กฎหมาย/มาตรฐาน ในประเทศ
ด้าน :
เรื่อง :
ลำดับกฎหมาย :
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย :
หมายเหตุ: ศปอส. ได้รวบรวมและสรุปสาระสำคัญโดยย่อของกฎหมายและ/หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้บริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานต่อไป
หน้า :   > 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2565
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 25 เม.ย. 65
วันที่มีผลบังคับใช้: 22 ต.ค. 65
กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 17 มิ.ย. 65
วันที่มีผลบังคับใช้: 16 ส.ค. 65
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 11 เม.ย. 65
วันที่มีผลบังคับใช้: 10 มิ.ย. 65
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 8 เม.ย. 65
วันที่มีผลบังคับใช้: 9 เม.ย. 65
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการทดสอบลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 17 พ.ย. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 15 ก.พ. 65
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 11 ม.ค. 65
วันที่มีผลบังคับใช้: 11 ม.ค. 65
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 30 พ.ย. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 1 ธ.ค. 64
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์สำหรับงานประดาน้ำ พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 17 พ.ย. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 18 พ.ย. 64
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 6 ส.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 4 พ.ย. 64
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติที่มีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 27 ก.ย. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 28 ก.ย. 64
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 27 ก.ย. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 28 ก.ย. 64
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 27 ก.ย. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 28 ก.ย. 64
กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 30 มี.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 26 ก.ย. 64
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 2 มี.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 31 พ.ค. 64
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 1 มี.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 30 พ.ค. 64
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: บังคับตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 6 พ.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 7 พ.ค. 64
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 11 มี.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 10 เม.ย. 64
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันฯ พ.ศ.2564
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 2 มี.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มี.ค. 64
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 12 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้: 13 ม.ค. 64
กฎกระทรวง การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยฯ พ.ศ.2563
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: บังคับตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 3 ธ.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 ธ.ค. 63
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 5 ต.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้: 5 ต.ค. 63
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ.2563
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: บังคับตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 7 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้: 8 ส.ค. 63
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. 2563
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 16 มิ.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้: 16 มิ.ย. 63
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 15 ก.พ. 62
วันที่มีผลบังคับใช้: 15 ก.พ. 62
กฎกระทรวงการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2562
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: บังคับตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 15 ก.พ. 62
วันที่มีผลบังคับใช้: 15 ก.พ. 62
กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: บังคับตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 5 พ.ย. 61
วันที่มีผลบังคับใช้: 5 พ.ย. 61
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 29 ส.ค. 61
วันที่มีผลบังคับใช้: 29 ส.ค. 61
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 28 มิ.ย. 61
วันที่มีผลบังคับใช้: 29 มิ.ย. 61
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 12 มิ.ย. 61
วันที่มีผลบังคับใช้: 13 มิ.ย. 61
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 26 ม.ค. 61
วันที่มีผลบังคับใช้: 26 เม.ย. 61
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2561
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 12 มี.ค. 61
วันที่มีผลบังคับใช้: 13 มี.ค. 61
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 21 ก.พ. 61
วันที่มีผลบังคับใช้: 22 ก.พ. 61
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 14 ก.พ. 61
วันที่มีผลบังคับใช้: 15 ก.พ. 61
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 3 ส.ค. 60
วันที่มีผลบังคับใช้: 4 ส.ค. 60
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี พ.ศ.2559
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 27 ธ.ค. 59
วันที่มีผลบังคับใช้: 25 มิ.ย. 60
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา ๒๘ ต้องปฏิบัติและการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. 2560
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: บังคับตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 10 มี.ค. 60
วันที่มีผลบังคับใช้: 11 มี.ค. 60
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: บังคับตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 5 ส.ค. 59
วันที่มีผลบังคับใช้: 1 ก.พ. 60
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ.2559
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 12 ม.ค. 60
วันที่มีผลบังคับใช้: 13 ม.ค. 60
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 17 ต.ค. 59
วันที่มีผลบังคับใช้: 18 ต.ค. 59
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนการขอเงินช่วยเหลือ และการชำระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 28 เม.ย. 59
วันที่มีผลบังคับใช้: 29 เม.ย. 59
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: บังคับตามกฎหมาย
วันที่ประกาศ: 26 ส.ค. 58
วันที่มีผลบังคับใช้: 22 ก.พ. 59
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 6 ก.พ. 58
วันที่มีผลบังคับใช้: 7 เม.ย. 58
กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 16 ม.ค. 57
วันที่มีผลบังคับใช้: 16 ม.ค. 57
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 26 ธ.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้: 27 ธ.ค. 56
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 20 ธ.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้: 21 ธ.ค. 56
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 29 พ.ย. 56
วันที่มีผลบังคับใช้: 29 พ.ย. 56
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 สำหรับหน่วยงานราชการ (มาตรา 3 วรรคสอง)
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: ไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
วันที่ประกาศ: 1 ส.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้: 2 ส.ค. 56
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือ พ.ศ. 2556
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 25 ก.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้: 26 ก.ค. 56
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 11 มี.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้: 12 มี.ค. 56
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
การนำไปใช้ในมหาวิทยาลัย: มีไว้อ้างอิง
วันที่ประกาศ: 11 มี.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้: 12 มี.ค. 56
หน้า :   >