หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่: 13 - 14 มกราคม 2565

เวลา: 16.30 - 19.00 น.

สถานที่: โปรแกรม Zoom (จะแจ้ง link สำหรับลงทะเบียนเข้าห้อง Zoom หลังจากปิดรับสมัครการอบรม)

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)


กลุ่มเป้าหมาย 

"บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ" ได้แก่

  1. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์)
  2. อาจารย์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ ควรผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย หรือหลักสูตรเทียบเท่า หรือ ศปอส. เห็นชอบ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านเคมีเกิน 5 ปี


!! สอบวัดความรู้ วันที่ 14 มกราคม 2565 หลังการอบรม!!


ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะมีชื่อปรากฏที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” และได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในขั้นตอนลงทะเบียนและหากไม่พบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ) หากประสงค์แก้ไขชื่อและนามสกุลโปรดแจ้งกลับมาที่อีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

* ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

* สำหรับบุคคลภายนอกขอให้ติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

* มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

1. นางสาวกชกร โพธิ์พฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2. นางสาวกนกวลี สุขไชย คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
3. นางสาวกมลทิพย์ มะโนสันต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4. นายกิตติคุณ เซียวสกุล สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. กิตติมา ชมทอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
6. นางสาวจรัญญา ชาติศิริ ภาควิชาเวชศาสตรช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
7. นางสาวจิดาภา พิมพ์ดี บริษัทเอกชน
8. นางสาวชนกพร ชนะกาญ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
9. ชัญญารัชช์ ชัยเจริญชนม์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
10. นายเชิดพงษ์ ภูพลผัน โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
11. นางสาวซุลฟาน บากา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. นางสาวฐิตาภา พงษ์เถื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13. นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอั้วมีสม บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
14. นายณรงค์ศักดิ์ กรจันทร์ บริษัท เอส.วี.การเกษตร จำกัด 99/9 หมู่5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
15. นางสาวณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
16. ณัฐพร จรูญเลิศสกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
17. นางสาวดิศราพร สายสูง มหาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
18. นายทัศไนย กวิวังสานนท์ ส่วนตัว
19. ธนวัฒน์ ปานศรีแก้ว ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
20. นายธนากร สอนคุณแก้ว บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
21. นางสาวธนิดา นามพิมูล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
22. นายธาดา แจ่มดวง คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
23. นัฐวุฒิ เชื้อกุลา สรีรวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
24. นิภาวรรณ หมอสินธ์ โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
25. นายบุญนฤทธิ เลื่อมนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
26. นางสาวเบญจมาศ ศรีบุรินทร์ Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit
27. นางสาวเบ็ญจมาศ โกปั้น บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
28. นายปฏิพัทธ์ ทองคงแก้ว นิสิตนักศึกษา​
29. ปฤงคพ เหมพันธุ์พิรุฬห์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30. นางสาวปาริชาติ โตจริง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31. นายปิยวัฒน์ ชุณหนพฤทธิ์ นิสิต วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
32. พงษ์พันธุ์ สุวรรณชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
33. นางพนิดา ขานดา โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
34. นายพรพิชญ์ กอวัฒนสกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
35. นายพุฒิพงศ์ อินไชยทอง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง
100 ม.1แขวง จอมทอง เขต จอมทองกรุงเทพมหานคร 10150
36. นางสาวเพชรตรี เนียมยิ้ม Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit
37. นางภวรรณพ เหมพันธุ์พิรุฬห์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
38. ภัคพงษ์ ทุไธสง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
39. นายภาณุพัฒน์ ชูเชิด บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
40. นางสาวภิญญดา โพธิ์อ้น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41. นางมธุรา อุณหศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
42. นางสาวมัลลิกา มาสิก Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit
43. นายรณภพ เผื่อคง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสงขลา
44. นางสาวรัชฎาพร ไชยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
45. นางสาวรุจีรัตน์ ใจคง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
46. ลูกน้ำ วรรณล้อม โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
47. นางสาววรรณพร กิจโชคประเสริฐ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
48. นางสาววรรณพร นิลยอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
49. นางสาววรรณรัตน์ งามประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
50. วสุพล วงศ์วิทย์วิโชติ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
51. นางสาววิติยา เกียรติพิมล บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
52. นายวิศรุต สุริวงค์ งานเซลล์วิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก รพ.กำแพงเพชร
53. นางสาวศรุตาพร สูงติวงค์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
54. รศ. สพ.ญ. ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
55. นายสันติ มาตรโพนทอง บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
56. สายรุ้ง ซาวสุภา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
57. นางสาวสาลินี อรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
58. นางสาหร่าย พูลเพิ่ม ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
59. นายสิทธิโชค ลาชโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
60. สิริกร โพธิแดง โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
61. สุกาญดา มัธยันต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
62. นางสาวสุชาภา โรจนะสิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
63. นางสาวสุภลักษณ์ จิตต์ชื้น โรงเรียนนานาชาตินิสท์
64. นางสาวสุรีพร ม่วงสวัสดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
65. นางสาวหยาดพิรุณ แสงประทีป QC
66. นางสาวอภิญญาดา วงษ์ระกา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
67. นางสาวอภิมน ณ พัทลุง ส่วนตัว
68. นางสาวอัญชลี บุตรเชนท์ ภาควิิชาเคมี ม.รำไพพรรณี
69. นางสาวอัมพร หว่างไม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
70. นางสาวอุไรรัตน์ ก่อสุขวิวัฒน์ Department of Clinical Pharmacology, Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

