หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (e-Learning)


วันที่อบรม: ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)


กลุ่มเป้าหมาย 

"บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ" ได้แก่

  1. นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า นิสิตปริญญาโท เอก
  2. นักวิจัย (นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก นักวิจัยหลังปริญาเอก อาจารย์)
  3. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์)


!! การสอบวัดความรู้ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง!!!


*ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะมีชื่อปรากฏที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” และได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในขั้นตอนลงทะเบียนและหากไม่พบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ) หากประสงค์แก้ไขชื่อและนามสกุลโปรดแจ้งกลับมาที่อีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

*ผู้ลงทะเบียนทุกท่านควรทำแบบทดสอบก่อนการอบรมโดยคลิ้กตามลิ้งค์ ---> https://forms.gle/AGaY3WsRXEiownyLA 

(การทำข้อสอบ เป็นเพียงการประเมินความรู้ก่อนการอบรม ไม่มีผลกับการประเมินความรู้หลังการอบรม)

*ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

*สำหรับบุคคลภายนอกขอให้ติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

*มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

รับฟังการอบรม ที่นี่!!!
คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี [Download]
เอกสารประกอบการอบรม [Download]

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังนั้น ศปอส. จึงขอเปลี่ยนแปลงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย แบบบรรยายหน้าชั้นเรียน เป็นแบบออนไลน์ สำหรับการสอบวัดความรู้ ศปอส. จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง


ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลการอบรม ได้ที่ www.shecu.chula.ac.th เมนู อบรม/สัมมนา และ ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม เป็นระยะ ๆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. นางสาวกชกร อุ่นอ่อน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวกมลรักษ์ วงศ์ศรีศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
3. นางสาวกมลวรรณ ชัยคง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
4. นางสาวกรกช ตั้งเสถียรกิจ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5. นางสาวกรกช เพ็ชรศรี สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
6. นายกรธณ เยาวรัตน์ ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
7. นางสาวกรพรกานต์ วิจิตรรัตนไตร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
8. นายกฤษณะ ดาราสว่าง เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
9. นางสาวกัญญ์วรา แซ่ด่าน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10. นางสาวกานต์สิรี แก้วมรกต ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
11. นางสาวขวัญสุดา ทำทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. นายคิรินทร์ อร่ามราษฎร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
13. นายจักราวุธ คงอ่อน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
14. นางสาวจินต์จุฑา กันทาทรัพย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
15. นางสาวจิระดา บริภัณฑ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
16. นางสาวจิรัฎฐ์ ผูกจิตร สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
17. นายจิราเดช มักเจริญ ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. นางสาวจุฑามาศ วะสมบัติ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. นางสาวจุฬาภรณ์ พวยอ้วน 225 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
20. นางสาวชญานิษฐ์ ชำนาญศิลป์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
21. นายชนะพล เจริญธนาวรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
22. นางสาวชนานันท์ โรจนรุ่งเรืองพร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
23. นางสาวชนิกานต์ บุบผา เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
24. นางสาวชลิตา รุ่งเรือง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
25. นางสาวชาลิสา วีสมหมาย ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26. นางสาวชาลิสา สุขสมิทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
27. นางสาวชุติมา ใจเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
28. ไชยนันท์ กำสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
29. นางสาวซุ ฮุ่ย คอ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
30. นางสาวญาดา วัฒนกิจยิ่งยง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
31. นางสาวฐิตาพร เหมนุสรณานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
32. นางสาวฐิติญา กาญจนกังวาฬกุล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
33. นางสาวฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34. นางสาวณภัสสร ทิมาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
35. นางสาวณัฐชยา บุญเลิศ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
36. นายณัฐนนท์ กิตติอมรพงศ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
37. ณัฐภัทร วรินทรา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
38. นายณัฐศักดิ์ ศักดิ์โกมลทักษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
39. นางสาวดวงกมล ถนอมกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
40. นางสาวดวงใจ ทศพร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
41. นางสาวดอกอ้อ อินพา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
42. นายเดชพล แปรงกลาง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
43. นายเถกิงเกียรติ ทาฟู ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
44. ธนภูมิ โอสถาเลิศ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
45. นายธนยศ ศศิวิมลรัตนา สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
46. นางสาวธนัญชฎา ทิพยไกรศร สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
47. นางสาวธรธรร ชัยนิธิกรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
48. นางสาวธัชชา ศุกระจันทร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
49. นางสาวธิษณา โรจนราธา ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
50. ธีรโชติ ภากรโชติ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
51. นายธีระวัฒน์ ไวยะกา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
52. นางสาวนภดาว โชคบัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
53. นางสาวนัทรีญา นุเสน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
54. นิชารัตน์ ศรีรัตนศักดิ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
55. นายนิรัน บุญทันเสน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
56. นางสาวนิษฐกานต์ วีระปิติพัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
57. นายปกรณ์ พุ่มซ้อน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
58. นางสาวปทิตตา วิชัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
59. นางสาวปพิชญา พัวพันธุ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
60. นางสาวปภาวรินท์ สวนสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
61. นางสาวปรียาภรณ์ กันดี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
62. นายปวีร์ คล่องเวสสะ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63. นางสาวปัญญ์ แสงไชย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
64. นายปัณณวิชญ์ บุญฤทธิ์ไพสิฐ ปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
65. นางสาวปาริฉัตร อภิรักษ์ไพฑูรย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
66. นางสาวปิยพร เกษตรทรัพย์สิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
67. นางสาวพนิตพิชา มะมา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
68. นางสาวพรนภา ภุมมารี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
69. นายพรสันธ์ ซุ่นฮ้อ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
70. นางสาวพิชญานิน รัตนบุญทา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
71. นางสาวพิมพกานต์ อธิเวชสกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
72. นางสาวพิมพ์นารา ณ นคร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
73. นายภควิชญ์ เมธาธีระนันท์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
74. นางสาวภัทธิชา วีระกุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
75. นางสาวภัทรมน ถาวรศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
76. นายภาณุวัฒน์ ภาวิไล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
77. นางสาวภาวิณี ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา
78. นางสาวมณีนุช รันศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
79. นางสาวมธุริน เนตรสูงเนิน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
80. นางสาวเมธนิยา พรหมสวาสดิ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
81. นายยุทธนา บุราณสาร งานเวชศาสตจ์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82. นางสาวรพีพรรรณ สูณรงค์ สหสาขาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
83. นางสาวลภัสรดา สิงหจรัญ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
84. นายวชิรพันธ์ จันตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวืทยาลัยพะเยา
85. นางสาววณัชยา ยืนยง หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
86. วนาลี เช็ค เทิดทูนภูภุช ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
87. นางสาววรรณพร เรืองเมือง สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
88. นางสาววรรษา โสหา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
89. นางสาววราภรณ์ ใจบาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
90. นายวราสิญจ์ บุญธนาพิบูลย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
91. นางสาววริศรา ระตะเจริญ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
92. นางสาววริศรา โรจน์ศิริสถิตย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
93. นางสาววริศรา อังกุระวนิช เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
94. นายวศิน มนูประเสริฐ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
95. นางสาววัชรีวรรณ พายัพวัฒนวงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
96. นางสาววัลลี หน่อแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
97. นางสาวเวธกา ธาราศิริวัฒน์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
98. นางสาวศญาณิศธ์ ทิพย์นพนนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
99. นางสาวศศิประภา อโนมา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
100. นางสาวศิริกาญจน์ กุลวงษ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
101. นายศิริศักดิ์ สาธร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
102. นางสาวศิวนาถ แพ่งพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
103. ศุภกานต์ สมประสงค์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
104. นางสาวศุภลักษณ์ โพธิชัยเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูและทดแทนทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
105. นายศุภวิชญ์ เทียมหงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
106. นายศุภวิชญ์ ไร่คลองครุ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
107. นายสกุลเศรษฐ์ พิชิตถกล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
108. นายสมพล วงษ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
109. นางสาวสมลักษณ์ เสนาะคำ ปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
110. นางสาวสมิตา ลอยชื่น เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
111. นางสาวสลิลทิพย์ ใคร้ศรี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
112. นางสาวสองฝัน บุญกอง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
113. นายสาริศ ผ่องศรี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
114. นางสาวสิริญาโณบล โชติวงศ์พิพัฒน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
115. นางสาวสุฐิรา อุทาน สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
116. นางสาวสุทธิชา มุขจินดา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
117. นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
118. สุริยพงศ์ คำโสภา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
119. นายอนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
120. นายอภิชัย กาญจโนภาส เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
121. นายอภิชาติ อินทร์เป็ง สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
122. นางสาวอรทัย หวังสันติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
123. นางสาวอัญชลี เดโชพล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
124. นายอาทฤต จรุงวงศ์เสถียร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
125. นายอานนท์ สมพงษ์ งานพยาธิวิทยา นิติเวช และบริการโลหิต
126. นางสาวอำพัน เงินสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
127. นางสาวอุ้มบุญ บุญศาสตร์ เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
128. นายโอม แสนศิริพันธ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

