หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่: 27 - 29 มกราคม 2563

เวลา: 16.30 - 19.00 น.

สถานที่: ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)


กลุ่มเป้าหมาย 

"บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ" ได้แก่

  1. นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า นิสิตปริญญาโท เอก
  2. นักวิจัย (นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก นักวิจัยหลังปริญาเอก อาจารย์)
  3. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์)


!! สอบวัดความรู้ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 16.30 - 17.30 น.!!


*ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะมีชื่อปรากฏที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” และได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในขั้นตอนลงทะเบียนและหากไม่พบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ) หากประสงค์แก้ไขชื่อและนามสกุลโปรดแจ้งกลับมาที่อีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

*ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

*สำหรับบุคคลภายนอกขอให้ติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

*มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี [Download]
เอกสารประกอบการอบรม [Download]
1. นางสาวกชกร อุ่นอ่อน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวกมลฉัตร บุญคำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
3. นางสาวกมลพรรณ มโนวิไลกุล ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
4. นางสาวกมลลัทธ์ รอดพ้นทุกข์วจี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5. นางสาวกมลวรรณ ชัยคง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
6. นางสาวกรกมล มธุรส ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นางสาวกรวิกา เส็งเล็ก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
8. นายกฤติกร ภัทรดำรงค์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. นางสาวกฤติน จรูญรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
10. นางสาวก้องกิฎากร ศรีวายพราหมณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
11. นางสาวกัญญภา กิจสิริรัตนกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
12. นางสาวกันย์สินี อยู่ยงศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
13. นางสาวกาญจนณัฐ จำรูญศิริ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
14. นายกานต์ มาดี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
15. นางสาวกุลจิรา โรจน์ไพศาลกิจ ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
16. นายขจรพงศ์ วงษ์สว่าง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
17. นางสาวขจีพรรณ เพิ่มโภคา ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
18. นางสาวขวัญจิรา ทรงศรีทยา ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
19. นางสาวคัชรินทร์ พิมศิริ สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
20. นายจารุวิทย์ มีใหญ่ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
21. นางสาวจิรัชญา สอนสมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
22. นายจุฑา ศิริวัฒนกานต์กุล ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23. นางสาวจุฑามาศ มากอยู่ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
24. นายเจษบดินทร์ ทวีทรัพย์เพิ่มพูน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
25. นางสาวฉัตราภา ไชยศร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
26. นางสาวชนากานต์ พิชญ์เสถียร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
27. นายชยบดิณก์ ไพบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
28. นางสาวชโรติญา วุฒิพรหม สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
29. นายชวกร ฤทธิรงค์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
30. นายชวาลกูล โชติมั่นคงสิน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
31. นางสาวชะมีมี สมันตรัฐ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
32. นายชาญณรงค์ แซ่ฉั่ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
33. นางสาวชาลิสา สุขสมิทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
34. นางสาวชื่นใจ สระทองแฝง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
35. นางสาวชุตานันท์ เมืองสุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
36. นางสาวฐิติพร ทองสง่า ศูนย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
37. นางสาวฐิติมา วงษ์จำปี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
38. นางสาวฐิติยา ลาสิงห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
39. นางสาวฐิติรัตน์ มนประภากมล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
40. นางสาวณัชภาธร โปรยานนท์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
41. นางสาวณัฐกานต์ จันทะศิลา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
42. นางสาวณัฐธารีย์ ฉันทกรศุภวิชญ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
43. นายณัฐนนท์ กิตติอมรพงศ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
44. นางสาวณัฐพร ชัยธีระสุเวท สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
45. นางสาวณัฐมล หงษ์เวียงจันทร์ เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์
46. นางสาวณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
47. นางสาวณัฐวดี มั่นบุปผชาติ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
48. นางสาวณัฐวรรณ แสงไสว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
49. นางสาวณิชมน กังพัฒนกิจ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50. นางสาวดวงกมล ถนอมกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
51. นางสาวดารินทิพย์ สุขสมัย เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์
52. นางสาวดุษฎี ผ่องอรัญ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
