อบรม / สัมมนา / ประชุม
วิธีอบรม :
ความปลอดภัยทั่วไป
อาชีวอนามัย
เคมี
วันที่จัด: 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
วันที่จัด: 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
วันที่จัด: 21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 6 ต.ค. - 16 ธ.ค.
วันที่จัด: 13 ม.ค. - 14 ม.ค.
วันที่รับสมัคร: 30 ต.ค. - 9 ม.ค.
ชีวภาพ
รังสี
ไม่มีข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ
วันที่จัด: 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
วันที่จัด: 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
วันที่จัด: 17 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 11 ต.ค. - 12 พ.ย.
วันที่จัด: 20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 3 พ.ย. - 17 พ.ย.
วันที่จัด: 20 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ต.ค. - 27 ต.ค.
วันที่จัด: 21 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 6 ต.ค. - 16 ธ.ค.
วันที่จัด: 13 ม.ค. - 14 ม.ค.
วันที่รับสมัคร: 30 ต.ค. - 9 ม.ค.