หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย ประจำเดือนตุลาคม 2564 (Thai version: e-Learning)

วันที่อบรม: ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)


กลุ่มเป้าหมาย 

"บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ" ได้แก่

  1. นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า นิสิตปริญญาโท เอก
  2. นักวิจัย (นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก นักวิจัยหลังปริญาเอก อาจารย์)
  3. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์)


** สำคัญมาก!!! ต้องลงทะเบียนอบรมหลักสูตรฯ ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เลือกวันและเวลาสอบ (การสอบวัดความรู้สำหรับผู้ลงทะเบียนอบรมเดือนตุลาคม 2564 จะจัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 11, 18 และ 25 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ง ศปอส. จะเปิดระบบให้เลือกวันและเวลาสอบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ ---> https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=477)


ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะมีชื่อปรากฏที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” และได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในขั้นตอนลงทะเบียนและหากไม่พบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ) หากประสงค์แก้ไขชื่อและนามสกุลโปรดแจ้งกลับมาที่อีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

ผู้ลงทะเบียนทุกท่านควรทำแบบทดสอบก่อนการอบรมโดยคลิ้กตามลิ้งค์ ---> https://forms.gle/AGaY3WsRXEiownyLA 

(การทำข้อสอบ เป็นเพียงการประเมินความรู้ก่อนการอบรม ไม่มีผลกับการประเมินความรู้หลังการอบรม)

* ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

* สำหรับบุคคลภายนอกขอให้ติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

* มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 02-2185230 หรือ 081-3454868 หรืออีเมล: woraluk.ma@chula.ac.th

