หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 14 (รูปแบบออนไลน์) (สำหรับบุคคลทั่วไป) (มีค่าลงทะเบียน)สำคัญ!!!

- Username สำหรับเข้า Moodle เพื่ออบรมคืออีเมลที่ท่านระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน

- Password ระบบจะส่งให้ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 64 ทางอีเมลที่ท่านระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน หากติดปัญหา ติดต่อคุณวันวิสา สุดสมัย (โทรศัพท์มือถือ 09 9334 5050) ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 64

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- E-mail : biosafety.cu@gmail.com

- รายละเอียดการลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน และใบเสร็จรับเงิน ติดต่อคุณนันท์ธร เภาราช (โทรศัพท์มือถือ 08 2971 2677)

- รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมติดต่อคุณวันวิสา สุดสมัย (โทรศัพท์มือถือ 09 9334 5050) หรือคุณวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา (โทรศัพท์มือถือ 08 5045 2299)

 

ประกาศ

- ศปอส. ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (เลขที่ทะเบียน สธ 0621.06/2935) ฉะนั้น หลักฐานผ่านการอบรมที่ได้รับจากหลักสูตรอบรมนี้จึงสามารถใช้เป็น “หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)” สำหรับการขอ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้

 

เงื่อนไข

- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

- ผู้ลงทะเบียนอบรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมแทนได้ที่อีเมล biosafety.cu@gmail.com ภายในวันที่ 22 พ.ย. 64 ทั้งนี้ หากผู้จัดอบรมจัดส่งอุปกรณ์สำหรับภาคปฏิบัติให้ผู้ลงทะเบียนอบรมแล้ว ผู้ลงทะเบียนอบรมต้องเป็นผู้ส่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวให้ผู้ที่จะเข้าอบรมแทน

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบบรมต้องติดตามรับอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ (PPE และ Spill kit) ที่ผู้จัดอบรมส่งให้ทางไปรษณีย์

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถเข้าโปรแกรม Zoom และสามารถเปิดกล้องได้ และอุปกรณ์สำหรับสแกน QR code เพื่อเช็คชื่อ ถ่ายภาพในช่วงอบรมภาคปฏิบัติ และใช้ส่งภาพถ่าย

- ผู้เข้ารับการอบรมต้องเปิดกล้องในขณะทำการสอบก่อนและหลังอบรม

- ผู้เข้ารับการอบรมควรมีพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร สำหรับฝึกภาคปฏิบัติการ

- ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหลักฐานผ่านการอบรมเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนอบรม ขณะอบรม และหลังอบรมดังด้านล่าง ผู้ที่มีเวลาเรียนไม่พอหรือไม่ส่งงานภาคปฏิบัติจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบหลังอบรม ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันและช่องทางที่กำหนด

 

ขั้นตอนก่อนการอบรม

การลงทะเบียน

- ลงทะเบียนวันที่ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 64 (หรือปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 80 คน) 

- ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” ทันทีที่ลงทะเบียนเสร็จ

 

การชำระค่าลงทะเบียน

- ชำระค่าลงทะเบียน 2,400 บาทต่อท่าน และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วันหลังลงทะเบียน (วันสุดท้ายของการชำระเงินคือ 17 พ.ย. 64) หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์การลงทะเบียน

- ชำระค่าลงทะเบียน 2 วิธี

            - ผ่าน SCB Easy App ขั้นตอน คลิก

            - ผ่านธนาคารให้โหลดแบบฟอร์ม คลิก

- ส่งไฟล์หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนทาง https://forms.gle/EoUHbw58YG3x7kub7

- การส่งใบเสร็จ

              - ส่งใบเสร็จพร้อมวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมทางไปรษณีย์ (ใบเสร็จจะลงวันที่ก่อนวันส่งอุปกรณ์ 1-2 วัน หรือตามผู้เข้าอบรมแจ้ง)

              - ส่งใบเสร็จหลังการอบรมทางไปรษณีย์ (ใบเสร็จลงวันที่ 20-22 ธ.ค. 64)

- หลังจากชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าลงทะเบียน (อัปเดตข้อมูลภายใน 1 วันทำการ) ได้ที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” มีข้อสงสัยติดต่อคุณนันท์ธร เภาราช (โทรศัพท์มือถือ 08 2971 2677)

- หลังตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินผู้จัดจะทยอยส่งอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติการให้ทางไปรษณีย์ มีข้อสงสัยติดต่อคุณนันท์ธร เภาราช (โทรศัพท์มือถือ 08 2971 2677)

 

การเข้ากลุ่มไลน์และทดสอบระบบ

- ผู้มีสิทธิ์เข้าอบบรมติดตามรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ (PPE และ Spill kit) ที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังวันที่ 29 พ.ย. 64

- หลังได้รับอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติการขอให้ผู้เข้ารับการอบรมสแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์ (QR code แจ้งไปพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติการ) เพื่อรับข่าวสารการอบรมและเป็นช่องการการติดต่อตลอดการอบรม

- เข้าทดสอบระบบภายในวันที่ 17-18 ธ.ค. 64 (แจ้งขั้นตอนการทดสอบระบบในกลุ่มไลน์) หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณวันวิสา สุดสมัย (โทรศัพท์มือถือ 09 9132 6622) หรือคุณวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา (โทรศัพท์มือถือ 08 5045 2299) ภายในวันที่ 18 ธ.ค. 64

 

ขั้นตอนขณะอบรม

- เข้าอบรมในวันที่ 20-22 ธ.ค. 64 ที่เว็บไซต์ ศปอส. (https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=189)

- ในหน้ารายละเอียดการอบรม เลือก SHECU Moodle จากนั้นเลือกหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพรุ่นที่ 14 (สำหรับบุคคลทั่วไป) (รูปแบบออนไลน์) และ Login ด้วย Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมลซึ่งเป็นอีเมลที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน

- เข้าลิงก์ห้องอบรม Zoom ที่แสดงใน SHECU Moodle โดยห้องอบรม Zoom เปิดตั้งแต่เวลา 8.00 น. ขอให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานด้วยชื่อและนามสกุลของผู้เข้าอบรมเป็นภาษาไทย

- ไม่อนุญาตให้คัดลอกและส่งต่อลิงก์ห้องอบรม Zoom ให้ผู้อื่น

- ผู้เข้ารับการอบรมต้องเปิดกล้องในขณะทำการสอบก่อนและหลังอบรม

 

ขั้นตอนหลังการอบรม

- ดาวน์โหลดหลักฐานผ่านการอบรมที่ Moodle หลังสอบผ่าน โดยมีระยะเวลาให้ดาวน์โหลดภายใน 90 วันหลังสอบผ่าน 

- ผู้จัดอบรมส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

 

โครงการและกำหนดการ คลิกลิงก์สำหรับตรวจสอบรายชื่อหลังลงทะเบียน สถานะการชำระเงิน และผลการลงทะเบียน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vwjytPexeRveG2c7kJ1szb2We6zA-jzvMVNRAEWytrk/edit?usp=sharingไม่มีข้อมูล