ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
 <  หน้า :   > 
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564
โครงการสำรวจและทดสอบประสิทธิภาพเทปตรวจหาการรั่วซึมของก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Detection Tape)
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ : ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริง อาคารจามจุรี 5 วันที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ ด้านอาชีวอนามัย ด้านเคมี ด้านชีวภาพ และด้านรังสี
ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (ออนไลน์) วันที่ 17 สิงหาคม 2563
กิจกรรมอบรมออนไลน์ในสัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2020
งานสัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2020 : New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน วันที่ 17-20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "การเปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ
โครงการประกวด Chula Safety Ambassador 2020
เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกวดบุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น
Chula Gets Ready for New Normal!
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
รับสมัครโครงการการแข่งขันโต้วาทีด้านความปลอดภัยฯ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563
จุฬาฯ เตรียมแผนเปิดทำการ จัดทำระบบตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นสำหรับบุคลากรผ่านระบบออนไลน์
ผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้ชาวจุฬาฯ สู้ภัย COVID-19
📌แจ้งขยายวันปิดสำนักงานชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563📌
“เจลแอลกอฮอล์” ใช้อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย เลี่ยงภัยการปลอม
ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 4 ของจุฬาฯ​ ลงวันที่​ 8 เมษายน​ 2563
พลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว นำไปใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้
ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ของจุฬาฯ​ ลงวันที่​ 4 เมษายน​ 2563
นายกฯ​ สั่งประกาศเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4 เริ่ม 3 เมษายนนี้
การปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัยและอาคารจอดรถ
จุฬาฯ มอบนวัตกรรมระบบตรวจคัดกรองโรค COVID-19 เบื้องต้น (Chula COVID-19 Strip Test) เพื่อสังคมไทย
Chula COVID-19 Strip Test ชุดตรวจผลเลือดเพื่อคัดกรองเบื้องต้น
โครงการ CU V Care จุฬาฯ ดูแลประชาคมที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19
สนง. ทะเบียน จุฬาฯ แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของนิสิตและผู้ประสานงาน
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "การปิดที่ทำการที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาฯ เรื่อง พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 และเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ของจุฬาฯ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563
มาตราการจัดพื้นที่นั่งในโรงอาหารตามแนวทาง “Social Distancing" ของจุฬาฯ
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)" ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
ประกาศมาตรการของจุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 1 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)" ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)" ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "ให้ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ในสถานที่ปิด" ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)" ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒)" ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง "กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19" ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
จุฬาฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิด-เปิดประตูมหาวิทยาลัย อาคารจอดรถ โรงอาหาร และรถโดยสารภายในจุฬาฯ
 <  หน้า :   >