รับฟังการอบรม ที่นี่!!!
คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี [Download]
เอกสารประกอบการอบรม [Download]
คู่มือการสอบวัดความรู้ [Download]
1. Mr.Sochannet Chheng Mahidol University
2. กนกวรรณ จันทร์หีบ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
3. กรรวี ธนานนท์ สหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
4. กฤติน ก่อเกิด ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
5. กวินภพ เพ็ชรนาม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
6. กัญญาพัชร โคตรชมภู ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
7. กัญญารัตน์ สุขสมใจสมาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
8. กานตพันธน์ ปุณณอนันต์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
9. นายกีรติ จ้อยจำรัส เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์
10. ขวัญลดา งามแท้ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
11. เขมพัชร หุ่นเจริญ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
12. จันทกานต์ แสงเกตุ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
13. นางสาวจารุณี เนตะวัน -
14. จิรัชญา จงรักษ์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
15. จิราเมษฐ์ ทรรศนกุลพันธ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
16. จิไรรัตน์ ชิณโคตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
17. นางสาวจุฑามาส สุขเอม VISTEC
18. เจนจิรา แย้มกลิ่น ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
19. เจนวิทย์ จินดามัย สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
20. นางสาวชนกพร ชนะกาญ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
21. ชนนิกานต์ หาญไพบูลย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
22. ชลัมพล จันทร์พุ่ม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
23. ชลาธร ชาญสตบุตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
24. ชวลักษณ์ พิมพอน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
25. ชัญญา เอกบัณฑิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
26. ชัญญานุช พรหมมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
27. ชัญญานุช วชิราศรีศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
28. ชัยวัฒน์ มุสิกะปาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
29. ชาธิวรรธน์ อเนกสิทธิสิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
30. ไชยนันท์ กำสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
31. ญาณิสรา กอวัฒนา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
32. นายฐาปกรณ์ แพนเกาะ สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
33. ฐิตาวีรย์ พัฒนมาศ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
34. ฐิติรัตน์ ชัยเชษฐอมร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
35. ณกันต์วลัย วิศิฎศรี สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
36. ณฐพร อินคง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
37. ณภัทร พละวงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
38. นางสาวณัฏฐ์ชญา พุฒแก้ว คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
39. ณัฏฐชา กิตติวรพจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
40. ณัฏฐนันท์ บูรณวณิชวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
41. ณัฏฐนิช เรือนแก้ว ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
42. ณัฏฐพิชชา คุณสันติพงษ์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
43. ณัฏฐิณีย์ สอนไธสง เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
44. ณัฐดนัย เภตราพรโชติ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
45. ณัฐธยาน์ ภัทรพิพัฒน์กุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
46. ณัฐนันท์ ชัยประสิทธิ์ผล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
47. ณัฐภณ ป้อมบุบผา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
48. ณัฐวรรณ แสงนวกิจ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
49. ณิชาพร วิลัยมาตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
50. ตระการ กิตติธรรม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
51. ตวงรัตน์ ตันว่องวินิจ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
52. ตะวัน วารีแสงทิพย์ สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
53. ทรงทรรศน์ จินาพงศ์ แขนงวิชาการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
54. ทรรศิกา มนสิการ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
55. ทัศนัย เต็มเปี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
56. ทิวัษ ชัยเวทย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
57. นางสาวธณัสพร วงษ์ไทยผดุง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
58. ธนกฤต คมขำ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
59. ธนปติ ผาคำ ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
60. ธนาพงษ์ ตั้งวนาไพร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
61. ธัญญลักษณ์ ลิ้มใช้ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
62. ธัญวรัตน์ เนื่องปถม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
63. นายธาดา แจ่มดวง คณสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
64. ธารีญา เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
65. นนทกานต์ ซ้ายขวา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
66. นภัสวรรณ สุดรัตน์ สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
67. นภัสสร กาญจนางกูรพันธุ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
68. นรธัช ฤทัยสิริโรจน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
69. นางสาวนวพร รุ่งโรจน์มงคล ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
70. นัชชา วิจิตรอมรเลิศ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
71. นัฐวรรณ ข้องม่วง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
72. นันท์นภัส อุ้ยหา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
73. นาวิน ประนมศรี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
74. นายนาวี ม่วงแขก คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
75. น้ำฝน ศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
76. น้ำฝน เอี่ยมเจริญ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
77. นิธิพล เฮงวิวัฒนชัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
78. นิรมล พรหมบรรฑิต สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
79. เนตรอิศราพร เกษรจันทร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
80. นางสาวบชกร เจียรวิบูลย์สุข ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
81. บัณฑิตา เถื่อนกูล สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
82. นายบุญธรรม ข่าขันมะณี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
83. บุณยดา หน่ายคอน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
84. เบญญาภา ชุมดี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
85. ปฏิญญา ธาดากร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
86. ปรเดช สงคง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
87. นายปราโมท ศักดิ์วัฒนพงษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครรราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88. ปาณิสรา คำแพง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
89. นางปาลิตา ชาระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
90. ปิ่นสุดา แก้วเดช ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
91. ปิยนาฏ พจนกวิน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
92. ปิยนุช น่วมทนง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
93. ปิยะธิดา ช่อสูงเนิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
94. ปิยะธิดา นิ่มนวล ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
95. ปุณชรัชต์ ปิลอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
96. พงศกร สุคนธมาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
97. พงษ์สวัสดิ์ ปานอุทัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
98. พณิชชยา วุฒิฉันท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
99. พรชนก ขุนนิล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
100. พรภัสสร มูลสูงเนิน ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
101. พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
102. พัชชา ลีละกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
103. พิชญาภา รังมาตย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
104. พุฒิเศรษฐ์ จิรพิศาลกุล ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
105. พุทธคุณ มีใหม่ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
106. เพชรรัตน์ เณรอยู่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
107. เพ็ญพิชชา ฮึ้งเบี้ยว ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
108. ภรณ์นิเวช รอสมิง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
109. ภราดร สามสูงเนิน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
110. ภัทธิดา คงสมบูรณ์โชค สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
111. ภัทรสุดา ทาบิดา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
112. ภัทรารีย์ อินทมาตร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
113. มัฏฐนันท์ สังขวาสี สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
114. เมทินี จันทร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
115. ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
116. นางสาวรวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
117. นายรวีวัฒน์ สำเภานิล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
118. รัฐสวดี เพลินสุขดี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
119. ราเบีย ปทาน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
120. เรไร พึ่งถนอม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
121. ลลิดา ตันติสุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
122. ลลิดา แสงผ่อง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
123. นายวชิรชัย พบูประภาพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
124. วนัสนันท์ ลำพรหมแก้ว ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
125. วรกานต์ ชูตะกูล สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
126. วรรณฤดี บุตรวงค์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
127. นางสาววรวัลย์ เดชาวิชิตเลิศ บริษัท ไบโอม จำกัด
128. วฤตดา ปุกมณี สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
129. วศิน ภัทรปรัชญากุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
130. นายวสวัตติ์ จันทร์กิ่งทอง สหสาขาปิโตรเคมี-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
131. วิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
132. วิชุดา ศิลปสม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
133. วีจาริน ปภุสสโร ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
134. เวธนี ลิมป์วิทยาธร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
135. ศศิพิมพ์ เพียรการดี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
136. ศศิร์อร กีรตินันทิพย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
137. ศศิวรรณ บุญมาก ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
138. ศศิศิริ สินทอง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
139. ศักดิ์สิทธิ์ คำด่าน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
140. ศาศวัต พูลพิพัฒน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
141. ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
142. ศิริพร ตีระบูรณะพงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
143. ศุภวิชญ์ เดชพล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
144. ศุภิสรา จันสีไหม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
145. นายโศภิษฐ์ เชื้อค้าช้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
146. นายสงัด พิรมทอง บริษัทไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
147. สรสิช วีระวิโรจน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
148. สริตา โมรากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
149. สัจจพร สังขนาค ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
150. นายสิทธิพงษ์ ณ นคร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
151. สิมิลัน บัวทอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
152. สิรวิชญ์ จิรวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
153. สิรวิชญ์ พิภพไชยาสิทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
154. นางสาวสิริรัตน์ วัตระดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
155. นายสุกฤษฎิ์ วัฒนาชวนันท์ -
156. สุชัญญา คฑารัตน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
157. นางสาวสุชาภา โรจนะสิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
158. สุดารัตน์ เกษมชลธาร สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
159. สุทธิพร รักษากิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
160. สุนทรี เอมสมบุญ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
161. สุพรรณี ธีรวัฒนสาร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
162. สุวพิชญ์ กุลภานัน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
163. โสภิดา ศุภเกียรติกุล สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
164. อชิรญา สมพงษ์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
165. อติกรานต์ กุลจิตติพิเชียร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
166. อนุรักษ์ เพ็งวัน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
167. นางสาวอรภรณ์ บัวหลวง สาขาเคมี ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
168. อสมาภรณ์ ทักษะดิตถ์สกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
169. อิทธิชัย สุจริตธรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
170. อิศรา บุญสาร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

