การอบรมเรื่อง "แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ปี 2562"  (โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ)

วันที่: 17 กันยายน 2562 

เวลา: 8.30 - 16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม 801 Auditorium ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)

สนับสนุนโดย: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กลุ่มเป้าหมาย:  ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินงานวิเคราะห์วิจัยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในด้านการประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง

กำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดร. ขวัญนภัส สรโชติ และ นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์  โทรศัพท์ 02 218 5213  

วันที่: 17 กันยายน 2562 

เวลา: 8.30 - 16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม 801 Auditorium ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)

สนับสนุนโดย: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. MissPhimkun Aiyarakanchanakun ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2. Mr.Pruphanya Lekngarm SCG Chemicals
3. Mr.Sathakhun Chuthabuddhi ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
4. นางสาวกรรัก ธันยธนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. นางสาวกรองทิพย์ ทิพวัฒน์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤตยา วรฉัตร ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7. นางสาวกฤติกา ทรัพย์คณารักษ์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ  ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
8. นางสาวกัณฑ์อาภา พันธุ์ชัยเพชร บริษัทรูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
9. นางเกศราภรณ์ แก่นแก้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
10. นางจงจิตร ลมสูงเนิน ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. นางสาวจิตรลดา ชุมเสนา บริษัท วีเอส เซอร์เฟส เทคโนโลยี  จำกัด
13. นางสาวจิราภรณ์ บัณฑิต บริษัท วีเอส เคม (1970)  จำกัด
14. นางสาวจุฑามาส วรรณนิยม บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
PACIFIC LABORATORY CO.,LTD.
14/5358 ม. 14 ต.บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

15. นางสาวชฎาภรณ์ ประสาทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม​  มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​
16. นางสาวชนิดา เจียรจิรพงศ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
17. รศ. ภก.ชาญชัย สาดแสงจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18. นายชินกร พุนพิน หจก.เซ้าทืซิตี้ ซัพพลาย
258 ซอยพัฒนาการ 30
ถนนพัฒนาการ
สวนหลวง
กรุงเทพ 10250
19. นายชุติโชติ ปัทมดิลก ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
20. นางสาวชุติมา พรายงาม บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
21. นางสาวชุติมา เมฆนามนิตย์ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
22. นางสาวชุติมา ศีลประชาวงศ์ หจก.เซ้าทืซิตี้ ซัพพลาย
258 ซอยพัฒนาการ 30
ถนนพัฒนาการ
สวนหลวง
กรุงเทพ 10250
23. น.สพ.ชูเพชร นิสสกุลทอง ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
24. นางสาวฐิติพร กาละปัตย์ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
แผนกควบคุมคุณภาพ
25. นางสาวณัฏฐรัตน์ ศรีบุรินทร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
26. ผศ. ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
27. นายทสร บุณยะกาญจน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
28. นายธนพล ภัทรสัจจานันท์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
29. นายธเนศ จิระพรประเสริฐ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30. นางสาวน.ส.ลมัย ขันดี บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (สามพราน)
ที่อยู่: 111 ตำบล ยายชา อำเภอสามพราน นครปฐม 73110
31. นางสาวนภาพร ศิริพูล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
32. นางสาวนเรศ บางศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
33. นางสาวนิสุฎา อิ่มเสถียร ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
34. รศ.ดร.นุตา ศุภคต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
35. นายบำรุง จีนาพงษา บริษัท SCG Chemicals
36. นางสาวบุญเรือน บรรจงพินิจ บริษัท วีเอส เคม (1970)  จำกัด
37. นางสาวบุษยมาส แก้วเจริญ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
38. นางสาวป​วีณา​ เพชร​าวรรณ​์ คณะ​สาธารณสุข​ศาสตร์​และ​สิ่งแวดล้อม​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​
39. อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
40. นางสาวปวีณา เครือนิล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
41. นางสาวปานสุรีย์​ จริยวิจิตร​ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
42. นางสาวปิยชฎา เรือนมะกอก ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43. นางสาวปิยนันท์ ดิษมา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
83 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองรังสิต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดปทุธานี 12000
44. นายพชร อินทรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
45. นางสาวพรพรรณ โรหิตรัตน์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
46. นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
47. นายพศิน มานะพงศ์ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
48. นางสาวพัชรินทร์ ชนะเพีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
49. นางสาวภัทรพร คุนาพงษ์กิคิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
50. นายภัทรพล รจิตวานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
51. นายภาสกร รัตนาเดชาโชติ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
52. นายภูสิทปกรณ์ จูสวย ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
53. นางสาวมณฑา ขันทองคำ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
54. นางสาวมณีวรรณ สุวัฒน์รณกร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
55. นางสาวมาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
56. นางมุกดา ชัยพิพัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
57. นางสาวยศวดี ฮะวังจู กลุ่มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
58. นางยุพา เมืองศรี ผู้ควบคุมงานเคมี / ห้องปฏิบัติการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี
83 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองรังสิต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดปทุธานี 12000
59. นางสาวยุวรี ฤทธิ์ดอน ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
60. นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
61. ดร.ลินดา บุหงาเรือง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
62. นางสาวลูกน้ำ วรรณล้อม โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
63. นางวชิราภรณ์ อาชวาคม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
64. นางสาววรกร วิวัชรากรกุล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
65. ผศ.ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
66. ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุล ห้องปฏิบัติการเคมี 2.  หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
67. นางวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68. อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
69. นางสาววันนิษา เหล็กสิงห์ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
แผนกควบคุมคุณภาพ
70. นายวิจักขณ์ เจริญสุข ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
71. นายวิฑูรย์ มะบุตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
72. ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการเคมี 1 หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
73. นางสาววิภาดา สิทธิวัง ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74. นายวีรชน ภูหินกอง ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
75. นายศรีไฉล ขุนทน กลุ่มงานโครงสร้างสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา ธำรงพิรพงษ์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
77. นางสาวศรุดา โพธิ์ศรีดา บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
78. นายศักดิ์ดา ทาตะไชย บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
79. นางสาวศิริเพ็ญ โกมลวานิช ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
80. นางสาวศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
81. นายส่งเสริม คำเจริญ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
82. นายสมชาย อิสระวาณิชย์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
83. นายสรศักดิ์ ฉินกมลทอง บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
84. ผศ.ดร.สรินทร ลิ่มปนาท กลุ่มงานวิชาการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
85. นางสาวสายฝน ศรีชมภู ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
86. นายสิรภพ ศิริรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
87. นางสุกุมา สามงามนิ่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
88. นางสาวสุชัญญา เกียรติรัศมี บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
89. ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
90. นางสาวสุวณี เฉลิม​ชัย​นุกูล​ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
91. นางสาวเสาวรส บุญจันทร์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
92. นายแสงชัย จำนงค์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
93. นายอนุรักษ์ อ่อนนุ่ม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
94. นางสาวอริยา ศิลประเสริฐ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
95. นางสาวอัญชลี นันตี ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
96. นายอุทัย ชำนาญกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต