หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (e-learning) ประจำปี พ.ศ.2565 - รุ่นที่ 6

โครงการพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

(หลักสูตรนี้ใช้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น)

1. หลักการและเหตุผล

    ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ กอปรกับสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 797 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) โดยมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ผ่านมา ศปอส.ได้ดำเนินการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยได้ว่าจ้างหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาให้การอบรม แต่ด้วยว่าต้องใช้เวลาอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง 2 วัน) ซึ่งทำให้ผู้บริหารจัดสรรเวลาเข้ารับการอบรมได้ยาก ส่งผลให้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด

      ดังนั้น ศปอส. ตามพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มี “หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และส่วนงานขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่ต้องจัดให้มีผู้บริหารได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


2. วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของผู้บริหารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16


3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 • ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน และคณะผู้บริหารส่วนงาน
 • ผู้บริหารส่วนงานย่อย และคณะผู้บริหารส่วนงานย่อย


4. ระยะเวลาการอบรม

     4 ชั่วโมง

5. สถานที่อบรม

    ห้องเรียนออนไลน์ SHECU Moodle 

                เข้าสู่การอบรมที่นี่  


6. กำหนดการอบรม
    เข้าดู วิดีทัศน์ ( 4 หมวดวิชา) และทำข้อสอบ ได้ทุกช่วงเวลา ในระหว่างวันที่  1-30 พฤศจิกายน 2564 


7.  วิทยากรอบรม 

 • ศ.ดร.นพ. พรชัย สิทธิศรัณย์กุล       
 • รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์         
 • ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ทราบบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

 

9. การประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

    ผู้เข้าอบรมฟังบรรยายครบตามกำหนด และทำข้อสอบหลังการอบรมได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม 


10. เนื้อหาอบรม

หมวดวิชา

ผู้บรรยาย

1
 (60 นาที)

ความสำคัญของเรื่องความปลอดภัย
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 
นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
 • Thailand Vision Zero
 • 7 Golden Rules & Guides
 • วิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 • ทิศทางการจัดการความปลอดภัยระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัยอื่น

2

(45 นาที)

การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ผู้บริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ศ.ดร.นพ. พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทฤษฎี/หลักการ/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
 • โรคจากการทำงาน
 • กรณีตัวอย่างที่ทำให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน และโรคจากการทำงาน

3

(90 นาที)

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
 • กฎหมายหลัก พรบ.อาชีวอนามัย 2554 /มาตรา 3 วรรค 2 คู่มือความปลอดภัยฯ สำหรับหน่วยงานราชการ
 • กฎหมายที่สำคัญและจำเป็นที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่มีความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย เช่น สารเคมี รังสี ก่อสร้าง ไฟฟ้า ป้องกันระงับภัย ฯลฯ
 • พรบ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

4

(45 นาที)

การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์
 ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ
 • ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยฯ
 • แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ ด้านอาชีวอนามัย เคมี ชีวภาพ และรังสี
 • ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยฯ
 • แอปพลิเคชันรายงานสภาพไม่ปลอดภัย (SHECU APP)
สามารถเข้าดู วิดีทัศน์ และทำข้อสอบ (e-learning)   ได้ทุกช่วงเวลา ในระหว่างวันที่  1-30 พฤศจิกายน 2565 ในห้องเรียนออนไลน์ SHECU Moodle  เข้าสู่การอบรมที่นี่  


1. นางสาวกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ ฝ่ายบริหาร คณะจิตวิทยา
3. นางกิตติญา แก้วศรีจันทร์ กลุ่มภารกิจเลขานุการผู้บริหาร ศูนย์บริหารกลาง
4. กุลธิดา เตชวรสินสกุล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. โกสินทร์ สิงห์เดช ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
6. ขนิษฐา วงศ์วิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
7. จงกล ขันแก้ว ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
8. รศ. ทพ. ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์
9. นางจุรีรัตน์ นิยม ฝ่ายบริหารสัญญากายภาพ และจัดการยานพาหนะ สำนักบริหารระบบกายภาพ
10. ศ.ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. รศ. ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
12. รศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
13. นางสาวชุติมา จันกิมฮะ กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง
14. อ. ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ฯ คณะสหเวชศาสตร์
15. ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
16. รศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
17. นายธนัช บุญจันทร์ ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร
18. นายธราธร คัชวะรัง ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
19. ธิดารัตน์ ช่างประดิษฐ ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
20. รศ. ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
21. ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
22. นพพร บันเทิงใจ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขา มทส. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
23. ผศ.ดร.นรลักษณ์ เอื้อกิจ พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
24. นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร
25. นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร
26. บุตรดี เมืองทอง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
27. นางบุตรี ประดับการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28. ปาริชาติ พรวรรณนะชัย ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
29. ผกาภรณ์ พิศาลธุรกิจ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์
30. รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
31. นางพรประภา สุขสมชัย บริหาร ศูนย์บริหารกลาง
32. นางสาวพรพรรณ โรหิตรัตน์ ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
33. พิมพ์นภา อมฤตวรชัย ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
34. พิมพันธุ์ สายเพชร ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
35. ผศ.ทญ.ดรพิสชา พิทยพัฒน์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
36. เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์
37. นางแพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
38. ไพลิน กันจู ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
39. นางสาวมนสิการ เจริญพิรานันท์ กลุ่มภารกิจสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง
40. เมธาวี มณีสุโข ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
41. ยุพิน ทองสุทธิ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
42. นางสาวรมณีย์ เกตุสุภะ กลุ่มภารกิจการประชุม ศูนย์บริหารกลาง
43. รังสิมา สกุลณะมรรคา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
44. รัชชานนท์ เปี่ยมใจสว่าง ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
45. รศ. ทพญ. ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
46. ผศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
47. วราวรรณ วีร์วรวงศ์ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
48. วลัยศิริ ม่วงศิริ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
49. วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน
50. นายวิโรจน์ วิรุฬห์ธาดา ฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
51. นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
52. รศ.ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
53. อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ ฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์
54. ภก.สมภพ ถมโพธิ์ ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์
55. สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณะเศรษฐศาสตร์
56. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
57. สุคนธา เจริญวิทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
58. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59. สุทธิรักษ์ คงเพ็ชร์ ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
60. นายสุเมธ สุขศรี ฝ่ายทะเบียนนิสิต  สำนักงานการทะเบียน
61. สุรศักดิ์ อรรถจินดา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์
62. เสน่ห์ มังกรวงศ์ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักงานการทะเบียน
63. นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
64. รศ. ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65. ผศ. ทญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
66. อริยา จุ่มมา สาขา ม.บูรพา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
67. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
68. อุบลพันธุ์ บุญมาก ศูนย์หนังสือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
69. เอกรัฐ ภัทรธราธิป ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

1. นางสาวกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
2. นางกิตติญา แก้วศรีจันทร์ กลุ่มภารกิจเลขานุการผู้บริหาร ศูนย์บริหารกลาง
3. กุลธิดา เตชวรสินสกุล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. โกสินทร์ สิงห์เดช ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5. ขนิษฐา วงศ์วิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
6. จงกล ขันแก้ว ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
7. รศ. ทพ. ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์
8. ศ.ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9. รศ. ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
10. รศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
11. นางสาวชุติมา จันกิมฮะ กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง
12. อ. ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ฯ คณะสหเวชศาสตร์
13. รศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
14. นายธราธร คัชวะรัง ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
15. ธิดารัตน์ ช่างประดิษฐ ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
16. ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
17. นพพร บันเทิงใจ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขา มทส. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
18. นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร
19. นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร
20. บุตรดี เมืองทอง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
21. ปาริชาติ พรวรรณนะชัย ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
22. ผกาภรณ์ พิศาลธุรกิจ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์
23. รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
24. นางพรประภา สุขสมชัย บริหาร ศูนย์บริหารกลาง
25. นางสาวพรพรรณ โรหิตรัตน์ ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
26. พิมพ์นภา อมฤตวรชัย ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
27. พิมพันธุ์ สายเพชร ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
28. ผศ.ทญ.ดรพิสชา พิทยพัฒน์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
29. เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์
30. ไพลิน กันจู ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
31. นางสาวมนสิการ เจริญพิรานันท์ กลุ่มภารกิจสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง
32. เมธาวี มณีสุโข ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
33. ยุพิน ทองสุทธิ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
34. นางสาวรมณีย์ เกตุสุภะ กลุ่มภารกิจการประชุม ศูนย์บริหารกลาง
35. รังสิมา สกุลณะมรรคา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
36. รัชชานนท์ เปี่ยมใจสว่าง ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
37. วราวรรณ วีร์วรวงศ์ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
38. วลัยศิริ ม่วงศิริ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
39. วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน
40. นายวิโรจน์ วิรุฬห์ธาดา ฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
41. นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
42. รศ.ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
43. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
44. สุทธิรักษ์ คงเพ็ชร์ ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
45. สุรศักดิ์ อรรถจินดา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์
46. เสน่ห์ มังกรวงศ์ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักงานการทะเบียน
47. นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
48. อริยา จุ่มมา สาขา ม.บูรพา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
49. อุบลพันธุ์ บุญมาก ศูนย์หนังสือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
50. เอกรัฐ ภัทรธราธิป ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

1. นางสาวกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
2. นางกิตติญา แก้วศรีจันทร์ กลุ่มภารกิจเลขานุการผู้บริหาร ศูนย์บริหารกลาง
3. กุลธิดา เตชวรสินสกุล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. โกสินทร์ สิงห์เดช ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
5. ขนิษฐา วงศ์วิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
6. รศ. ทพ. ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์
7. ศ.ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. รศ. ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
9. รศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
10. อ. ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ฯ คณะสหเวชศาสตร์
11. รศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
12. นายธราธร คัชวะรัง ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
13. ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
14. นพพร บันเทิงใจ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขา มทส. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
15. นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร
16. นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร
17. บุตรดี เมืองทอง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
18. ปาริชาติ พรวรรณนะชัย ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
19. รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
20. นางสาวพรพรรณ โรหิตรัตน์ ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
21. พิมพ์นภา อมฤตวรชัย ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
22. พิมพันธุ์ สายเพชร ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
23. ผศ.ทญ.ดรพิสชา พิทยพัฒน์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
24. เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์
25. นางสาวมนสิการ เจริญพิรานันท์ กลุ่มภารกิจสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง
26. เมธาวี มณีสุโข ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
27. ยุพิน ทองสุทธิ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
28. นางสาวรมณีย์ เกตุสุภะ กลุ่มภารกิจการประชุม ศูนย์บริหารกลาง
29. รังสิมา สกุลณะมรรคา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
30. รัชชานนท์ เปี่ยมใจสว่าง ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
31. วลัยศิริ ม่วงศิริ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
32. วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน
33. นายวิโรจน์ วิรุฬห์ธาดา ฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
34. นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
35. รศ.ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
36. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
37. สุทธิรักษ์ คงเพ็ชร์ ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
38. สุรศักดิ์ อรรถจินดา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์
39. เสน่ห์ มังกรวงศ์ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักงานการทะเบียน
40. นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
41. อริยา จุ่มมา สาขา ม.บูรพา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
42. เอกรัฐ ภัทรธราธิป ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์