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
49. นางสาวธัญญาภรณ์ โตชำนาญวิทย์ TSH
50. นางสาวธัญธร สุวภาพไพบูลย์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
51. ธีรภัทร ชะนะเมืองคล ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
52. นางสาวธีรวรรณ ดังก้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
53. นางนรเทพ พลวณิช ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54. นางสาวนรารัชต์ เอกอัจฉริยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55. นางสาวนริศรา ศรีหา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
56. นางสาวนฤดี บูรณะจรรยากุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
57. นางสาวนฤมล ศรีวิริยะเลิศกุล ศิริแลบ
58. นางสาวนลิน รัตน์นราทร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
59. นางสาวนวรัตน์ นาคนิยม บ.สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
60. นัจวา สันติวรกุล ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
61. นายนัฐพล ประกอบแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
62. นางสาวนัทธกานต์ คณะนา ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
63. นันท์ธร เภาราช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
64. นางสาวนันทิดา คุณสุทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
65. นางสาวนารีญา วาเล๊าะ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
66. นางสาวนารีรัตน์ เหมโลหะ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67. นางสาวนิธิพร อยู่สกุล กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
68. นิสิต ไสยลักษณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
69. นางสาวนิสุฎา อิ่มเสถียร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
70. นางสาวนุชนาถ แซ่เลี่ยง ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
71. นางสาวนุสรา อินแขก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
72. นางสาวบงกช พุฒแก้ว วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
73. นางบังอร ฉางทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
74. นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
75. นางสาวบุษบา วงศ์ลา ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
76. นางสาวปทุมวดี ยอดมณี ม.รามคำแหง
77. นายประทีป ใจนวล บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
78. ประมูล อรุณจรัส สหสาขาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
79. นายประยูรศักดิ์ เปลื้องผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
80. ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
81. นางสาวประวิชญา แข่งขัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
82. นายปรัชย์เฉก คลังสิน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
83. นายปราโมท ศักดิ์วัฒนพงษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
84. นายปรินทร เต็มญารศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
85. นายปรีชา เสนสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
86. ปฤงคพ เหมพันธุ์พิรุฬห์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
87. นางสาวปวีณา ใจแก้ว สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88. นายปัญญาวุธ ทิพวันต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
89. ปาณิศา คำอินต๊ะ สหสาขาสรีรวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
90. นางสาวปิยพร โสเจยยะ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
91. นายปิยวัฒน์ แสงพิทยาธร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
92. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
93. นางสาวปียนันท์ น้อยรอด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
94. นางผุสดี สิรยากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
95. ดร.พงศ์กร ไชยยากูลวัฒน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนายาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96. ร.ต.ท.พงศธร กอนตะวัน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
97. นายพงศ์พีระ รัตนะเหลี่ยม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
98. พรทิพย์ ปรีชา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
99. นางสาวพรผกา จำปาเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100. นางพรพรรณ บุญจึงมงคล กฟผ.
101. นางสาวพรพรรณ โรหิตรัตน์ ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
102. นางสาวพรพิมล แน่นอุดร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
103. พรรณกร แซ่เอี้ย ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
104. นางสาวพัชรนันท์ ทองใบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
105. นายพันศักดิ์ บุญส่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
106. นางสาวพิจิตรา เพชรรัตน์ ศูนย์ชีวิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107. นายพิเชษฐ ผลสว่าง คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​
108. นายพิพัฒน์ ตั้งชูทองชัย บจก.
