การประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาฯ ครั้งที่ 4/2564 (ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom)

วันที่ : 17 ธันวาคม 2564

เวลา :  8.30 - 12.00 น.

สถานที่ :  ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom)

จัดโดย : ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) ร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คปอ. จุฬาฯ) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ : 29 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564   

วิธีการประชุม : ประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom ตามกำหนดการด้านล่าง  

                         โดยแจ้งรายละเอียดการเข้าห้องประชุมทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนใน วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

แบบแจ้งผู้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของส่วนงาน : https://bit.ly/SHECUNetwork2 

(ร่าง) กำหนดการประชุม :

เวลา

รายการ

08:30 – 09:00 น.
เปิดห้องประชุม-ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.
กล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.10 – 10.30 น.
ส่วนงานแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำส่วนงาน 
     โดย ผู้แทน คปอ.ส่วนงาน
10.30 – 11.30 น.
ถอดบทเรียนจากการสำรวจอาคารด้านความปลอดภัย
 
    โดย ผู้แทน ศปอส.
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศปอส.
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2564
  • รับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ ประจำปี 2565
  • โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ปีงบประมาณ 2565
  • ฯลฯ
โดย ผู้แทน ศปอส.


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ โทร 08 9794 8883 หรือ 
นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร โทร.  09 2946 5992 
อีเมล shecu@chula.ac.th


วิธีการประชุม : ประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom  โดยผู้จัดจะแจ้งรายละเอียดการเข้าห้องประชุมทางอีเมลของผู้ลงทะเบียน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

