การอบรมการใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack เพื่อจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี ประจำเดือนธันวาคม 2564 (e-Learning)

วันที่อบรม : 1 - 31 ธันวาคม 2564

จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

[ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธีรพัฒน์ คล้ายมุข โทรศัพท์ 081-922-0245 และคุณนิภาพร กุลสุข โทรศัพท์ 086-989-6656]


กลุ่มเป้าหมาย 

1. อาจารย์และบุคลากร ที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมีภายในจุฬาฯ

2. นิสิตที่รับทุนวิจัยกับทางบัณฑิตวิทยาลัย และมีการใช้สารเคมีภายในจุฬาฯ


*ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะมีชื่อปรากฏที่เมนู “รายชื่อผู้สมัคร” และได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในขั้นตอนลงทะเบียนและหากไม่พบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ) 

*ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


!! การสอบวัดความรู้ จะจัดสอบในวันที่ 18 และ 25 มกราคม 2565  ซึ่ง ศปอส. จะแจ้งให้ลงทะเบียนเลือกวันและเวลาสอบ หลังจากปิดลงทะเบียนอบรม!!

รับฟังวิดีโอการอบรม ที่นี่!!!
เอกสารประกอบการอบรม
คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016)
การทดลองใช้งานโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016

    *ผู้เข้าอบรมสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมฯ โดยสามารถเลือกใช้งาน Username ได้ตั้งแต่ Test01 ถึง Test99 และรหัสผ่านให้พิมพ์คำว่า  password 

คู่มือการสอบวัดความรู้*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น ศปอส. จึงขอเปลี่ยนแปลงการอบรมการใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack เพื่อจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี เป็นแบบออนไลน์ สำหรับการสอบวัดความรู้ ศปอส. จะแจ้งให้ลงทะเบียนเลือกวันและเวลาสอบ หลังจากปิดลงทะเบียนอบรม

(การสอบวัดความรู้ จะจัดสอบในวันที่ 18 และ 25 มกราคม 2565)

1. กุสุมา ปิ่นสุวรรณ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2. ชวิศ พลพงษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
3. ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
4. ธราเทพ วรกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5. ธารีญา เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
6. ปวีณณัฐ พงษ์บริบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. พงศกร ยันตะศิริ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
8. พรณภัทร วาณิชวศิน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
9. นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสดิ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
10. พิรญาณ์ มหาวีโร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์
11. ภานุมาศ เข้มแข็ง ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
12. วรัญญา วิรัชกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
13. เวธนี ลิมป์วิทยาธร ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
14. ศศิศิริ สินทอง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
15. นางสาวสายฝน ศรีชมภู ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
16. สิทธิพงษ์ หุ่นไทย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

1. ธราเทพ วรกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
2. พงศกร ยันตะศิริ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3. วรัญญา วิรัชกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

1. ธราเทพ วรกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
2. พงศกร ยันตะศิริ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3. วรัญญา วิรัชกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์