1. นางสาวกชกร โพธิ์พฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2. นายกิตติคุณ เซียวสกุล สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นางสาวจรัญญา ชาติศิริ ภาควิชาเวชศาสตรช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
4. นางสาวชนกพร ชนะกาญ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
5. นายเชิดพงษ์ ภูพลผัน โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
6. นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอั้วมีสม บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
7. นางสาวณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
8. ณัฐพร จรูญเลิศสกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
9. นายธนากร สอนคุณแก้ว บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10. นางสาวธนิดา นามพิมูล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
11. นายธาดา แจ่มดวง คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
12. นางสาวเบญจมาศ ศรีบุรินทร์ Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit
13. นางสาวปาริชาติ โตจริง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. นายปิยวัฒน์ ชุณหนพฤทธิ์ นิสิต วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
15. พงษ์พันธุ์ สุวรรณชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
16. นางพนิดา ขานดา โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
17. นายพรพิชญ์ กอวัฒนสกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
18. นางสาวภิญญดา โพธิ์อ้น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19. นางมธุรา อุณหศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
20. นางสาวมัลลิกา มาสิก Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit
21. ลูกน้ำ วรรณล้อม โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
22. นางสาววรรณพร นิลยอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23. นางสาววรรณรัตน์ งามประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
24. วสุพล วงศ์วิทย์วิโชติ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
25. นางสาวศรุตาพร สูงติวงค์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
26. รศ. สพ.ญ. ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
27. นายสันติ มาตรโพนทอง บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
28. นายสิทธิโชค ลาชโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
29. สิริกร โพธิแดง โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
30. สุกาญดา มัธยันต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
31. นางสาวสุรีพร ม่วงสวัสดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

1. นางสาวกชกร โพธิ์พฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2. นายกิตติคุณ เซียวสกุล สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นางสาวจรัญญา ชาติศิริ ภาควิชาเวชศาสตรช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
4. นางสาวชนกพร ชนะกาญ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
5. นายเชิดพงษ์ ภูพลผัน โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
6. นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอั้วมีสม บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
7. นางสาวณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
8. ณัฐพร จรูญเลิศสกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
9. นายธนากร สอนคุณแก้ว บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10. นางสาวธนิดา นามพิมูล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
11. นายธาดา แจ่มดวง คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
12. นางสาวเบญจมาศ ศรีบุรินทร์ Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit
13. นางสาวปาริชาติ โตจริง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. นายปิยวัฒน์ ชุณหนพฤทธิ์ นิสิต วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
15. พงษ์พันธุ์ สุวรรณชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
16. นางพนิดา ขานดา โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
17. นายพรพิชญ์ กอวัฒนสกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
18. นางสาวภิญญดา โพธิ์อ้น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19. นางมธุรา อุณหศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
20. นางสาวมัลลิกา มาสิก Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit
21. ลูกน้ำ วรรณล้อม โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
22. นางสาววรรณพร นิลยอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23. นางสาววรรณรัตน์ งามประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
24. วสุพล วงศ์วิทย์วิโชติ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
25. นางสาวศรุตาพร สูงติวงค์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
26. รศ. สพ.ญ. ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
27. นายสันติ มาตรโพนทอง บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
28. นายสิทธิโชค ลาชโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
29. สิริกร โพธิแดง โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
30. สุกาญดา มัธยันต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
31. นางสาวสุรีพร ม่วงสวัสดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์