1. Mr.Watana Prachakul ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
2. นางกนกนภัส สินเสนาะ ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
3. นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
4. นางสาวกรองทิพย์ ทิพวัฒน์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
5. นายกฤษ กำจร ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร
6. นายกิตติพงษ์ คำเคน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการทะเบียน
7. นางสาวกุลพธู สุนทรารชุน ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
8. ดร.เกียรติคุณ เผือกพ่วง งานวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน
9. เกียรติยศ กิระวงศ์เกษม ฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์
10. นางสาวขวัญนภัส สรโชติ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11. ผศ. ดร.เขมาภรณ์ บุญบำรุง ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
12. นายคมสัน แย้มมาก ฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
14. นางสาวจันทร์เลขา ภู่ทองคำ สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
15. นางจันทิมา อินทรปัญญา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
16. นายจิระพล เสียงสังข์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
17. นายจีรเดช ราชวังเมือง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ
18. นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
19. นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
20. นางสาวฉันทนา อินทิม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
21. นางชนกพร แซ่อึ้ง ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
22. นางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
23. ชลลดา จงสมจิตต์ ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
24. นายชัยภัทร จานุกิจ ภารกิจบริหารระบบกายภาพ ด้านวิศวกรรมอาคารและระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. นายชูศักดิ์ คงมณี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการทะเบียน
26. นายโชติรัตน์ สุนทรเจริญ ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ
27. นาวาตรีหญิงญาณนุช ธนูสิงห์ สำนักบริหารระบบกายภาพ
28. นายฐนภัทร จำปาจันทร์ ฝ่ายบริหารสัญญากายภาพ และจัดการยานพาหนะ สำนักบริหารระบบกายภาพ
29. นายณรงค์ เพชรสุก ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
30. นางสาวณัฐนิชา บัวงามดี ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
31. อ. ทพ. ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
32. นางสาวดลยา วนิชพงษ์ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
33. นางสาวดวงกมล ผลเพิ่ม ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์
34. นายทรงพล สามกษัตริย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการทะเบียน
35. นางสาวทิวาภร ดุลสูงเนิน ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
36. นายเทอดศักดิ์ ช่างชุน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37. นางสาวธนภรณ์ เจียมรวมวงศ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
38. นางสาวธนิดา นามพิมูล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
39. นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
40. นายธราธร คัชวะรัง ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
41. รศ. ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
42. นางสาวธิติมา ไตรพิพัฒน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
43. นายธีรพัฒน์ คล้ายมุข ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
44. ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
45. นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
46. ธีระ เมฆบุญส่งลาภ ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47. นางสาวนริญา จันทร์กลับ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
48. นางนันทนัช เมืองโคตร ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
49. นางสาวนิธิภาทร ศรีทับทิม ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
50. สพ.ญ. ดร.นิธิรา อนัคกุล ศูนย์ฝึกนิสิต นครปฐมและสระบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
51. นางสาวนิภาพร กุลสุข ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
52. นางสาวนุจรี คูณกลาง ง.ด้านวิชาการและการจัดการองค์ความรู้ สถาบันวิจัยพลังงาน
53. นางบังอร เรืองธรรมโชติ ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ
54. นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์ ฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์
55. ปราณี โรจน์สิทธิศักดิ์ กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
56. นายปริญญา พวงนาค ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
57. นางสาวปาริชาติ เขตสมุทร ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์
58. นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
59. นายปิยวัฒน์ แสงพิทยาธร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
60. นายพงศ์พีระ รัตนะเหลี่ยม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
61. พจนีย์ เขียวน้อย กลุ่มภารกิจบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และนิสิต สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
62. นายพชร อินทรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
63. พิษณุ สมจิตร ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
64. นางสาวพีรดา สุนทระ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