53. นายเดชาวุฒิ เดชะอำไพ ผู้ช่วยนักวิจัยของอ.ดร.จิราภรณ์ คำวรรณะ วิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / บริษัทเมติคูลี่จำกัด
54. นายไตรภพ หลงปรางค์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
55. น.สพ.ดร.ทัศน์พล บุณยรัตนสุนทร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
56. นายเทพฤทธิ์ วงศ์ภาคำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
57. นายธนพนธ์ สุนทรสีมะ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
58. นายธนภัทร์ โรจน์เรืองนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
59. นายธนวิชญ์ แสงคีรีพัฒน์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
60. นายธนวิทย์ สีหอำไพ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
61. นางสาวธนัชชา วิภูษิตบริรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
62. นางสาวธมนวรรณ จันทรมณี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
63. นางสาวธมนวรรณ มีสกุล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
64. นางสาวธมลวรรณ โชคมหาศาล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
65. นางสาวธรธรร ชัยนิธิกรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
66. นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
67. นายธันวา บุญเสริม ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
68. นางสาวธารทิพย์ เกียรตินิรชรา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
69. นายธีรศักดิ์ ทาปัญญา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
70. นายเธียรธัญ ทวีธนวาณิชย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
71. นางสาวนนทพร เวชพาณิชย์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
72. นายนพคุณ คำศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
73. นางสาวนฤภร เสวตวิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
74. นางสาวนฤมล ปะวะขัง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
75. นางสาวนฤมล ภุมมาพันธุ์ ภาควิชกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76. นางสาวนวพร ก้อนวิมล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
77. นางสาวนิภาพร กุลสุข ความปลอดภัยทางเคมี ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
78. นางสาวนิษฐกานต์ วีระปิติพัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
79. นางสาวนุชจรีย์ สีเมฆ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
80. นางสาวนุศศิรา อุ่นเมือง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
81. นางสาวบัณฑิตา ฮวง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
82. นางสาวบุญอาภา พวงเกตุ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
83. นางสาวเบญจธรรม สุขณีวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84. นางสาวป​รินทร​ วีร​พัฒนา​นนท์​ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
85. นายปกรณ์ จองลีพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
86. นายปฐมพงศ์ พันธ์กมล ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
87. นางสาวปทิตตา วิชัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
88. นางสาวปภาณี อนันตศรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
89. นายปภาวินท์ ตุลยสิทธิกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
90. นายประกรรษวัต จันทร์ประไพ กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
91. นายประจักษ์จิตร ชุ่มเขียว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
92. นางสาวประวีณา ไข่หุน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
93. นายประสิทธิ์ ขุนสนิท สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
94. นางสาวปวีณ์กร วงศ์รัตนพิบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
95. นางสาวปัณฑิตา ตรงจิตต์รักษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
96. นางสาวปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
97. นายปิติกร ซุ้นอื้อ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
98. นายปิยะมงคล มังคละแสน มหาวิทยาลัยนเรศวร
99. นายปุณณวิช เทพมณี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
100. นางสาวปุณยวีร์ บุณยไวโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
101. นางสาวปุ้มณัฐฑิกา เมฆขลา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
102. นายปุริม กุศลสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
103. นายพงศพัศ ชาวงิ้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนน ลำปางเชียงใหม่
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
104. นายพงศ์พีระ ยังเจริญ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
105. นางสาวพนิตพิชา มะมา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
106. นายพรชีวิน บรรจง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
107. นางสาวพรพิมล กำเนิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
108. นายพฤทธ์ เอี้ยวสุวรรณ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
109. นางสาวพัชรา เพชรย่อง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
110. นางสาวพัณณวดี บุญสนิท ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
111. นางสาวพันดาว เชยกีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
112. นายพันธกานต์ ชุนหะวัฒนกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
113. นางสาวพิมพกานต์ อธิเวชสกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
114. นายพีรกานต์ มงคลสินธุ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
115. นางสาวพีรดา สุนทระ ศปอส. ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
116. นางสาวพีรยา ไวยสุขศรี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
117. นายพีระพัศ เมลืองศิลป์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
118. นางสาวเพ็ญพิชชา เกิดบ้านตะเคียน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
119. นางสาวแพรวนภา ทุมหนู เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์