109. นายพิพัฒน์พล พ่วงพร้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2พิษณุฌลก
110. นางสาวพิมพ์นิภา กวีธีรรัตน์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์
111. ผศ. ดร.พิมพ์พินันท์ สมทรง ไม่มีภาควิชา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
112. พิมสิริ ติยายน บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
113. นางเพชรดลนภา พร้อมสุข ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
114. นางเพชรดาพัชญ์ บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
115. นางเพชรรัตน์ วงศ์ณัฐภัทร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
116. นางสาวเพ็ญภัสสา กาฬภักดี ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
117. นางสาวไพรินทร์ พลสารคาม ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร (FRLT)
จุฬาฯ
118. นางภวรรณพ เหมพันธุ์พิรุฬห์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
119. ผศ.ดร.ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ ไม่มีภาควิชา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
120. นางภัทรกานต์ พลทัสสะ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
121. นางสาวภัทร์ธารา ลาภล้ำอำไพ บริษัท
122. นางสาวภาสินี สงวนสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
123. พันตำรวจตรีภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร กองวิจัย ชั้น12 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
124. มณีรัตน์ สมสี ศูนย์ฝึกนิสิต นครปฐมและสระบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
125. มณีวรรณ สุวัฒน์รณกร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
126. นางสาวมธุมาส อำนวยโยธิน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานสชาติ
127. นางสาวมยุรี อุ่นศิริ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
128. นางสาวมลิวรรณ จันทะชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
129. นางสาวมาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
130. นายยศภัทร เพ็ชรนาดี โรงพยาบาลตำรวจ
131. ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
132. นางสาวยุวธิดา ชิวปรีชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
133. นางสาวยุวภา ทัศบุตร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
134. เยาวลักษณ์ คำโสภา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
135. ว่าที่ ร.ต.ต.รวิกร ธรรัตโนบล กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
136. นางสาวรวินทรา เอี่ยมรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
137. นางสาวระพีพันธุ์ ศิริเดช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
138. นางรักชนก ดวงเพชร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12 สงขลา
139. นางสาวรังสิมา ใช้เทียมวงศ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
140. นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
141. นางสาวรัตติพร วสุนันต์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
142. นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
143. นางสาวรุจิราลัย พูลทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
144. นางสาวลินดา บุหงาเรือง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
145. ลูกน้ำ วรรณล้อม โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
146. นางสาววธิดา ฉิมสุนทร ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
147. นางสาววนัสยา รัตนศิริพรชัย โรงพยาบาลตำรวจ
148. นางสาววรกร วิวัชรากรกุล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
149. ภก.ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
150. นายวรพจน์ โปร่งมณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
151. นายวรพจน์ หริตกุล หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
152. นางวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153. นางสาววรรณศิริ เมฆศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
154. ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
155. นางสาววราภรณ์ นิคม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
156. นางวริศรา กาญจนะกัณโห ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
157. นางสาววรุณยุภา อำภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
158. นายวศธร กล้ากสิกิจ หน่วยปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์
159. นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
160. นายวัชระ วารินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
161. วัชรินทร์ แก้วมณีวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
162. นางวัชรินทร์ ศรีสกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
163. นางวันดี ทองเอม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
164. นางสาววันทนา มงคลวิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
165. นายวาทิศ วารายานนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
166. นางวารุณี ศกุนตะประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
167. นางวาลีย์ ทองทา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
168. นายวิจักขณ์ เจริญสุข ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
169. นางสาววิภา ทัพเชียงใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
170. นายวิรพงษ์ ครพนม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
171. วิโรจน์ รักเกียรติสกุล ห้องปฏิบัติการ​วิจัยและ​ทดสอบ​อาหาร​ คณะวิทยาศาสตร์
172. วิลาสิณี ดุนโคกสูง ศูนย์วิจัยและพัฒนายา สำนักบริหารวิจัย
173. นางสาววิไลพรรณ ลีปรีชานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
174. นายวิสิฐ นงค์พรหมมา ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
175. นางสาววีรนุช หวันเสนา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
176. นายวีระพงษ์ พรประสาทผล บริษัท พรีมาแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
177. นางศรมน สุทิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
178. นางสาวศรัณย์รัสย์ เสนาสุธรรม ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
179. นายศรัณยู ใคลคลาย ม.สงขลานครินทร์