65. นายภุชงค์ ศรีอ่วม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
66. นายภุมเรศ เนียมสำราญ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
67. นางสาวมนสิการ เจริญพิรานันท์ กลุ่มภารกิจสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง
68. นางสาวมาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
69. ยุทธนา แก้วตาบุตร กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
70. ดร.รงรอง เจียเจริญ กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
71. นางสาวรมณีย์ เกตุสุภะ กลุ่มภารกิจการประชุม ศูนย์บริหารกลาง
72. นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
73. ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์
74. นายรัตน์ กลิ่นจันทร์หอม ฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์
75. ดร.เรืองวิทย์ สว่างแก้ว กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
76. นางวนิดา เซียสกุล ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์
77. รศ. ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์
78. นางวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79. วรรณอนงค์ พาชื่น ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
80. ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ ศปอส. ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
81. นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
82. ดร.วัชราภรณ์ สุนสิน ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
83. นางสาววันวิสา สุดสมัย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
84. นายวาทิศ วารายานนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
85. นางวารี นิยมธรรม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
86. นางสาววาสนา เหล่าชินชาติ ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล  สำนักงานวิทยทรัพยากร
87. นายวิจักขณ์ เจริญสุข ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
88. นางสาววิภาวรรณ โอ้ทา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
89. วิมาลา กรินทร์ไตรทิพย์ กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
90. นายวิโรจน์ ลาภทรัพย์ทวี ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร
91. ว่าที่ร้อยเอกวีระเดช สุขเอียด กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
92. นางสาวศรินรัตน์ วลีจิรทัศน์ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
93. นายศรีไฉล ขุนทน กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
94. นางศศธร ขุนภิรมย์กิจ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95. นายศักดิ์นรินทร์ สิ่วกลาง ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
97. นายศุภสวัสดิ์ วงศ์ฟัก ฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
98. นางสมใจ นราภิรักษ์ ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
99. นายสมชาย อิสระวาณิชย์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
100. นายสมบัติ อินทร์คง กลุ่มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
101. นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
102. รองศาสตราจารย์ ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์
103. ผศ. ดร.สรินทร ลิ่มปนาท กลุ่มงานวิชาการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
104. สานนท์ หอมสุวรรณ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์
105. นางสาวสายฝน ศรีชมภู ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
106. นายสิทธิโชค ลาชโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
107. นางสุกุมา สามงามนิ่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
108. นางสาวสุทธิดา ปั้นเกิด ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109. นายสุธี แก้วเสงี่ยม ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
110. นายสุธีย์ บุญลา กลุ่มงานวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา
111. นายสุนทร ชุปวา ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
112. ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ ฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
113. นายสุพจน์ พุทธวงค์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
114. นายสุเมธ สุขศรี ฝ่ายทะเบียนนิสิต  สำนักงานการทะเบียน
115. นางสาวสุวณี เฉลิมชัยนุกูล ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
116. นายเสรี พงษ์ขวาน้อย ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
117. นายแสนคม นิยม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาฯ-สระบุรี ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
118. ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
119. นายอณุมาศ บัวเขียว กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
120. นายอดิศักดิ์ ต้อยปาน ฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
121. นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักบริหารระบบกายภาพ
122. นายอนุโรจน์ บุญเรือง ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
123. นายอภิสิทธิ์ ดุมลักษณ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
124. นางสาวอรพันธ์ จันทร์ใหม่ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
125. นางสาวอัญชลี นันตี ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
126. นางอารีพร นิ่มประยูร ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
127. อำนาจ ม่วงจันทึก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
128. นางสาวอุษา มั่นยืนยง ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