1. กฤติน ก่อเกิด ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
2. กวินภพ เพ็ชรนาม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3. กัญญาพัชร โคตรชมภู ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4. กัญญารัตน์ สุขสมใจสมาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5. กานตพันธน์ ปุณณอนันต์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
6. ขวัญลดา งามแท้ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
7. เจนจิรา แย้มกลิ่น ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
8. ชลัมพล จันทร์พุ่ม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
9. ชลาธร ชาญสตบุตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
10. ชัญญานุช พรหมมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. ชาธิวรรธน์ อเนกสิทธิสิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
12. ไชยนันท์ กำสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
13. นายฐาปกรณ์ แพนเกาะ สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. ฐิติรัตน์ ชัยเชษฐอมร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
15. ณฐพร อินคง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
16. ณภัทร พละวงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
17. ณัฏฐนิช เรือนแก้ว ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
18. ณัฏฐิณีย์ สอนไธสง เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
19. ณัฐดนัย เภตราพรโชติ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
20. ณัฐนันท์ ชัยประสิทธิ์ผล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
21. ณัฐภณ ป้อมบุบผา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
22. ณัฐวรรณ แสงนวกิจ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
23. ณิชาพร วิลัยมาตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
24. ธนกฤต คมขำ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
25. ธัญญลักษณ์ ลิ้มใช้ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
26. ธารีญา เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
27. นนทกานต์ ซ้ายขวา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
28. นภัสวรรณ สุดรัตน์ สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
29. นรธัช ฤทัยสิริโรจน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
30. นางสาวนวพร รุ่งโรจน์มงคล ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
31. นัชชา วิจิตรอมรเลิศ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
32. นันท์นภัส อุ้ยหา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
33. น้ำฝน เอี่ยมเจริญ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
34. นางสาวบชกร เจียรวิบูลย์สุข ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
35. ปฏิญญา ธาดากร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
36. ปรเดช สงคง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
37. ปาณิสรา คำแพง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
38. ปิ่นสุดา แก้วเดช ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
39. ปิยะธิดา ช่อสูงเนิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
40. ปุณชรัชต์ ปิลอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
41. พงศกร สุคนธมาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
42. พงษ์สวัสดิ์ ปานอุทัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
43. พณิชชยา วุฒิฉันท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
44. พรภัสสร มูลสูงเนิน ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
45. พุทธคุณ มีใหม่ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
46. ภรณ์นิเวช รอสมิง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
47. ภัทรสุดา ทาบิดา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
48. ภัทรารีย์ อินทมาตร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
49. มัฏฐนันท์ สังขวาสี สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
50. นางสาวรวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
51. รัฐสวดี เพลินสุขดี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
52. ราเบีย ปทาน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
53. เรไร พึ่งถนอม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
54. วนัสนันท์ ลำพรหมแก้ว ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
55. วศิน ภัทรปรัชญากุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
56. วิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
57. วิชุดา ศิลปสม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
58. ศศิพิมพ์ เพียรการดี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
59. ศศิร์อร กีรตินันทิพย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
60. ศักดิ์สิทธิ์ คำด่าน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
61. ศิริพร ตีระบูรณะพงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
62. สัจจพร สังขนาค ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
63. สิมิลัน บัวทอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
64. สิรวิชญ์ จิรวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
65. สุทธิพร รักษากิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
66. สุพรรณี ธีรวัฒนสาร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
67. สุวพิชญ์ กุลภานัน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
68. โสภิดา ศุภเกียรติกุล สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
69. อติกรานต์ กุลจิตติพิเชียร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
70. อนุรักษ์ เพ็งวัน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
71. อิทธิชัย สุจริตธรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