180. พันตำรวจโทหญิงศลิษา พรหมมะกฤต คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
181. นางสาวศศิดารา เจริญศิริ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
182. ว่าที่ ร.ต.ท.ศิขรินทร์ ศรีหาญ กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ
183. นางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ โรงไฟฟ้าจะนะ
184. นางสาวศิริประภา จันทะบุญ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
185. นางสาวศิริพร ภิรมวาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
186. นายศุภกานต์ หรรษาไพบูลย์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
187. นางศุภนุช คุ้มทอง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
188. นายศุภฤกษ์ ขอนดอก Cmu she
189. นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์ CMU SH&E
190. นางสาวโศภิต พุ่มพวง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
191. นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
192. นางสมใจ สังข์เกษม คณะเทคนิคการแพทย์
193. นายสมชาย วงษ์ละคร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
194. นายสมชาย อิสระวาณิชย์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
195. นายสราวุธ จันทร์โคตรเเก้ว กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์
196. นางสาวสิริกัลยา พานชาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
197. สิริพร อินทร์คล้า โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
198. นางสาวสิริรัตน์ วัตระดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
199. รศ. ดร.สิริวรรณ พัฒนาฤดี ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
200. นางสุกัญญา เพชรศิริเวทย์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
201. สุกัญญา โสอุดร บริการวิชาการและวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
202. นางสาวสุกันดา พลสันต ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
203. นางสาวสุกานต์ดา อิ่นคำ ผู้ช่วยวิจัย
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ
204. นางสุกุมา สามงามนิ่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
205. อ.ดร.สุจารี บุรีกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
206. สุบิน ขันตี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
207. นางสาวสุปวีณ์ กินโนนกอก ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
208. นางสุพจนา สิทธิกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
209. นายสุภัท ชานนท์เมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
210. นางสุภาพร กาญจนศิราธิป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
211. นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
212. นายสุรศักดิ์ ศรีสำลี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
213. นางสาวสุรัสสวตี จามิกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
214. นางสาวสุรีย์พร หอมวิเศษวงศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
215. นางสาวสุรีรัตน์ เหลืองวรคุณ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
216. นางสาวสุวณี เฉลิมชัยนุกูล ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
217. สุวิทย์ กิระวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
218. นางสาวสุวิมล เอี่ยมบู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2 พิษณุโลก
219. นางสาวโสภี บุญทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
220. นางสาวหทัยชนก หมื่นกล้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
221. น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
222. นางสาวหัสฤทัย ยางทอง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
223. นางสาวอติกานต์ ยะตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
224. ว่าที่เรือตรีอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยค มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
225. อรพรรณ อินทรพาณิชย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
226. นางอริยา ขันบุญ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
227. นางสาวอรุณ สิงห์เหลือง เจ้าหน้าทีห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
228. นางสาวอังคณา มีชัยชนะ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
229. นางสาวอัจจิมา ก๋าพรม หาญพัฒนากิจ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
230. นางสาวอัจฉราวดี ทองอ่อน กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
231. ผศ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
232. นางสาวอัญชลี นันตี ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
233. นางสาวอัมพาภรณ์ อมรเสาวภาคย์ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
234. นายอาคม สิมโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
235. นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล ศูนย์CMU SH&E  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
236. อาณกร เรืองปราชญ์ บริการวิชาการและวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
237. นางอาสีนะ ยามาเจริญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12สงขลา
238. นายอำนาจ ศรีแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
239. นางอำไพ เขตสาลี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
240. อินทุอร ชัยสิทธิ์ หน่วยสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์
241. นางสาวอิษฏ์วร ปานผดุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
242. อุดมศักดิ์ อุดมนิโลบล ศูนย์วิจัยและพัฒนายา สำนักบริหารวิจัย
243. นายอุทิศ ทองคำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์
244. นางสาวอุมาพร ภูสด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
245. นางสาวอุษา มั่นยืนยง ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
246. ดร.เอกพล รัตนางกูร ศูนย์วิจัยและพัฒนายาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
247. นายเอกสิทธิ์ สมสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
248. นางสาวโอปอล์ สอนพ่วง ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์