120. นางสาวภรภัค สุริยะ สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
121. นางสาวภัสชานันญ์ เพียรโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
122. นายภานุวัฒน์ ธรฤทธิ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
123. นายภุชงค์ ศรีอ่วม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
124. นายโภค เกิดโภคา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
125. นางสาวมนรวัส รวยธนพานิช ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
126. นายมัธยากร สุขเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
127. นางสาวมาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
128. นางสาวรชตพรรณ จันทร์ฉาย ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
129. นายรัชพล นุชลำยอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
130. นางสาวรัตนาภรณ์ วันศรี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
131. นายราชันย์ ไชยมงคล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
132. นางสาวรุ่งนภา บุตรศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
133. นางสาวรุ่งอรุณ ประชุมพันธ์ ศูนย์สิริกิตติ์เพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
134. นายฤทธิเกียรติ วัลย์ดาว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
135. นางสาวลภัสรดา จินดามาตย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
136. นายวงศธร วารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
137. นางสาว์วณิชชา เมืองรมย์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
138. นางสาววรรทมนต์ ผอูนรัตน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
139. นายวรวิช สมบูรณ์วรวงษ์ PST Program  คณะเภสัชศาสตร์
140. นางสาววรางฑัต กรีประเสริฐกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
141. นางสาววราภรณ์ แก้วแดง สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
142. นางสาววริณธร ศรีสุพรวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
143. นางสาววริศรา ไพศาลธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
144. นางสาววันวิสา การิวัตร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
145. นางสาววาสนา อยู่วัฒนะ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
146. นายวิรัช การดี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
147. นายวิษณุ เนียมสี ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
148. นางสาววีรวรรณ นิ่มไศละ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
149. นางสาวศญาณิศธ์ ทิพย์นพนนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
150. นายศรัณรัตน์ ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
151. นางสาวศิริญากร สีวลีพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
152. นางสาวศิริพัชร มกรางกูร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
153. นางสาวศิริมา บุญจริง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
154. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ณรัตน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
155. นายศิริวัฒน์ จันทา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
156. นายศิวณัฐ ภุมรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
157. นางสาวศิศิรา แฝงคช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
158. นายศุภากร เศรษฐบุตร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
159. นายสรอรรถ อำพัน สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
160. นางสาวสริตา ภู่ไพจิตร์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
161. นางสาวสวรินทร์ ชุมพลพันธุ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
162. นางสาวสศิประภา สนแก้ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
163. นางสาวสองฝัน บุญกอง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
164. นางสาวสัณฑกมล กิตติบรรพชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
165. นายสิรภพ ภูมิภูติกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
166. นายสิรวิชญ์ เงินสอน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
167. นางสาวสิริตา เสียมไหม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
168. นางสาวสิริพัทธ์ พสิษฐังกูร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
169. นางสาวสุกฤตา สุขสำราญ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
170. นางสาวสุชญา พันธ์พัฒนกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
171. นางสาวสุธาสินี สีฝั้น ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
172. นางสาวสุนิตา ชุณห์กุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
173. อ.ดร.สุนิสา ชิระกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
174. นางสาวสุนิสา หาญกัน ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
175. นางสาวสุพิชญา วางพรม เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์
176. นางสาวสุภาวิณี ศรีคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
177. นายสุศักดิ์ ยานมณี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
178. นางสาวแสงตะวัน อารยธรรม ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
179. นางสาวโสฐิดา กาเหย็ม ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
180. นายอณุชิต ก้อนทอง ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
181. นางสาวอทิตา ตะโพธิ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
182. นางสาวอภิชญา พุทธอวยพรชัย ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
183. นายอภิวิชญ์ แซ่ฟุง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
184. นางสาวอมรรัตน์ คำปวนบุตร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
185. นางสาวอรณิชา พลราชม สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
186. นางสาวอรณี มณีน้อย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
187. นางสาวอรวรรยา นุชนารถ -
