หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2565

วันที่: 7 - 8 กรกฎาคม 2565

เวลา: 16.30 - 19.00 น.

สถานที่: โปรแกรม Zoom (ศปอส. จะส่ง link สำหรับลงทะเบียนเข้าห้อง Zoom หลังจากปิดรับสมัครการอบรม)

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)


กลุ่มเป้าหมาย 

"บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ" ได้แก่

  1. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์)
  2. อาจารย์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ ควรผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย หรือหลักสูตรเทียบเท่า หรือ ศปอส. เห็นชอบ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านเคมีเกิน 5 ปี


!! สอบวัดความรู้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 หลังการอบรม!!


ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะมีชื่อปรากฏที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” และได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในขั้นตอนลงทะเบียนและหากไม่พบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ) หากประสงค์แก้ไขชื่อและนามสกุลโปรดแจ้งกลับมาที่อีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

* ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

* สำหรับบุคคลภายนอกขอให้ติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

* มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

1. นางสาวกัลยา คงอนุมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2. กิตติมา ชมทอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
3. นายจิณณธรรม เพ็ชร์คง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวชัญญารัชช์ ชัยเจริญชนม์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
5. นายไซมูดิน กาซอ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด
6. นางสาวญาน์นันกมล นภัชโพธิ์ศรี สถาบันราชประชาสมาสัย
7. ฐนิดา เหตระกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
8. ฐารดา โพธิ์วรรณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
9. นางสาวณัชชา แก้ววงล้อม Rugby School Thailand
10. นางสาวณัฐชยา เพชรสุข บริษัท ยูนีซัน จำกัด
11. นางสาวณัฐพุทธิญา คล้ายโพธิ์สี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
12. นางสาวดนยา ปโกฏิประภา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13. นายทสร บุณยะกาญจน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
14. ธนวุฒิ หาญคำ ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
15. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรทอง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16. นายนรากร หวัดเพชร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17. นางสาวนิภากรณ์ อินทรีย์ ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
18. นางสาวบลูม มาลี ฟันดีม ภาควิชาชีวเคมี มหิดล
19. เบญจา อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
20. นางสาวปพิชญา พูลสวัสดิ์ ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
21. ปุ้มณัฐฑิกา เมฆขลา สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
22. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
23. นางรัชนก ตินิกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24. นายวศธร กล้ากสิกิจ หน่วยปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์
25. วันวิสา ดีนิล สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
26. นางสาวศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27. นายศราวุฒิ จิตรภักดี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28. นางสาวศิริพร ซุยรัมย์ สถาบันราชราชประชาสมาสัย
29. นายศีลาวุธ ดำรงศิริ ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
30. นางสาวโศภิตา วิสมล Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University
31. นายสิรภพ ศิริรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
32. ดร.สุดเขต ไชโย กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
33. สุดาทิพย์ อารีชีวกุล ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
34. นางสาวสุธนี ยาปัญ สถาบันราชประชาสมาสัย