หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย ประจำเดือนธันวาคม 2564 (Thai version: e-Learning)

วันที่อบรม: ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)


กลุ่มเป้าหมาย 

"บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ" ได้แก่

  1. นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า นิสิตปริญญาโท เอก
  2. นักวิจัย (นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก นักวิจัยหลังปริญาเอก อาจารย์)
  3. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์)


** สำคัญมาก!!! ต้องลงทะเบียนอบรมหลักสูตรฯ ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เลือกวันและเวลาสอบ (การสอบวัดความรู้สำหรับผู้ลงทะเบียนอบรมเดือนธันวาคม 2564 จะจัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 6, 13 และ 20 มกราคม 2565 ซึ่ง ศปอส. จะเปิดให้เลือกวันและเวลาสอบในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 หลังจากปิดลงทะเบียนอบรม


ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะมีชื่อปรากฏที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” และได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในขั้นตอนลงทะเบียนและหากไม่พบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ) หากประสงค์แก้ไขชื่อและนามสกุลโปรดแจ้งกลับมาที่อีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

ผู้ลงทะเบียนทุกท่านควรทำแบบทดสอบก่อนการอบรมโดยคลิ้กตามลิ้งค์ ---> https://forms.gle/AGaY3WsRXEiownyLA 

(การทำข้อสอบ เป็นเพียงการประเมินความรู้ก่อนการอบรม ไม่มีผลกับการประเมินความรู้หลังการอบรม)

* ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

* สำหรับบุคคลภายนอกขอให้ติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

* มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

รับฟังการอบรม ที่นี่!!!
คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี [Download]
เอกสารประกอบการอบรม [Download]
คู่มือการสอบวัดความรู้ [Download]
1. กนกวรรณ จันทร์หีบ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวกนกวลี สุขไชย คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
3. นางสาวกมลทิพย์ มะโนสันต์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
4. กัณฐิกา ศิษฎิโกวิท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. กานต์ธิดา ศิธรกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
6. ไกรวิชญ์ พลพงษ์ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
7. นายจตุรงค์ ก้องวุฒิเวช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8. จันทกานต์ แสงเกตุ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
9. นายจิรชัย เกตุปรีชาสวัสดิ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
10. จิราภา ธัญญา สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
11. จิไรรัตน์ ชิณโคตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
12. จุฑารัตน์ หมวกเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. ชฎาภัสส์ คชพงศ์ธีรประภา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. ชนนิกานต์ หาญไพบูลย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
15. ชลลยา นาโควงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. ชวิศ พลพงษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
17. ชัญญา เอกบัณฑิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
18. นางสาวซุลฟาน บากา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
19. ณัฏฐณิชา ไกรนรา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
20. ณัฏฐนันท์ บูรณวณิชวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
21. ณัฐณิชา ประวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
22. เทอดเกียรติ ผลบุญ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
23. นายธนทัต ทิศาภาคย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. ธนภัทร วัฒนเสลารัต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. ธนัชชา โพชสาลี สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
26. ธมนวรรณ พรหมอารักษ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
27. นางสาวธวัลรัตน์ กอบเกียรติถวิล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
28. ธัชพรรณ มงคลวีระพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
29. นภสร ห้อธิวงค์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
30. นภัสสร กาญจนางกูรพันธุ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
31. นาวิน ประนมศรี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
32. นายนิธิศ มีพลอย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
33. นางสาวเนตรทราย ศรีประชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
34. ปวีณณัฐ พงษ์บริบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
35. ผาณิต งามสัมฤทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
36. พรชนก ขุนนิล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
37. พัชรดนัย สิทธวีร์ชยะกูร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
38. พัชรีรัตน์ พัฒน์มะณี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
39. พิชานนท์ ขันแก้ว ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
40. พิรญาณ์ มหาวีโร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์
41. นายพิสิษฐ์ ยศขำ บริษัท เอ.เอ็ม. อินโนเวชั่น จำกัด
42. ภณิฌชนันท์ ฐานะวัฒนา สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
43. ภานุมาศ เข้มแข็ง ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
44. ภาวุฒิ จันทรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
45. ลลิดา ตันติสุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
46. ลลิดา วรอังกูร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
47. ลักษิกา พึ่งทหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
48. นางสาววชิรญาณ์ ปิ่นทองน้อย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
49. วนิดา มลาภูมิ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
50. นางสาววรรณพร กิจโชคประเสริฐ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
51. วรรณฤดี บุตรวงค์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
52. ศรัณย์ภร ภู่ทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
53. สันติ วงศ์กำภู ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
54. สิทธิพงษ์ หุ่นไทย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
55. สิรภัทร เศรษฐยานนท์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
56. สิรวิชญ์ พิภพไชยาสิทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
57. สิริกาญจน์ จิตธรรมสถาพร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
58. สิริกานดา จันทบูรณ์ สรีรวิทยา สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
59. สุชัญญา คฑารัตน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
60. นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
61. สุนิสา สุวัตถิ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
62. สุเมธ เกียรติพันธ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
63. สุริยพงศ์ คำโสภา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
64. สุวภัทร คชบาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
65. อภิญญรัฐ มานะกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
66. อภิรักษ์ ธรานุเวชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
67. นางอรวรรณ ชำนาญพุดซา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
68. นายอาทฤต จรุงวงศ์เสถียร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. กัณฐิกา ศิษฎิโกวิท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. จันทกานต์ แสงเกตุ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3. จิราภา ธัญญา สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
4. จิไรรัตน์ ชิณโคตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5. จุฑารัตน์ หมวกเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. ณัฐณิชา ประวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. ธนภัทร วัฒนเสลารัต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นางสาวธวัลรัตน์ กอบเกียรติถวิล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
9. นางสาวเนตรทราย ศรีประชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. ปวีณณัฐ พงษ์บริบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. ผาณิต งามสัมฤทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
12. พิรญาณ์ มหาวีโร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์
13. ภาวุฒิ จันทรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. ลลิดา ตันติสุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
15. ลลิดา วรอังกูร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. นางสาววชิรญาณ์ ปิ่นทองน้อย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. สันติ วงศ์กำภู ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
18. สิรวิชญ์ พิภพไชยาสิทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
19. สิริกาญจน์ จิตธรรมสถาพร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
20. นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
21. สุนิสา สุวัตถิ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
22. สุวภัทร คชบาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
23. อภิรักษ์ ธรานุเวชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. กัณฐิกา ศิษฎิโกวิท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. จันทกานต์ แสงเกตุ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3. จิราภา ธัญญา สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
4. จิไรรัตน์ ชิณโคตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5. จุฑารัตน์ หมวกเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. ณัฐณิชา ประวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. ธนภัทร วัฒนเสลารัต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นางสาวธวัลรัตน์ กอบเกียรติถวิล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
9. นางสาวเนตรทราย ศรีประชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. ปวีณณัฐ พงษ์บริบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. ผาณิต งามสัมฤทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
12. พิรญาณ์ มหาวีโร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์
13. ภาวุฒิ จันทรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. ลลิดา ตันติสุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
15. ลลิดา วรอังกูร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. นางสาววชิรญาณ์ ปิ่นทองน้อย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. สันติ วงศ์กำภู ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
18. สิรวิชญ์ พิภพไชยาสิทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
19. สิริกาญจน์ จิตธรรมสถาพร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
20. นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
21. สุนิสา สุวัตถิ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
22. สุวภัทร คชบาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
23. อภิรักษ์ ธรานุเวชน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์