188. นางสาวออหทัย จิระรัตนโพธิ์ชัย ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
189. นางสาวอัจฉรา ลอแม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
190. ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
191. นางสาวอิศญา ทวีเเสงสกุลไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
192. นางสาวอิษยา กังวานชัยกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
193. นางสาวอุไรวรรณ วงษ์ทองดี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
194. นายโอม แสนศิริพันธ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

1. นางสาวกชกร อุ่นอ่อน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวกมลฉัตร บุญคำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
3. นางสาวกมลลัทธ์ รอดพ้นทุกข์วจี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4. นางสาวกมลวรรณ ชัยคง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
5. นางสาวกรกมล มธุรส ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นางสาวกรวิกา เส็งเล็ก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
7. นายกฤติกร ภัทรดำรงค์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นางสาวกฤติน จรูญรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
9. นางสาวก้องกิฎากร ศรีวายพราหมณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
10. นางสาวกัญญภา กิจสิริรัตนกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
11. นางสาวกันย์สินี อยู่ยงศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
12. นางสาวกาญจนณัฐ จำรูญศิริ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
13. นายกานต์ มาดี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
14. นางสาวกุลจิรา โรจน์ไพศาลกิจ ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
15. นางสาวขจีพรรณ เพิ่มโภคา ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
16. นางสาวขวัญจิรา ทรงศรีทยา ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
17. นางสาวคัชรินทร์ พิมศิริ สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
18. นายจารุวิทย์ มีใหญ่ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
19. นางสาวจิรัชญา สอนสมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
20. นายจุฑา ศิริวัฒนกานต์กุล ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. นางสาวจุฑามาศ มากอยู่ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
22. นายเจษบดินทร์ ทวีทรัพย์เพิ่มพูน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
23. นางสาวฉัตราภา ไชยศร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
24. นางสาวชนากานต์ พิชญ์เสถียร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
25. นายชยบดิณก์ ไพบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
26. นางสาวชโรติญา วุฒิพรหม สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
27. นายชวกร ฤทธิรงค์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
28. นายชวาลกูล โชติมั่นคงสิน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
29. นางสาวชะมีมี สมันตรัฐ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
30. นายชาญณรงค์ แซ่ฉั่ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
31. นางสาวชุตานันท์ เมืองสุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
32. นางสาวฐิติพร ทองสง่า ศูนย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
33. นางสาวฐิติมา วงษ์จำปี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
34. นางสาวฐิติยา ลาสิงห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
35. นางสาวฐิติรัตน์ มนประภากมล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
36. นางสาวณัชภาธร โปรยานนท์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
37. นางสาวณัฐกานต์ จันทะศิลา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
38. นางสาวณัฐธารีย์ ฉันทกรศุภวิชญ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
39. นางสาวณัฐพร ชัยธีระสุเวท สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
40. นางสาวณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
41. นางสาวณัฐวดี มั่นบุปผชาติ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
42. นางสาวณัฐวรรณ แสงไสว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
43. นางสาวณิชมน กังพัฒนกิจ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
44. นางสาวดวงกมล ถนอมกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
45. นางสาวดุษฎี ผ่องอรัญ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
46. นายเดชาวุฒิ เดชะอำไพ ผู้ช่วยนักวิจัยของอ.ดร.จิราภรณ์ คำวรรณะ วิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / บริษัทเมติคูลี่จำกัด
47. นายไตรภพ หลงปรางค์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
48. น.สพ.ดร.ทัศน์พล บุณยรัตนสุนทร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
49. นายเทพฤทธิ์ วงศ์ภาคำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
50. นายธนพนธ์ สุนทรสีมะ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
51. นายธนภัทร์ โรจน์เรืองนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
52. นายธนวิชญ์ แสงคีรีพัฒน์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
53. นายธนวิทย์ สีหอำไพ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
54. นางสาวธนัชชา วิภูษิตบริรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
55. นางสาวธมนวรรณ จันทรมณี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
56. นางสาวธมนวรรณ มีสกุล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
57. นางสาวธมลวรรณ โชคมหาศาล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
58. นางสาวธรธรร ชัยนิธิกรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
59. นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
60. นายธันวา บุญเสริม ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
61. นางสาวธารทิพย์ เกียรตินิรชรา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
