หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศ)

หากมีผู้สมัครมากกว่า 60  คน หลักสูตรนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ "ผู้ที่ต้องเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศ  รุ่นที่ 1/2565 หรือ 2/2565 เท่านั้น"

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เป็นพื้นฐานให้ผู้เข้าร่วม มีความรู้และประสบการณ์ในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและอำนวยการความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ระงับเหตุอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุได้ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการต่อยอดไปสู่หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศอีกด้วย

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างถูกวิธี

- เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เข้าระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (คปอ. ส่วนงาน) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หัวหน้างาน ทีมรักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนและรองรับเหตุฉุกเฉิน  จำนวน 60 คน

วิธีการดำเนินการ การจัดอบรม

ภาคทฤษฎี วิทยากรให้ความรู้ตามหัวข้อต่อไปนี้

1) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

4) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

5) เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

6) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

7) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยงาน

ภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะตามหัวข้อต่อไปนี้

1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ

2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี

4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง


วันและเวลา และสถานที่การจัดอบรม

วันที่อบรม : วันที่ 25 มกราคม 2565 ระยะเวลา 9.00 – 16.00 น.

สถานที่ : อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


เงื่อนไขการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นนี้ จะต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ 1/2565 หรือ 2/2565 ด้วยเท่านั้น

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศ 

รุ่นที่ 1/2565  : วันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 65 (4 วัน ต่อเนื่อง) ลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2/2565 : วันที่ 26 - 29 เม.ย. 65 (4 วัน ต่อเนื่อง) ลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่


ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2564


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ภุชงค์ ศรีอ่วม โทร. 089-1522626 หรืออีเมล: puchong.s@chula.ac.th

หากมีผู้สมัครมากกว่า 60 คน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศฯ" เป็นลำดับแรก

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศฯ

รุ่นที่ 1/2565  : วันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 65 (4 วัน ต่อเนื่อง) ลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2/2565 : วันที่ 26 - 29 เม.ย. 65 (4 วัน ต่อเนื่อง) ลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่


เงื่อนไขการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นนี้ จะต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ 1/2565 หรือ 2/2565 ด้วยเท่านั้น

1. นางสาวกรองทิพย์ ทิพวัฒน์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
2. กฤตภาส ศาลาพรชัย ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. นายกฤษ กำจร ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร
4. กิติพงษ์ เสนาคุณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรฯ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5. นายเกรียงศักดิ์ เชื้อตาเส็ง ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
6. เกียรติยศ กิระวงศ์เกษม ฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์
7. นางสาวขวัญนภัส สรโชติ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
8. นายคมสัน จันทิมากร ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
9. นายจตุพล กล้วยแดง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11. นายฉัตรชัย ป้องเขตร ฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์
12. นายชูศักดิ์ คงมณี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการทะเบียน
13. นายเชิดพงษ์ ภูพลผัน โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
14. นางสาวโชติรส สุรพลชัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการฯ คณะวิทยาศาสตร์
15. นายณิฐเณศษ์ โชติ โรงพยาบาลปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์
16. เดชชาญชัย ปันยะสา ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรฯ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
17. นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
18. นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
19. นพรัตน์ เชื้อชัย ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์
20. นางนันทนัช เมืองโคตร ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
21. นายบัญชา ชูทรงเดช ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรฯ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
22. นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์ ฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์
23. ประชาพันธ์ ศิริ บริการงานช่าง ศูนย์สัตว์ทดลอง
24. ปริญญา คำละออ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
25. ปัฐวี รอดท่าไม้ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
26. นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร
27. นายพรชัย ถิรชีวิน ฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
28. พรณรงค์ ศรีประภาพงค์ ศูนย์ รปภ. ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
29. นายพิทยาธร ขัติยะ ฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์
30. นางสาวพีรดา สุนทระ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
31. นายไพโรจน์ รักษาศรี ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32. นายภุชงค์ ศรีอ่วม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
33. ยศ สุปิยะ ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน
34. นสพ.รชฎ ตันติเลิศเจริญ หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์
35. นายวรวัชร วงษ์พนัส ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
36. วรเวทย์ ทัศนาเอี่ยม ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
37. นายวิสิฐ นงค์พรหมมา ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
38. นายศรชัย จันทร์ต้น โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์
39. นายศักดิ์นรินทร์ สิ่วกลาง ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์
40. ศุภมาส อติไพบูลย์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
41. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ แย่งคุณเชาว์ ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
42. นายสราวุธ มูลจันที ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
43. นายสานนต์ บอกสันเทียะ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
44. สุพจน์ มะหัย ศูนย์ รปภ. ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
45. สุรวัตร น่าชม ศูนย์ รปภ. ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
46. อนุวัฒน์ แตงทอง สุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
47. นายอภิสิทธิ์ ดุมลักษณ์ -฿- ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
48. อาทิตย์ หล้าเที่ยง ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
49. นายอิทธิโชติ สอนมีทอง ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
50. นายเอกรัตน์ ทองศรีสุข ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์