1. นางสาวกชกร อุ่นอ่อน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวกมลรักษ์ วงศ์ศรีศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
3. นางสาวกมลวรรณ ชัยคง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
4. นางสาวกรกช เพ็ชรศรี สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
5. นางสาวกรพรกานต์ วิจิตรรัตนไตร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
6. นางสาวจิระดา บริภัณฑ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
7. นางสาวชนานันท์ โรจนรุ่งเรืองพร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. ไชยนันท์ กำสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
9. นางสาวซุ ฮุ่ย คอ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
10. นางสาวฐิตาพร เหมนุสรณานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
11. นางสาวฐิติญา กาญจนกังวาฬกุล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
12. ณัฐภัทร วรินทรา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
13. นางสาวดวงกมล ถนอมกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
14. นางสาวดอกอ้อ อินพา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
15. นายเดชพล แปรงกลาง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
16. นางสาวธรธรร ชัยนิธิกรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
17. นางสาวธัชชา ศุกระจันทร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
18. นายธีระวัฒน์ ไวยะกา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
19. นายปกรณ์ พุ่มซ้อน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
20. นางสาวปพิชญา พัวพันธุ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
21. นางสาวปาริฉัตร อภิรักษ์ไพฑูรย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
22. นางสาวปิยพร เกษตรทรัพย์สิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
23. นางสาวพรนภา ภุมมารี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
24. นายพรสันธ์ ซุ่นฮ้อ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
25. นางสาวพิมพกานต์ อธิเวชสกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
26. นางสาวภัทธิชา วีระกุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
27. นายภาณุวัฒน์ ภาวิไล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
28. นางสาวมธุริน เนตรสูงเนิน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
29. นางสาววัชรีวรรณ พายัพวัฒนวงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
30. นางสาวเวธกา ธาราศิริวัฒน์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
31. นางสาวศญาณิศธ์ ทิพย์นพนนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
32. นางสาวศิวนาถ แพ่งพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
33. ศุภกานต์ สมประสงค์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
34. นายศุภวิชญ์ เทียมหงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
35. นายศุภวิชญ์ ไร่คลองครุ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
36. นายสาริศ ผ่องศรี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
37. นางสาวสุฐิรา อุทาน สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
38. นางสาวอัญชลี เดโชพล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
39. นายอาทฤต จรุงวงศ์เสถียร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
40. นางสาวอำพัน เงินสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

1. นางสาวกชกร อุ่นอ่อน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวกมลรักษ์ วงศ์ศรีศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
3. นางสาวกมลวรรณ ชัยคง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
4. นางสาวกรกช เพ็ชรศรี สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
5. นางสาวกรพรกานต์ วิจิตรรัตนไตร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
6. นางสาวจิระดา บริภัณฑ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
7. นางสาวชนานันท์ โรจนรุ่งเรืองพร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. ไชยนันท์ กำสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
9. นางสาวซุ ฮุ่ย คอ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
10. นางสาวฐิตาพร เหมนุสรณานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
11. นางสาวฐิติญา กาญจนกังวาฬกุล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
12. ณัฐภัทร วรินทรา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
13. นางสาวดวงกมล ถนอมกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
14. นางสาวดอกอ้อ อินพา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
15. นายเดชพล แปรงกลาง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
16. นางสาวธรธรร ชัยนิธิกรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
17. นางสาวธัชชา ศุกระจันทร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
18. นายธีระวัฒน์ ไวยะกา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
19. นายปกรณ์ พุ่มซ้อน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
20. นางสาวปพิชญา พัวพันธุ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
21. นางสาวปาริฉัตร อภิรักษ์ไพฑูรย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
22. นางสาวปิยพร เกษตรทรัพย์สิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
23. นางสาวพรนภา ภุมมารี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
24. นายพรสันธ์ ซุ่นฮ้อ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
25. นางสาวพิมพกานต์ อธิเวชสกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
26. นางสาวภัทธิชา วีระกุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
27. นายภาณุวัฒน์ ภาวิไล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
28. นางสาวมธุริน เนตรสูงเนิน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
29. นางสาววัชรีวรรณ พายัพวัฒนวงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
30. นางสาวเวธกา ธาราศิริวัฒน์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
31. นางสาวศญาณิศธ์ ทิพย์นพนนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
32. นางสาวศิวนาถ แพ่งพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
33. ศุภกานต์ สมประสงค์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
34. นายศุภวิชญ์ เทียมหงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
35. นายศุภวิชญ์ ไร่คลองครุ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
36. นายสาริศ ผ่องศรี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
37. นางสาวสุฐิรา อุทาน สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
38. นางสาวอัญชลี เดโชพล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
39. นายอาทฤต จรุงวงศ์เสถียร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
40. นางสาวอำพัน เงินสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์