62. นายธีรศักดิ์ ทาปัญญา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
63. นายเธียรธัญ ทวีธนวาณิชย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
64. นางสาวนนทพร เวชพาณิชย์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
65. นายนพคุณ คำศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
66. นางสาวนฤภร เสวตวิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
67. นางสาวนฤมล ภุมมาพันธุ์ ภาควิชกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68. นางสาวนวพร ก้อนวิมล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
69. นางสาวนิภาพร กุลสุข ความปลอดภัยทางเคมี ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
70. นางสาวนิษฐกานต์ วีระปิติพัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
71. นางสาวนุชจรีย์ สีเมฆ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
72. นางสาวนุศศิรา อุ่นเมือง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
73. นางสาวบัณฑิตา ฮวง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
74. นางสาวบุญอาภา พวงเกตุ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
75. นางสาวเบญจธรรม สุขณีวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76. นายปกรณ์ จองลีพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
77. นายปฐมพงศ์ พันธ์กมล ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
78. นางสาวปทิตตา วิชัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
79. นางสาวปภาณี อนันตศรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
80. นายปภาวินท์ ตุลยสิทธิกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
81. นายประกรรษวัต จันทร์ประไพ กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
82. นายประจักษ์จิตร ชุ่มเขียว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
83. นางสาวประวีณา ไข่หุน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
84. นายประสิทธิ์ ขุนสนิท สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
85. นางสาวปวีณ์กร วงศ์รัตนพิบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
86. นางสาวปัณฑิตา ตรงจิตต์รักษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
87. นางสาวปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
88. นายปิติกร ซุ้นอื้อ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
89. นายปิยะมงคล มังคละแสน มหาวิทยาลัยนเรศวร
90. นายปุณณวิช เทพมณี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
91. นางสาวปุณยวีร์ บุณยไวโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
92. นางสาวปุ้มณัฐฑิกา เมฆขลา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
93. นายปุริม กุศลสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
94. นายพงศพัศ ชาวงิ้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนน ลำปางเชียงใหม่
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
95. นายพงศ์พีระ ยังเจริญ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
96. นางสาวพนิตพิชา มะมา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
97. นายพรชีวิน บรรจง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
98. นางสาวพรพิมล กำเนิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
99. นางสาวพัชรา เพชรย่อง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
100. นางสาวพัณณวดี บุญสนิท ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
101. นางสาวพันดาว เชยกีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
102. นายพันธกานต์ ชุนหะวัฒนกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
103. นางสาวพิมพกานต์ อธิเวชสกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
104. นายพีรกานต์ มงคลสินธุ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
105. นางสาวพีรดา สุนทระ ศปอส. ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
106. นางสาวพีรยา ไวยสุขศรี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
107. นายพีระพัศ เมลืองศิลป์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
108. นางสาวเพ็ญพิชชา เกิดบ้านตะเคียน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
109. นางสาวแพรวนภา ทุมหนู เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์
110. นางสาวภรภัค สุริยะ สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
111. นางสาวภัสชานันญ์ เพียรโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
112. นายภานุวัฒน์ ธรฤทธิ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
113. นายภุชงค์ ศรีอ่วม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
114. นายโภค เกิดโภคา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
115. นางสาวมนรวัส รวยธนพานิช ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
116. นายมัธยากร สุขเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
117. นางสาวมาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
118. นางสาวรชตพรรณ จันทร์ฉาย ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
119. นายรัชพล นุชลำยอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
120. นางสาวรัตนาภรณ์ วันศรี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
121. นางสาวรุ่งนภา บุตรศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
122. นางสาวรุ่งอรุณ ประชุมพันธ์ ศูนย์สิริกิตติ์เพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
123. นายฤทธิเกียรติ วัลย์ดาว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
124. นายวงศธร วารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
125. นางสาว์วณิชชา เมืองรมย์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
126. นางสาววรรทมนต์ ผอูนรัตน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
127. นางสาววรางฑัต กรีประเสริฐกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
128. นางสาววราภรณ์ แก้วแดง สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