1. กฤติน ก่อเกิด ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
2. กวินภพ เพ็ชรนาม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3. กัญญาพัชร โคตรชมภู ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4. กัญญารัตน์ สุขสมใจสมาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5. กานตพันธน์ ปุณณอนันต์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
6. ขวัญลดา งามแท้ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
7. เจนจิรา แย้มกลิ่น ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
8. ชลัมพล จันทร์พุ่ม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
9. ชลาธร ชาญสตบุตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
10. ชัญญานุช พรหมมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. ชาธิวรรธน์ อเนกสิทธิสิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
12. ไชยนันท์ กำสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
13. นายฐาปกรณ์ แพนเกาะ สำนักบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. ฐิติรัตน์ ชัยเชษฐอมร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
15. ณฐพร อินคง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
16. ณภัทร พละวงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
17. ณัฏฐนิช เรือนแก้ว ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
18. ณัฏฐิณีย์ สอนไธสง เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
19. ณัฐดนัย เภตราพรโชติ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
20. ณัฐนันท์ ชัยประสิทธิ์ผล ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
21. ณัฐภณ ป้อมบุบผา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
22. ณัฐวรรณ แสงนวกิจ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
23. ณิชาพร วิลัยมาตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
24. ธนกฤต คมขำ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
25. ธัญญลักษณ์ ลิ้มใช้ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
26. ธารีญา เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
27. นนทกานต์ ซ้ายขวา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
28. นภัสวรรณ สุดรัตน์ สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
29. นรธัช ฤทัยสิริโรจน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
30. นางสาวนวพร รุ่งโรจน์มงคล ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
31. นัชชา วิจิตรอมรเลิศ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
32. นันท์นภัส อุ้ยหา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
33. น้ำฝน เอี่ยมเจริญ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
34. นางสาวบชกร เจียรวิบูลย์สุข ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
35. ปฏิญญา ธาดากร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
36. ปรเดช สงคง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
37. ปาณิสรา คำแพง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
38. ปิ่นสุดา แก้วเดช ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
39. ปิยะธิดา ช่อสูงเนิน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
40. ปุณชรัชต์ ปิลอง สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
41. พงศกร สุคนธมาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
42. พงษ์สวัสดิ์ ปานอุทัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
43. พณิชชยา วุฒิฉันท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
44. พรภัสสร มูลสูงเนิน ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
45. พุทธคุณ มีใหม่ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
46. ภรณ์นิเวช รอสมิง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
47. ภัทรสุดา ทาบิดา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
48. ภัทรารีย์ อินทมาตร์ สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
49. มัฏฐนันท์ สังขวาสี สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
50. นางสาวรวิภา สุวิทยารักษ์ ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
51. รัฐสวดี เพลินสุขดี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
52. ราเบีย ปทาน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
53. เรไร พึ่งถนอม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
54. วนัสนันท์ ลำพรหมแก้ว ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
55. วศิน ภัทรปรัชญากุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
56. วิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
57. วิชุดา ศิลปสม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
58. ศศิพิมพ์ เพียรการดี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
59. ศศิร์อร กีรตินันทิพย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
60. ศักดิ์สิทธิ์ คำด่าน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
61. ศิริพร ตีระบูรณะพงษ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
62. สัจจพร สังขนาค ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
63. สิมิลัน บัวทอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
64. สิรวิชญ์ จิรวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
65. สุทธิพร รักษากิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
66. สุพรรณี ธีรวัฒนสาร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
67. สุวพิชญ์ กุลภานัน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
68. โสภิดา ศุภเกียรติกุล สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
69. อติกรานต์ กุลจิตติพิเชียร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
70. อนุรักษ์ เพ็งวัน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
71. อิทธิชัย สุจริตธรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์