1. Mr.Watana Prachakul ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
2. นางกนกนภัส สินเสนาะ ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
3. นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
4. นางสาวกรองทิพย์ ทิพวัฒน์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
5. นายกฤษ กำจร ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร
6. นางสาวกุลพธู สุนทรารชุน ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7. ดร.เกียรติคุณ เผือกพ่วง งานวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน
8. นางสาวขวัญนภัส สรโชติ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
9. ผศ. ดร.เขมาภรณ์ บุญบำรุง ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
10. นายคมสัน แย้มมาก ฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. นางสาวจันทร์เลขา ภู่ทองคำ สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
13. นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
14. นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
15. นางสาวฉันทนา อินทิม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
16. นางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. ชลลดา จงสมจิตต์ ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
18. นายชัยภัทร จานุกิจ ภารกิจบริหารระบบกายภาพ ด้านวิศวกรรมอาคารและระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. นายชูศักดิ์ คงมณี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการทะเบียน
20. นายโชติรัตน์ สุนทรเจริญ ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ
21. นาวาตรีหญิงญาณนุช ธนูสิงห์ สำนักบริหารระบบกายภาพ
22. นายฐนภัทร จำปาจันทร์ ฝ่ายบริหารสัญญากายภาพ และจัดการยานพาหนะ สำนักบริหารระบบกายภาพ
23. นางสาวณัฐนิชา บัวงามดี ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
24. อ. ทพ. ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
25. นางสาวดลยา วนิชพงษ์ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
26. นางสาวดวงกมล ผลเพิ่ม ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์
27. นายทรงพล สามกษัตริย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการทะเบียน
28. นางสาวทิวาภร ดุลสูงเนิน ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
29. นายเทอดศักดิ์ ช่างชุน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30. นางสาวธนภรณ์ เจียมรวมวงศ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
31. นางสาวธนิดา นามพิมูล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
32. นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
33. รศ. ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
34. นางสาวธิติมา ไตรพิพัฒน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
35. นายธีรพัฒน์ คล้ายมุข ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
36. ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
37. นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
38. ธีระ เมฆบุญส่งลาภ ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39. นางสาวนริญา จันทร์กลับ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากร
40. นางนันทนัช เมืองโคตร ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
41. นางสาวนิธิภาทร ศรีทับทิม ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
42. สพ.ญ. ดร.นิธิรา อนัคกุล ศูนย์ฝึกนิสิต นครปฐมและสระบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
43. นางสาวนิภาพร กุลสุข ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
44. นางสาวนุจรี คูณกลาง ง.ด้านวิชาการและการจัดการองค์ความรู้ สถาบันวิจัยพลังงาน
45. นางบังอร เรืองธรรมโชติ ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ
46. นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์ ฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์
47. ปราณี โรจน์สิทธิศักดิ์ กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
48. นายปริญญา พวงนาค ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
49. นางสาวปาริชาติ เขตสมุทร ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์
50. นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
51. นายปิยวัฒน์ แสงพิทยาธร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
52. นายพงศ์พีระ รัตนะเหลี่ยม ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์
53. พจนีย์ เขียวน้อย กลุ่มภารกิจบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และนิสิต สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
54. นายพชร อินทรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
55. นางสาวพีรดา สุนทระ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
56. นายภุชงค์ ศรีอ่วม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
57. นายภุมเรศ เนียมสำราญ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
58. นางสาวมนสิการ เจริญพิรานันท์ กลุ่มภารกิจสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง
59. นางสาวมาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
60. ยุทธนา แก้วตาบุตร กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
61. ดร.รงรอง เจียเจริญ กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
62. นางสาวรมณีย์ เกตุสุภะ กลุ่มภารกิจการประชุม ศูนย์บริหารกลาง
63. นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
64. ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์
65. นายรัตน์ กลิ่นจันทร์หอม ฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์
66. ดร.เรืองวิทย์ สว่างแก้ว กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
67. นางวนิดา เซียสกุล ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์
68. รศ. ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์
69. นางวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70. วรรณอนงค์ พาชื่น ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
71. ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ ศปอส. ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
72. นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
73. ดร.วัชราภรณ์ สุนสิน ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
74. นางสาววันวิสา สุดสมัย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
75. นายวาทิศ วารายานนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
76. นางวารี นิยมธรรม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
77. นางสาววาสนา เหล่าชินชาติ ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล  สำนักงานวิทยทรัพยากร
78. นายวิจักขณ์ เจริญสุข ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
79. นางสาววิภาวรรณ โอ้ทา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
80. วิมาลา กรินทร์ไตรทิพย์ กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
81. นายวิโรจน์ ลาภทรัพย์ทวี ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร
82. ว่าที่ร้อยเอกวีระเดช สุขเอียด กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
83. นางสาวศรินรัตน์ วลีจิรทัศน์ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
84. นายศรีไฉล ขุนทน กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
85. นางศศธร ขุนภิรมย์กิจ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86. นายศักดิ์นรินทร์ สิ่วกลาง ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
88. นายศุภสวัสดิ์ วงศ์ฟัก ฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
89. นางสมใจ นราภิรักษ์ ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
90. นายสมชาย อิสระวาณิชย์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
91. นายสมบัติ อินทร์คง กลุ่มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
92. นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
93. ผศ. ดร.สรินทร ลิ่มปนาท กลุ่มงานวิชาการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
94. สานนท์ หอมสุวรรณ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์
95. นางสาวสายฝน ศรีชมภู ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
96. นายสิทธิโชค ลาชโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
97. นางสุกุมา สามงามนิ่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
98. นางสาวสุทธิดา ปั้นเกิด ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99. นายสุธี แก้วเสงี่ยม ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
100. นายสุธีย์ บุญลา กลุ่มงานวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา
101. นายสุนทร ชุปวา ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
102. ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ ฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
103. นายสุพจน์ พุทธวงค์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
104. นายสุเมธ สุขศรี ฝ่ายทะเบียนนิสิต  สำนักงานการทะเบียน
105. นางสาวสุวณี เฉลิมชัยนุกูล ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
106. นายเสรี พงษ์ขวาน้อย ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
107. นายแสนคม นิยม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาฯ-สระบุรี ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
108. ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
109. นายอณุมาศ บัวเขียว กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
110. นายอดิศักดิ์ ต้อยปาน ฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
111. นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักบริหารระบบกายภาพ
112. นายอนุโรจน์ บุญเรือง ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
113. นายอภิสิทธิ์ ดุมลักษณ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
114. นางสาวอรพันธ์ จันทร์ใหม่ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
115. นางสาวอัญชลี นันตี ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
116. นางอารีพร นิ่มประยูร ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
117. อำนาจ ม่วงจันทึก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
118. นางสาวอุษา มั่นยืนยง ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์