129. นางสาววริณธร ศรีสุพรวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
130. นางสาววริศรา ไพศาลธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
131. นางสาววันวิสา การิวัตร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
132. นางสาววาสนา อยู่วัฒนะ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
133. นายวิรัช การดี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
134. นายวิษณุ เนียมสี ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
135. นางสาววีรวรรณ นิ่มไศละ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
136. นางสาวศญาณิศธ์ ทิพย์นพนนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
137. นายศรัณรัตน์ ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
138. นางสาวศิริญากร สีวลีพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
139. นางสาวศิริพัชร มกรางกูร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
140. นางสาวศิริมา บุญจริง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
141. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ณรัตน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
142. นายศิริวัฒน์ จันทา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
143. นายศิวณัฐ ภุมรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
144. นางสาวศิศิรา แฝงคช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
145. นางสาวสริตา ภู่ไพจิตร์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
146. นางสาวสวรินทร์ ชุมพลพันธุ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
147. นางสาวสศิประภา สนแก้ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
148. นางสาวสองฝัน บุญกอง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
149. นายสิรภพ ภูมิภูติกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
150. นางสาวสิริตา เสียมไหม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
151. นางสาวสิริพัทธ์ พสิษฐังกูร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
152. นางสาวสุกฤตา สุขสำราญ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
153. นางสาวสุชญา พันธ์พัฒนกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
154. นางสาวสุนิตา ชุณห์กุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
155. อ.ดร.สุนิสา ชิระกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
156. นางสาวสุนิสา หาญกัน ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
157. นางสาวสุภาวิณี ศรีคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
158. นายสุศักดิ์ ยานมณี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
159. นางสาวแสงตะวัน อารยธรรม ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
160. นางสาวโสฐิดา กาเหย็ม ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
161. นายอณุชิต ก้อนทอง ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
162. นางสาวอทิตา ตะโพธิ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
163. นางสาวอภิชญา พุทธอวยพรชัย ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
164. นายอภิวิชญ์ แซ่ฟุง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
165. นางสาวอมรรัตน์ คำปวนบุตร ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
166. นางสาวอรณิชา พลราชม สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
167. นางสาวอรวรรยา นุชนารถ -
168. นางสาวออหทัย จิระรัตนโพธิ์ชัย ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
169. ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
170. นางสาวอิศญา ทวีเเสงสกุลไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
171. นางสาวอิษยา กังวานชัยกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
172. นางสาวอุไรวรรณ วงษ์ทองดี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
173. นายโอม แสนศิริพันธ์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

1. นางสาวกมลฉัตร บุญคำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
2. นางสาวกมลลัทธ์ รอดพ้นทุกข์วจี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3. นางสาวกรวิกา เส็งเล็ก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
4. นายกฤติกร ภัทรดำรงค์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางสาวกฤติน จรูญรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
6. นางสาวกันย์สินี อยู่ยงศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
7. นางสาวกาญจนณัฐ จำรูญศิริ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
8. นางสาวกุลจิรา โรจน์ไพศาลกิจ ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
9. นางสาวขจีพรรณ เพิ่มโภคา ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
10. นางสาวชโรติญา วุฒิพรหม สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
11. นายชวาลกูล โชติมั่นคงสิน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. นางสาวชะมีมี สมันตรัฐ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
13. นายชาญณรงค์ แซ่ฉั่ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
14. นางสาวชุตานันท์ เมืองสุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
15. นางสาวฐิติมา วงษ์จำปี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
16. นางสาวฐิติยา ลาสิงห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
17. นางสาวฐิติรัตน์ มนประภากมล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
18. นางสาวณัฐกานต์ จันทะศิลา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
19. นางสาวณัฐธารีย์ ฉันทกรศุภวิชญ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
20. นางสาวณัฐพร ชัยธีระสุเวท สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
21. นางสาวณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
22. นางสาวณัฐวดี มั่นบุปผชาติ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
23. นางสาวดุษฎี ผ่องอรัญ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
24. นายไตรภพ หลงปรางค์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. น.สพ.ดร.ทัศน์พล บุณยรัตนสุนทร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
26. นายธนพนธ์ สุนทรสีมะ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
27. นายธนภัทร์ โรจน์เรืองนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
28. นายธนวิทย์ สีหอำไพ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
29. นางสาวธมนวรรณ จันทรมณี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30. นางสาวธมนวรรณ มีสกุล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
31. นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
32. นายธันวา บุญเสริม ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
33. นายธีรศักดิ์ ทาปัญญา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
34. นายเธียรธัญ ทวีธนวาณิชย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
35. นางสาวนนทพร เวชพาณิชย์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
36. นางสาวนฤภร เสวตวิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
37. นางสาวนวพร ก้อนวิมล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
38. นางสาวนิภาพร กุลสุข ความปลอดภัยทางเคมี ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
39. นางสาวนุศศิรา อุ่นเมือง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
40. นางสาวบัณฑิตา ฮวง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
41. นางสาวบุญอาภา พวงเกตุ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
42. นางสาวเบญจธรรม สุขณีวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43. นายปกรณ์ จองลีพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
44. นางสาวปภาณี อนันตศรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
45. นายปภาวินท์ ตุลยสิทธิกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
46. นายประจักษ์จิตร ชุ่มเขียว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
47. นางสาวปัณฑิตา ตรงจิตต์รักษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
48. นางสาวปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
49. นายปิติกร ซุ้นอื้อ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
50. นายปุริม กุศลสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
51. นายพรชีวิน บรรจง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
52. นางสาวพัชรา เพชรย่อง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
53. นางสาวพันดาว เชยกีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
54. นายพันธกานต์ ชุนหะวัฒนกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
55. นางสาวพีรดา สุนทระ ศปอส. ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
56. นายพีระพัศ เมลืองศิลป์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
57. นางสาวเพ็ญพิชชา เกิดบ้านตะเคียน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
58. นางสาวภรภัค สุริยะ สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
59. นายภุชงค์ ศรีอ่วม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
60. นางสาวมนรวัส รวยธนพานิช ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
61. นายมัธยากร สุขเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
62. นางสาวมาลินี จงเจริญใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
63. นายรัชพล นุชลำยอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
64. นางสาวรุ่งนภา บุตรศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
65. นายวงศธร วารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
66. นางสาว์วณิชชา เมืองรมย์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
67. นางสาววรางฑัต กรีประเสริฐกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
68. นางสาววราภรณ์ แก้วแดง สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
69. นางสาววริณธร ศรีสุพรวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
70. นางสาววาสนา อยู่วัฒนะ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
71. นายวิรัช การดี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
72. นายวิษณุ เนียมสี ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
73. นางสาววีรวรรณ นิ่มไศละ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
74. นายศรัณรัตน์ ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
75. นางสาวศิริญากร สีวลีพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
76. นางสาวศิริพัชร มกรางกูร ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
77. นางสาวศิริมา บุญจริง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
78. นายศิริวัฒน์ จันทา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
79. นางสาวศิศิรา แฝงคช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
80. นางสาวสริตา ภู่ไพจิตร์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
81. นางสาวสศิประภา สนแก้ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
82. นายสิรภพ ภูมิภูติกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
83. นางสาวสิริตา เสียมไหม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
84. นางสาวสุชญา พันธ์พัฒนกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
85. อ.ดร.สุนิสา ชิระกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
86. นายอณุชิต ก้อนทอง ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
87. นางสาวอทิตา ตะโพธิ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
88. นายอภิวิชญ์ แซ่ฟุง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์
89. นางสาวอรณิชา พลราชม สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
90. นางสาวอรวรรยา นุชนารถ -
91. ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
92. นางสาวอิศญา ทวีเเสงสกุลไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
93. นางสาวอุไรวรรณ วงษ์ทองดี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์